W 2017 r. Miasto Poznań kontynuowało program „Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej na lata 2012-2020”.

Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej na lata 2012-2020

Celem miejskiego programu „Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej na lata 2012-2020” jest polepszenie warunków życia i funkcjonowania w społeczeństwie oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.
W 2017 r. opracowano “Standardy Dostępności dla Miasta Poznania”, mające na celu niwelowanie barier architektonicznych, które będą uwzględniane i wdrażane w trakcie realizacji przyszłych inwestycji oraz modernizacji już istniejących obiektów i miejsc użyteczności publicznej.

W 2017 r. działania Miasta Poznania na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami obejmowały m.in.:

 • projekt „Mieszkalnictwo wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Miasta Poznania”
 • opiniowanie 79 projektów inwestycji drogowo-komunikacyjnych z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • rozbudowę sieci sygnalizacji dźwiękowych na przejściach dla pieszych na terenie Poznania
 • szkolenia dla nowoprzyjętych pracowników Urzędu Miasta Poznania w zakresie obsługi klienta z niepełnosprawnościami
 • prowadzenie i aktualizowanie informacji na portalu Niepełnosprawni
 • dotacje przekazane organizacjom pozarządowym na działanie ośrodków wsparcia oraz projektów powadzonych na rzecz rozwoju zawodowego i integracji osób z niepełnosprawnościami (liczba beneficjentów tych działań wyniosła ponad 2,4 tys.)
 • dotacje na działania dotyczące poprawy stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami, z których skorzystało ponad 600 osób
 • poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami, z którego skorzystało ponad 13 tys. osób
 • dotacje w ramach tzw. małych grantów przekazane 10 organizacjom zajmującym się integracją społeczną osób z niepełnosprawnościami; z ich oferty skorzystało prawie 300 osób.

Działania na rzecz aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami obejmowały:

 • 9 Warsztatów Terapii Zajęciowej, w których uczestniczyło ponad 300 osób z orzeczoną niepełnosprawnością
 • organizację zajęć sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych oraz turystycznych, w których wzięło udział ponad 500 osób
 • dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego, rehabilitacyjnego lub środków pomocniczych przekazane 480 osobom
 • organizację turnusów rehabilitacyjnych dla 467 podopiecznych
 • likwidację barier architektonicznych i technicznych dotyczących komunikowania się; z ułatwień tych skorzystało blisko 200 osób.

Miasto Poznań publikuje “Poznański Informator dla Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnościami”, który zawiera informacje na temat pomocy udzielanej przez Miasto rodzicom wychowującym dzieci z niepełnosprawnościami, ulgach i zniżkach dla rodzin, a także wykaz placówek oświatowych i edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Środowisko osób z niepełnosprawnościami wspiera Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

Program Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016-2020

W 2017 r. Miasto Poznań kontynuowało wdrażanie „Programu Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016-2020”. Główne cele programu to:

 • zwiększenie potencjału zawodowego
 • rozwój i doskonalenie usług prozatrudnieniowych
 • wzrost zainteresowania zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami ze strony pracodawców
 • przeciwdziałanie zjawiskom dyskryminacji w zatrudnianiu oraz postawom bierności zawodowej wśród osób z niepełnosprawnościami.

W ramach działań na rzecz integracji i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w 2017 r.:

 • zatrudniono 24 pracowników pomagających osobom niepełnosprawnym w pracy; z takiej pomocy skorzystało 35 osób
 • sfinansowano:
  • utworzenie 15 nowych miejsc pracy dla tych osób
  • koszty szkoleń zawodowych 10 osobom z niepełnosprawnościami
 • dofinansowano:
  • rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej przez 11 osób z niepełnosprawnościami
  • instrumenty i usługi niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy.

Z pozostałych form wsparcia (staży, szkoleń, kursów itp.) skorzystało 115 osób.

Działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

W 2017 r. w Poznaniu funkcjonowało 10 Środowiskowych Domów Samopomocy, które dysponowały łącznie 377 miejscami, z których wykorzystano 365 miejsc. Miasto Poznań wspiera osoby z zaburzeniami psychicznymi poprzez dofinansowanie środowiskowych domów samopomocy, w których osoby z niepełnosprawnościami uczą się na zajęciach terapeutycznych samodzielności, nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz codziennego funkcjonowania. Kontynuowane były także projekty „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” oraz KLUCZ.