W 2017 r. Centrum Zarządzania Kryzysowego działało całodobowo, koordynując działania straży, służb, inspekcji i podmiotów gospodarczych w sytuacjach kryzysowych i niezwyczajnych.

Centrum Zarządzania Kryzysowego

Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia Prezydentowi Miasta Poznania ciągłość procesu decyzyjnego w sytuacji kryzysowej, dostarcza niezbędnych danych, prowadzi analizy i symulacje w zakresie zarządzania reagowaniem na zaistniałą sytuację kryzysową.

W 2017 r. zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 273/2017/P w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych wprowadzono moduły zadaniowe. Moduły określają zadania dla dyrektorów wydziałów i biur Urzędu Miasta Poznania oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa interesantów, jak również przygotowanie do minimalizowania skutków ataków terrorystycznych lub sabotażowych.

Działania w zakresie zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego

Do najważniejszych działań zrealizowanych w 2017 r. w zakresie zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego należała, m.in.:

 • koordynacja likwidacji skutków ptasiej grypy – usunięto i przekazano do utylizacji padlinę dzikich ptaków w rejonie jeziora Rusałka
 • usuwanie zagrożenia ze strony dzikich zwierząt – działania ciągłe
 • zadysponowanie i opłacenie użycia autobusów MPK w celu zapewnienia czasowego miejsca oczekiwania na zakończenie działań ratowniczych – 7 przypadków
 • zapewnienie miejsca czasowego pobytu osobom ewakuowanym ze spalonych lub uszkodzonych budynków – 13 osób do 14 dni
 • wydanie Straży Miejskiej Miasta Poznania pakietów dla osób ewakuowanych oraz bezdomnych – 180 szt.
 • wysyłka komunikatów ostrzegawczych i ostrzeżeń – 99.

System obsługi komunikatów O!strzegator został uruchomiony w Urzędzie Miasta Poznania jako testowa usługa dostępu na postawie bezpłatnej umowy. System umożliwia przesyłanie wiadomości od użytkowników (posiadających zainstalowaną w telefonie aplikację O!strzegator) do zdefiniowanych odbiorców (miejskie jednostki, wydziały UMP). Aplikacja nie wymaga rejestracji użytkowników oraz pozwala wysyłać informacje do odbiorców znajdujących się w konkretnym rejonie miasta (w zasięgu oddziaływania zdarzenia lub znajdujących się w konkretnym miejscu).

Projekty profilaktyczne

W 2017 r. kontynuowano działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa, zapewnienie porządku publicznego, ograniczenie zjawisk powodujących uciążliwość w życiu mieszkańców, rozszerzenie współudziału różnych służb w eliminacji sytuacji niepożądanych. Realizowane były m.in. projekty skierowane do:

 • dzieci i młodzieży:
  • „Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka”
  • „Gimnazjaliści kibicują bezpiecznie”
  • „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy”
  • „Wiem jak ratować życie”
 • seniorów:
  • „Bezpieczne życie seniorów”
  • „Poznańska Akademia Bezpieczeństwa”
  • „Senioralni Poznań”
  • „Miasto przyjazne starzeniu się”.

W ramach projektu „Akademia Bezpiecznej Kobiety” zrealizowano cykl warsztatów teoretycznych i praktycznych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa kobiet w życiu codziennym.

Zorganizowanych zostało szereg działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

W 2017 r. w ramach programu „Poznański rower – bezpieczny rower” oznakowano blisko 3 tys. rowerów (od początku programu tj. marca 2014 r. oznakowano 18 tys. rowerów).

System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania

System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania (SMW) jest jednym z działań, wspólnie zainicjowanych przez Miasto i Komendę Miejską Policji, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Całodobowy ogląd obrazu z kamer umożliwia, w niektórych przypadkach, złapanie sprawców przestępstw i wykroczeń na tzw. „gorącym uczynku”.

Obraz z większości kamer jest oglądany całodobowo przez pracowników cywilnych Straży Miejskiej Miasta Poznania w 5 centrach oglądu utworzonych na terenie komisariatów policji. Ze względu na remont budynku centrum oglądu z Komisariatu Policji Poznań-Stare Miasto zostało przeniesione do Komisariatu Policji Poznań-Grunwald.

Pozostałe kamery miejskiego systemu monitoringu, w szczególności zainstalowane wzdłuż trasy tramwajowej Franowo i pętli Górczyn, nadzorowane są m.in. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. i Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

W 2017 r. w ramach projektu „Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania” zainstalowano i uruchomiono 24 nowe punkty kamerowe. Łączny koszt ich budowy wyniósł ponad 850 tys. zł. Ponadto w ramach pozostałych projektów realizowanych przez Miasto Poznań SMW rozbudowano o 19 nowych punktów kamerowych.

Nowe kamery zostały zainstalowane w następujących rejonach:

 • skrzyżowanie ulic: Rybaki i Strzałowej, Garbary i Krakowskiej, Składowej i mostu Dworcowego, a także na parkingu przed budynkiem byłego Dworca Głównego PKP oraz na ul. Krańcowej 10 przy ogrzewalni dla bezdomnych
 • osiedla ratajskie – wybudowano niezbędną infrastrukturę teletechniczną oraz zainstalowano i uruchomiono 17 kamer: 12 obrotowych, 4 stałopozycyjne i 1 panoramiczną, w 13 nowych lokalizacjach (7 na Górnym Tarasie Rataj i 6 na Dolnym Tarasie Rataj)

Rozbudowa systemu o kolejne punkty kamerowe przyczyniła się do spadku ogólnej liczby zgłoszonych przestępstw niemal we wszystkich analizowanych kategoriach przestępstw kryminalnych (za wyjątkiem kradzieży z włamaniem). W 2017 r. liczba zgłoszonych przestępstw spadła o 11,9%.

System jest wykorzystywany przez stanowisko kierowania oraz dowodzenia Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (KMP). Funkcjonariusze pełniący służbę na stanowisku kierowania KMP  podczas przyjmowania interwencji na telefon alarmowy 997 mają możliwość wcześniejszego sprawdzenia miejsca interwencji i weryfikacji stopnia zagrożenia, ewentualnych sprawców wykroczeń i przestępstw. Nagrania z SMW są również wykorzystywane jako materiał dowodowy w czynnościach procesowych, pomagają funkcjonariuszom obsługującym zdarzenia drogowe w ustalaniu sprawców kolizji i wypadków.

System jest również wykorzystywany podczas zabezpieczenia imprez masowych. Dzięki odpowiedniemu umieszczeniu kamer można nadzorować wizyjnie większy obszar i na bieżąco przekazywać do centrum dowodzenia wszelkie informacje dotyczące zagrożeń.