Na koniec grudnia 2021 r. w Poznaniu, w rejestrze REGON zarejestrowanych było 123 009 podmiotów gospodarczych, czyli 470 podmiotów na 1 km2.

Wskaźnik przedsiębiorczości, wyrażony liczbą podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym, w 2021 r. w Poznaniu wyniósł 4040, czyli wzrósł o 4% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Podmioty gospodarcze w Poznaniu
Wyszczególnienie  2021 2020
Ogółem 123009 118751
sektor publiczny 1363 1369
sektor prywatny 117139 113383
Przedsiębiorstwa państwowe 1 2
Spółki z udziałem Skarbu Państwa 19 18
Spółki handlowe 29388 27572
    w tym z udziałem kapitału zagranicznego 3324 3224
Spółki cywilne 9397 9411
Spółdzielnie 168 170
Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne 4021 3885
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 74649 72467
Sekcje PKD:    
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  468 474
Górnictwo i wydobywanie  75 76
Przetwórstwo przemysłowe 7138 7114
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę  420 366
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja  235 231
Budownictwo  11635 11013
Handel; naprawa pojazdów samochodowych   23946 23971
Transport i gospodarka magazynowa  5880 5784
Zakwaterowanie i gastronomia  3637 3474
Informacja i komunikacja 9798 8872
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  3769 3757
Obsługa rynku nieruchomości  7599 7290
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  20250 19528
Administrowanie i działalność wspierająca  5668 5374
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  100 98
Edukacja 4171 3983
Ochrona zdrowotna i pomoc społeczna  8300 7870
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  1952 1892
Pozostała działalność usługowa  7039 6784
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników  2 2
Organizacje i zespoły eksterytorialne  8 8
Brak określonej sekcji PKD 919 790
źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu
Podmioty gospodarcze w Poznaniu

wykres Podmioty gospodarcze w Poznaniu

wykres do pobrania w xls

Podmioty gospodarki narodowej według rodzaju prowadzonej działalności

W 2021 r. najliczniejsza grupa podmiotów prowadziła działalność w zakresie: handlu; naprawy pojazdów samochodowych (19,5% ogółu podmiotów), działalności profesjonalnej naukowej i technicznej (16,5%), budownictwa (9,5%), informacji i komunikacji (8%), obsługi rynku i nieruchomości (6%) oraz przetwórstwa przemysłowego (5,8%).
W porównaniu z 2020 r. liczba podmiotów najbardziej zwiększyła się w sekcjach: informacja i komunikacja (wzrost o 926 podmiotów, tj. o 10,4%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (wzrost o 722 podmioty, tj. o 3,7%), budownictwo (wzrost o 622 podmioty, tj. o 5,6%) i ochrona zdrowia i pomoc społeczna (wzrost o 430 podmiotów, tj. o 5,5%). Niewielki spadki odnotowano w 3 sekcjach: handel, naprawa pojazdów samochodowych (spadek o 25 podmiotów), rolnictwo i leśnictwo (spadek o 6 podmiotów) i górnictwo i wydobywanie (spadek o 1 podmiot).

Podmioty gospodarki narodowej według formy prawnej

W 2021 r. większość, czyli 117 139 podmiotów (95,2%) należała do sektora prywatnego. W porównaniu z 2020 r. ich liczba zwiększyła się o 2182 podmioty (o 3%). Większość, tj. 60,7%, podmiotów tego sektora stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przede wszystkim z zakresu: handlu; naprawy pojazdów samochodowych, budownictwa, informacji i komunikacji, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz przetwórstwa przemysłowego.
W rejestrze REGON wpisanych było 29 388 spółek prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, tj. o 6,6% więcej niż w 2020 r. Spośród nich 11,3% stanowiły spółki z udziałem kapitału zagranicznego, których liczebność wzrosła w ciągu roku o 3,1%. Najczęściej prowadziły one działalność w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe.
Liczba zarejestrowanych spółek cywilnych wyniosła 9 397.
Ponadto, według stanu na koniec 2021 r. w Poznaniu zarejestrowanych było 4021 fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych, tj. o 136 więcej niż rok wcześniej.

Podmioty gospodarki narodowej według liczby pracujących

Najwięcej, czyli 60,7%, podmiotów zarejestrowanych w Poznaniu stanowią mikroprzedsiębiorstwa.

Wśród podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, przeważają jednostki mikro, tj. z przewidywaną przy wpisie do rejestru liczbą do 9 pracowników. W 2021 r. ich liczba wyniosła 74 649, tj. o 2,2 tys. (3%) więcej niż przed rokiem. Grupa mikro przedsiębiorstw stanowiła 60,7% ogółu zarejestrowanych podmiotów (61% w 2020 r.).
W ciągu roku o 1% (do 3 419) zmalała liczba podmiotów małych, tj. zatrudniających od 10 do 49 pracowników, a ich udział wyniósł 2,8% (wobec 2,9% w 2020 r.). Liczebność podmiotów średnich, czyli zatrudniających od 50 do 249 pracowników, pozostała na poziomie zbliżonym do notowanego przed rokiem (627, tj. wzrost o 2 podmioty). Odnotowano wzrost liczby podmiotów dużych (powyżej 250 pracujących) o 0,5%, tj. do 150. Udział podmiotów dużych wyniósł 0,03%.

Efekty przedsiębiorczości

W 2021 r. wskaźnik przyrostu przedsiębiorstw wyniósł 8,9 na 1000 mieszkańców. Wskaźnik stabilizacji struktury przedsiębiorstw wyniósł 2,12. Na 100 nowo zarejestrowanych podmiotów przypadło 47 podmiotów wykreślonych z rejestru REGON.

W 2021 r. zarejestrowano w Poznaniu 8 999 nowych podmiotów, tj. o 14% więcej niż przed rokiem. Wśród nich dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (51,2%). Kolejną grupą były spółki handlowe, które stanowiły 42,6% ogółu nowych podmiotów. Najwięcej nowych podmiotów należało do sekcji: informacja i komunikacja (21,7%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (17%), budownictwo (14,6%) oraz ochrona zdrowia i pomoc społeczna (10,1%). W 2021 r. wykreślono 4 263 podmioty, tj. o 9% więcej niż przed rokiem. Stanowiły one 3,5% wszystkich podmiotów w rejestrze REGON (w porównaniu do 3,3% w 2020 r.).

W 2021 r. 11,9 tys. podmiotów gospodarczych, więcej o 9,5% niż rok wcześniej, zawiesiło swoją działalność. Stanowiły one 9,7% ogółu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Podmioty migrujące

W 2021 r. liczba podmiotów migrujących z Poznania wyniosła 1 950, tj. o 162 więcej niż przed rokiem. Ponad połowa z nich (58,3%) znalazła się w strefie dojazdów do Poznania (obejmującej gminy: Łubowo, Czempiń, Luboń, Puszczykowo, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Rokietnica, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Obrzycko – miasto i gmina wiejska, Ostroróg, Szamotuły, Brodnica, Skoki, Nekla). Poza województwo wielkopolskie przeniosło się 27,7% podmiotów. W 2021 r. podmioty migrowały najczęściej do sąsiednich gmin: Tarnowo Podgórne (11,7% podmiotów), Kórnik (11,2%), Swarzędz (10,1%), Suchy Las (9,7%) i Komorniki (9,5%). Podmioty migrujące z Poznania prowadziły przede wszystkim działalność zakresie:  działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (19,9%), handlu; naprawy pojazdów samochodowych (16,4%) oraz informacji i komunikacji (13,1%). Do Poznania w 2021 r. migrowało 579 podmiotów z innych gmin. Najwięcej z nich przeniosło się z gmin: Czerwonak (11,1%), Komorniki (10,7%) i Swarzędz (10,5%). Dodatkowo migrowało 366 podmiotów z dalszej części województwa wielkopolskiego oraz 593 z terenu innych województw (w tym najwięcej z mazowieckiego – 21,1%, kujawsko-pomorskiego – 15,7%, zachodniopomorskiego – 14,5% i lubuskiego – 10,6%). W rezultacie większego odpływu podmiotów z Poznania niż napływu na jego teren odnotowano ujemne saldo migracji podmiotów, które wyniosło łącznie 412 firm. Ten ubytek migracyjny rekompensowany był przez wysoki dodatni wskaźnik przyrostu netto podmiotów, wynoszący w Poznaniu 4 736.

Podmioty gospodarcze według dzielnic w 2021 r.

wykres Podmioty gospodarcze wg dzielnic w Poznaniu w 2021 r

wykres do pobrania w xls

Wpływ pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorstw

W 2021 r. na działalność przedsiębiorstw miały wpływ obostrzenia wdrażane w ciągu roku w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19. W województwie wielkopolskim wpływ pandemii na działalność sygnalizowały przede wszystkim przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie: działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, administrowania i działalności wspierającej, przetwórstwa przemysłowego oraz handlu i naprawy pojazdów samochodowych. Najczęściej jako przyczyny zmian w działalności gospodarczej, związanych z pandemią COVID-19, wskazywano spadek liczby zamówień oraz zmianę sposobu świadczenia pracy przez pracowników.

Wyniki badania pn. „Wpływ pandemii COVID-19 oraz oceny i oczekiwania przedsiębiorców” z października 2021 r. (odpowiedzi w % ogółu badanych przez GUS w województwie wielkopolskim)

Negatywne skutki pandemii COVID-19 i jej konsekwencje dla działalności gospodarczej (odpowiedzi w %) z podziałem na branże:
Negatywne skutki  Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel hurtowy Handel detaliczny Usługi
Nieznaczne 66,5 75,1 49,4 33,3 56,6
Poważne 16,5 12,4 33,2 63 12,3
Zagrażające stabilności firmy 3,7 1,1 1 1,8 6,9
Brak negatywnych skutków 13,3 11,4 16,4 1,9 24,2
źródło: GUS
  Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel hurtowy Handel detaliczny Usługi
Spadek poziomu inwestycji 13,5 24,9 3,4 22,1 17,4
Utrzymanie poziomu inwestycji 54,5 49,2 80,2 77 67,3
Wzrost poziomu inwestycji 32 25,9 16,4 0,9 15,3
źródło: GUS