Miasto Poznań posiada akcje i udziały w 21 spółkach prawa handlowego, 4 spółdzielniach mieszkaniowych i 1 spółdzielni socjalnej.

Wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania

Wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach z udziałem Miasta na koniec 2017 r. wynosiła blisko 1,8 mld zł, z tego udziały Miasta w:

 • spółkach jednoosobowych osiągnęły wartość 643 mln zł (36% całkowitej wartości nominalnej udziałów)
 • pozostałych spółkach 1,1 mld zł (64% całkowitej wartości nominalnej udziałów).

Największe udziały w jednoosobowych spółkach Miasto posiadało w:

 • Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. (362,7 mln zł)
 • Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (101,3 mln zł)
 • Wielkopolskim Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. (79,7 mln zł).

W grupie pozostałych spółek z udziałem Miasta, największa wartość nominalna w udziałach dotyczyła spółek:

 • Aquanet SA (867,7 mln zł)
 • Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. (107,4 mln zł).

Zmiany w spółkach

W 2017 r. w wyniku likwidacji spółki Zakład Naprawy Autobusów Sp. z o.o. Miasto Poznań stało się wspólnikiem spółki Modertrans Poznań Sp. z o.o. i właścicielem 4 530 udziałów spółki (udział Miasta w kapitale zakładowym wynosi 15,8%). Spółka prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji, napraw głównych, powypadkowych i modernizacyjnych tramwajów oraz napraw głównych i powypadkowych autobusów miejskich. Ważną gałęzią działalności Spółki, jest produkcja wózków tramwajowych oraz wózków specjalnych do różnych typów pojazdów szynowych.

W związku z brakiem prowadzenia działalności gospodarczej i uzasadnienia dla dalszego istnienia, spółka Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS Sp. z o.o. została postawiona w stan likwidacji.

W 2017 r. prowadzono działania zmierzające do ujawnienia w księgach Miasta Poznania posiadania przez Miasto Poznań udziałów w spółce „Naol” Sp. z o.o., nabytych przez Miasto w drodze ustawowego spadkobrania po osobie zmarłej. Z uwagi na brak prowadzenia przez spółkę „Naol” Sp. z o.o. działalności oraz  ustanowionych organów Spółki wystąpiono do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z wnioskiem o wszczęcie z urzędu procedury rozwiązania Spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Spółdzielnie mieszkaniowe

Wartość nominalna udziału Miasta Poznania w spółdzielniach w nie uległa zmianie w porównaniu do 2016 r. i wynosiła 13,7 tys. zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego

W 2017 r. podjęte zostały uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w następujących spółkach:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. – 15 mln zł
 • Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  – 13,7 mln zł
 • Targowiska Sp. z o.o. – ponad 0,5 mln zł
 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. – 18 mln zł
 • Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. – 1,3 mln zł
 • Aquanet SA – 7,3 mln zł
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. – 1,9 mln zł

Dywidenda

W 2017 r. spółki wypłaciły Miastu Poznań dywidendy na łączną kwotę 4,6 mln zł, w tym Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. – 3 968 tys. zł oraz MTP Sp. z o.o. – 630 tys. zł.

Spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Poznania
Nazwa spółki Liczba akcji/udziałów Miasta Poznania Wartość nominalna akcji/udziału w zł Udział Miasta Poznania w kapitale zakładowym
w zł w %
Aquanet S.A. 867 663 723,00 1,00 867 663 723,00 77,38
Centrum Obsługi Biznesu sp. z o.o. 11 049 500,00 5 524 500,00 13,09
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. 660 000 10,00 6 600 000,00 100,00
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. 725 303 500,00 362 651 500,00 100,00
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. 141 034 300,00 42 310 200,00 100,00
Modertrans Poznań sp. z o.o. 4 530 1 000,00 4 530 000,00 15,82
“Naol” sp. z o.o. 180,00 600,00 108 000,00 90,00
PKS Poznań S.A. 1 000 000 10,00 10 000 000,00 100,00
Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o. 107 439 1 000,00 107 439 000,00 37,00
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 8 200 500,00 4 100 000,00 100,00
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 192 305 500,00 96 152 500,00 99,9943
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. 2 000 500,00 1 000 000,00 22,22
Przedsiębiorstwo Handlowe “Medom”            sp. z o.o. w likwidacji 4,00 100,00 400,00 3,10
Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o. 727,00 10 000,00 7 270 000,00 49,66
Targowiska sp. z o.o. 5 044 500,00 2 522 000,00 100,00
Termy Maltańskie sp. z o.o. 831 682 50,00 41 584 100,00 99,94
Veolia Energia Poznań S.A. 1,00 10,00 10,00 0,0000031
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. 99 594 800,00 79 675 200,00 100,00
Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS sp. z o.o. w likwidacji 50 000 500,00 25 000 000,00 100,00
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. 18 210 500,00 9 105 000,00 100,00
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. 202 592 500,00 101 296 000,00 100,00
Razem 1 774 532 133,00 x
Źródło: UMP