Na dzień 31 grudnia 2021 r. Miasto Poznań posiadało akcje i udziały w 23 spółkach prawa handlowego (13 jednoosobowych spółkach Miasta Poznania i 10 spółkach z udziałem Miasta), 4 spółdzielniach mieszkaniowych i 1 spółdzielni socjalnej.

Wartość udziałów/akcji Miasta Poznania w 2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. łączna wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego wyniosła 2315,3 mln zł, z czego udziały/akcje Miasta Poznania w:

 • jednoosobowych spółkach Miasta Poznania osiągnęły łączną wartość nominalną 916,6 mln zł (co stanowi 39,6% wartości nominalnej udziałów/akcji posiadanych przez Poznań);
 • pozostałych spółkach z udziałem Miasta Poznania osiągnęły łączną wartość nominalną 1398,6 mln zł (co stanowi 60,4% wartości nominalnej udziałów/akcji posiadanych przez Miasto Poznań).

W grupie spółek jednoosobowych Miasto Poznań posiadało udziały o najwyższej łącznej wartości nominalnej w:

 • Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. (446,6 mln zł);
 • Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. (186,4 mln zł);
 • Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (134,3 mln zł).

W grupie pozostałych spółek Miasto Poznań posiadało udziały/akcje o najwyższej łącznej wartości nominalnej w:

 • Aquanet S.A. (867,7 mln zł);
 • Międzynarodowych Targach Poznańskich Sp. z o.o. (346,3 mln zł);
 • Porcie Lotniczym Poznań-Ławica Sp. z o.o. (124,8 mln zł).
Wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego na 31.12.2021r. w porównaniu z 31.12.2020 r.
Lp. Nazwa spółki Wartość nominalna w zł Zmiany          w zł Udział Miasta  Poznania w kapitale zakładowym w % na dzień 31.12.2021 r.
stan na 31.12.2020 r. stan na 31.12.2021 r.
1. ACM Mari-Car Sp. z o.o.
w upadłości
1 000 000 1 000 000 0 100
2. Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola Sp. z o.o.  25 057 500 25 057 500 100
3. Dorgalon s.r.o. (spółka zagraniczna) 33 180 33 180 0 100
4. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. 6 600 000 6 600 000 0 100
5. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu 
Sp. z o.o.
441 651 500 446 651 500 5 000 000 100
6. Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 4 100 000 4 100 000 0 100
7. Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 134 274 000 134 274 000 0 100
8. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. 10 000 000 10 800 000 800 000 100
9. Targowiska Sp. z o.o. 4 552 000 4 522 000 0 100
10. Unipol – Projekt Sp. z o.o. 50 000 50 000 100
11. Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. 86 000 000 86 117 600 117 600 100
12. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. 11 005 000 11 005 000 0 100
13. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. 179 734 500 186 434 500 6 700 000 100
14. Zenit-System Sp. z o.o. 50 000 50 000
Jednoosobowe spółki Miasta Poznania 878 970 180 916 645 280 37 675 100   
15. Termy Maltańskie Sp. z o.o. 41 584 100 41 584 100 0 99,94
16. Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. 285 808 000 346 286 000  60 478 000 98,19
17. Aquanet S.A. 867 663 723 867 663 723 0 77,38
18. Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. 7 270 000 7 270 000 0 49,66
19. Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. 124 828 000 124 828 000 0 37
20. Spółka Usług Gospodarczych Sp. z o.o. 13 000 13 000 0 26
21. Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 000 000 1 000 000 0 22,22
22. Modertrans Poznań Sp. z o.o. 4 530 000 4 530 000 0 15,82
23. Centrum Obsługi Biznesu Sp.  z o.o. 5 524 500 5 524 500 0 13,09
24. VEOLIA Energia Poznań S.A. 3,25 3,25 0 0,00034
Pozostałe spółki z udziałem Miasta Poznania 1 338 221 326,25 1 398 699 326,25 60 478 000 x
Łącznie 2 217 191 506,25    2 315 344 606,25 98 153 100  x
źródło: UMP

Nabycie przez Miasto Poznań udziałów w spółkach prawa handlowego w 2021 r.

 • Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego – Hipodrom Wola Sp. z o.o.; 30 grudnia 2021 r. podpisana została umowa nieodpłatnego zbycia przez Województwo Wielkopolskie, w drodze darowizny, 100% udziałów w spółce Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego – Hipodrom Wola sp. z o.o., tj. 50 115 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 25 057 500,00 zł, na rzecz Miasta Poznania; tym samym z dniem 30 grudnia 2021 r. Miasto Poznań zostało jedynym udziałowcem spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego – Hipodrom Wola sp. z o.o.; nabycie przez Miasto Poznań udziałów w Spółce było przedmiotem kilkuletnich (prowadzonych również w 2021 r.) uzgodnień pomiędzy władzami Miasta Poznania i samorządu Województwa Wielkopolskiego; główny przedmiot działalności gospodarczej spółki Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego – Hipodrom Wola sp. z o.o. obejmuje działalność usługową związaną z chowem i hodowlą zwierząt. Spółka zajmuje się prowadzeniem pensjonatu dla koni, wynajmem pomieszczeń mieszkalnych oraz wynajmem na cele prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty zewnętrzne, wynajmem urządzeń i pomieszczeń na organizację zawodów w skokach przez przeszkody oraz organizowaniem zawodów w skokach przez przeszkody; Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego – Hipodrom Wola Sp. z o.o. jest właścicielem nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Poznania (ok. 46 ha), położonych na terenach klinów zieleni w sąsiedztwie jeziora Rusałka i miejskich terenów zieleni; nieruchomości spółki stanowią atrakcyjne tereny rekreacyjne z ośrodkiem jeździeckim, których wykorzystanie wpisuje się w zadanie własne gminy; Miasto Poznań przewiduje, że część nieruchomości będzie możliwa do wykorzystania przez spółkę Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. na potrzeby działalności związanej z targami i zawodami jeździeckimi; pozostałe nieruchomości posiadane przez Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego – Hipodrom Wola Sp. z o.o. stałyby się docelowo własnością Miasta Poznania;
 • Unipol – Projekt Sp. z o.o.; w 2021 r. w księgach rachunkowych Miasta Poznania wykazane zostały nabyte przez Miasto Poznań udziały w spółce Unipol – Projekt Sp. z o.o. Miasto Poznań nabyło udziały w spółce na podstawie postanowienia z dnia 21 lutego 2020 r. Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział V Cywilny, sygn. akt V Ns 652/16, stwierdzającego nabycie przez Miasto Poznań spadku w drodze ustawowego spadkobrania po osobie zmarłej 100% udziałów w Sspółce, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 50 000 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Poznania w 2021 r.

W 2021 r. podjęto uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w następujących spółkach:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.; 18 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 38/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 441.651.500 zł do kwoty 446.651.500 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 5 000 000 zł; podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 3 lutego 2021 r.;
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A.; 18 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. podjęło uchwałę nr 285 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych, imiennych serii B w drodze subskrypcji prywatnej; kapitał zakładowy spółki został podwyższony z kwoty 10 000 000 zł do kwoty 10 800 000 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 800 000 zł; podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 4 lutego 2021 r.;
 • Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.; 18 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 23/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 86 000 000 zł do kwoty 86 117 600 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 117 600 zł; wkład pieniężny został spółce przekazany z przeznaczeniem na realizację projektu Smart City; podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 01 lutego 2021 r.;
 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.; 25 czerwca 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 28/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z kwoty 179 734 500 zł do kwoty 186 434 500 zł, poprzez wniesienie do spółki wkładu pieniężnego w wysokości 6 700 000 zł; wkład pieniężny został przekazany spółce z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na modernizacji budynków komunalnych, należących do zasobu dzierżawionego przez spółkę (5 000 000,00 zł) oraz na nabycie nieruchomości położonej przy ul. Roboczej 25 w Poznaniu, stanowiącej działkę nr 4/2 (1 700 000,00 zł); podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 4 listopada 2021 r.;
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.; 28 czerwca 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 49/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki; kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 288 348 000 zł do kwoty 352 666 000 zł, poprzez wniesienie:
  • przez Miasto Poznań:
   • wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w rejonie ulic Stanisława Wyspiańskiego, Władysława Reymonta oraz Kazimierza Jarochowskiego w Poznaniu o łącznej wartości 56 638 000 zł;
   • wkładu pieniężnego w wysokości 3 840 000 zł;
  • przez Województwo Wielkopolskie
   • wkładu pieniężnego w wysokości 3 840 000 zł.

Wkład niepieniężny został Spółce przekazany w celu realizacji inwestycji polegającej na modernizacji Hali Widowiskowo-Sportowej Arena oraz terenu do niej przyległego. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 18 listopada 2021 r.

Rozwiązanie spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Poznania w 2021 r.

 • Zenit – System Sp. z o.o.

W związku z nabyciem przez Miasto Poznań w wyniku ustawowego spadkobrania po osobie zmarłej 100% udziałów w spółce Zenit – System Sp. z o.o., z uwagi na brak prowadzenia działalności gospodarczej przez ten podmiot, w 2019 r. Miasto Poznań wystąpiło do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z wnioskiem o wszczęcie przez Sąd z urzędu procedury rozwiązania spółki Zenit – System Sp. z o.o. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Sąd Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 11 stycznia 2021 r. postanowił o rozwiązaniu spółki Zenit – System Sp. z o.o.

Dywidendy wypłacone przez spółki Miastu Poznań w 2021 r.

W 2021 r. spółki prawa handlowego wypłaciły Miastu Poznań dywidendy na łączną kwotę 3 556,2 tys. zł, z tego:

 • Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o.  – 3 193 189,55 zł;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. – 363 000,00 zł;
 • Veolia Energia Poznań S.A. – 3,39 zł.

Udziały Miasta Poznania w spółdzielniach w 2021 r.

Miasto Poznań posiada udziały w następujących spółdzielniach:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald”;
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wielkopolanka”;
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Winogrady”;
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu;
 • Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka”.

Wartość nominalna udziałów Miasta Poznania w spółdzielniach w 2021 r. wynosiła 13,7 tys. zł.

Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową spółek, w których akcje/udziały posiada Miasto

Z przewidywanego wykonania wskaźników płynności na 31 grudnia 2021 r. wynika, iż sytuacja płynnościowa spółek z udziałem Miasta Poznania jest bezpieczna. Spółki miejskie częściowo odnotowały wzrost, a częściowo spadek wskaźników płynności.

Na wzrost wskaźników płynności miały wpływ głównie:

 • mniejsze w porównaniu do 2020 r. obostrzenia związane z pandemią COVID-19, co przełożyło się na wzrost wpływów z podstawowej działalności operacyjnej w spółkach (MTP Sp. z o.o., Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.);
 • uzyskanie wpływów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących majątek spółek (MTP Sp. z o.o., Targowiska Sp. z o.o., WCWI Sp. z o.o.);
 • pozyskanie środków z tytułu emisji obligacji (Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o.);
 • przekazanie przez Miasto Poznań dotacji na rozwój budownictwa mieszkaniowego (PTBS
  Sp. z o.o.).

Spadek poziomu wskaźników płynności był spowodowany przede wszystkim realizacją planów inwestycyjnych (ZKZL Sp. z o.o., Aquanet S.A., Modertrans Poznań Sp. z o.o.) oraz – w przypadku Term Maltańskich Sp. z o.o. – spłatą zaciągniętego kredytu (w 2020 r. z uwagi na pandemię COVID-19 spłata została zawieszona).

W 2021 r. połowa spółek utrzymała wskaźnik ogólnego zadłużenia na podobnym poziomie jak rok wcześniej. Nieznaczny wzrost zadłużenia dotyczył spółek, które finansowały realizację planu inwestycyjnego przy wykorzystaniu kapitału (ZKZL Sp. z o.o., Modertrans Poznań Sp. z o.o.) oraz Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o., który kontynuuje wypłatę odszkodowań za ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska, finansowaną obligacjami emitowanymi przez spółkę.

W 2021 r. spółki z udziałem Miasta Poznania odnotowały wzrost przychodów ze sprzedaży
w stosunku do wykonania za rok 2020. Wzrost ten był spowodowany:

 • oddaniem do użytku nowych inwestycji mieszkaniowych przeznaczonych na wynajem (PTBS Sp. z o.o.);
 • podpisaniem nowych kontraktów na dostawę tramwajów i ich realizacją (Modertrans Poznań Sp. z o.o.);
 • łagodzeniem obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 (m.in. MPK Poznań Sp. z o.o., Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o., Termy Maltańskie Sp. z o.o., MTP Sp. z o.o., COB Ssp. z o.o. );
 • wyższymi przychodami z tytułu zagospodarowania odpadów oraz prowadzenia PSZOK (ZZO w Poznaniu sp. z o.o.);
 • organizacją polskiego pawilonu na Światowej Wystawie EXPO DUBAJ, a także organizacją szpitali tymczasowych w Poznaniu i w Lublinie, powołanych w celu przeciwdziałania skutkom pandemii (MTP Sp. z o.o.);
 • przejęciem od Miasta Poznania zadań w zakresie gospodarowania wodami opadowymi odprowadzanymi do kanalizacji deszczowej (Aquanet S.A.);
 • przejęciem rozliczeń za gospodarkę odpadami (przychody z refaktur) oraz zwiększeniem przychodów z zasobu użytkowego (ZKZL Sp. z o.o.).

W pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” większość spółek odnotowała spadek w stosunku do 2020 r. Wynikało to przede wszystkim z:

 • dużych kwot dofinansowań, które spółki otrzymały w 2020 r., aby zrekompensować spadek rentowności spowodowany wprowadzeniem obostrzeń w większości branży (m.in. Port Lotniczy Poznań – ŁawicaSp. z o.o., Modertrans Poznań Sp. z o.o., MPK Poznań Ssp. z o.o.);
 • ponoszenia istotnych kosztów w 2020 r. na prowadzenie rekultywacji zamkniętych kwater na składowisku odpadów, czego skutkiem było aktywowanie środków zgromadzonych na Funduszu Rekultywacyjnym (ZZO w Poznaniu Sp. z o.o.).

Wzrost w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” wiązał się z:

 • uzyskaniem subwencji finansowej (PKS Poznań S.A.);
 • sprzedażą nieruchomości stanowiącej majątek spółki oraz wpływem z odszkodowań od generalnych wykonawców budynku przy ul. Za Bramką (WCWI Sp. z o.o.);
 • wyższymi przychodami z tytułu odbioru ścieków o przekroczonych parametrach (Aquanet S.A.);
 • otrzymaniem dotacji przyznanych w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 (Termy Maltańskie
  Sp. z o.o.).

Przychody finansowe w spółkach z udziałem Miasta Poznania w większości przypadków zmniejszyły się. Wynika to głównie z obniżenia stóp procentowych, co spowodowało ograniczenie możliwości inwestowania wolnych środków pieniężnych z uwagi na bardzo niskie oprocentowanie lokat. W spółce Aquanet S.A. odnotowano nieznaczny wzrost w tej pozycji. Wynikał on z uzyskania wyższych dywidend od spółek zależnych.
W 2021 r. spółki z udziałem Miasta Poznania, które szczególnie negatywnie odczuły skutki pandemii COVID-19, skorzystały z różnego rodzaju form wsparcia, jak m.in:

 • umorzenie pożyczki preferencyjnej z programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”;
 • subwencja finansowa z rządowego programu „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”;
 • dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu);
 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne (Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu);
 • wsparcie finansowe przewoźników wykonujących przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego);
 • zwolnienie z zapłaty lub odroczenie składek ZUS;
 • odroczenie zapłaty zaliczek na podatek dochodowy.