W 2018 r. Miasto Poznań prowadziło działania wspierające i promujące rozwój szkolnictwa zawodowego.

W 2018 r. realizowano w Poznaniu projekty inwestycyjne polegające na rozbudowie i unowocześnianiu bazy szkolnictwa zawodowego i ustawicznego, które otrzymały dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. Wśród nich były:

  • Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – projekt o wartości 20,3 mln zł (dofinansowanie z WRPO), w ramach którego planowane jest dostosowanie infrastruktury i bazy dydaktycznej CKZiU w Poznaniu do potrzeb kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniami rynku pracy. Projekt obejmuje modernizację budynku CKZiU oraz utworzenie nowych pracowni dydaktycznych wraz z ich wyposażeniem w nowoczesny sprzęt służący specjalistycznej dydaktyce zawodowej. Wykonanie prac remontowo-budowlanych, przesunięto na 2019 r.,
  • Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny – przedmiotem projektu dofinansowanego w ramach WRPO, jest doposażenie za kwotę ponad 17 mln zł 23 szkół zawodowych i techników działających na obszarze  Metropolii Poznań, w celu polepszenia jakości  i efektów kształcenia w 50 zawodach oraz umożliwienie dopasowania kwalifikacji absolwentów do oczekiwań rynku pracy. Doposażenie  szkół zostanie zrealizowane w 2 grupach rodzajowych: Technika Informacyjno-Komunikacyjne oraz Nauka Zawodu,
  • Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu – projekt, o wartości prawie 5,8 mln zł, którego przedmiotem jest modernizacja budynku oraz wyposażenie pracowni fotograficznej i ciemni fotograficznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu.

W 2018 r. realizowano wiele projektów w celu promocji kształcenia zawodowego wśród poznańskich uczniów i pracodawców, w tym m.in.: 

  • kampania „Szacun dla zawodowców– jesienią 2018 r. rozpoczęła się kolejna edycja kampanii skierowanej do uczniów i zachęcającej ich do kształcenia w szkołach zawodowych. Kontynuowano również działania dotyczące promocji szkolnictwa zawodowego, które odbywają się we współpracy z zespołem ds. promocji szkolnictwa zawodowego, składającego się z przedstawicieli Wydziału Oświaty, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Powiatu Poznańskiego i dyrektorów poznański szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym,
  • projekt „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu”– celem projektu o wartości 8,9 mln zł, jest wsparcie 1,7 tys. uczniów, 128 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz 78 nauczycieli powiązanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym z 23 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (19 w Poznaniu, 3 w powiecie śremskim, 1 w gminie Oborniki) z uwzględnieniem zawodów szkolnych z branż o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu oraz zawodów deficytowych,
  • projekt „Inteligentne kwalifikacje zawodowe – szkolenia w CKZiU Poznań” o wartości 1,9 mln zł, rozpoczęty w 2018 r.,
  • program “Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe” – udział poznańskich szkół kształcących w zawodach w programie obejmuje m. in.: wyjazdy na zagraniczne i staże w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych lub organizacjach pozarządowych oraz centrach kształcenia lub szkolenia zawodowego oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego. Wspierane są także Partnerstwa strategiczne, czyli współpraca instytucji edukacyjnych z innymi interesariuszami kształcenia i szkolenia zawodowego,
  • projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego “Wiedza Edukacja Rozwój” jakimi są: „Mobilność kadry edukacji szkolnej” oraz „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Głównym celem projektów PO WER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów i kadry kształcenia zawodowego poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej,
  • utworzenie klas patronackich, które mają na celu zapewnienie spójnych, wzajemnie uzupełniających się działań, wspierających rozwój kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Upowszechnienie i rozwój współpracy szkół zawodowych z pracodawcami przyczyni się do zwiększenia zainteresowania pracodawców praktyczną nauką.