Na koniec 2021 r. plany uchwalone po 1994 r. – obowiązujące oraz oczekujące na wejście w życie – obejmowały 51,6% powierzchni miasta.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (plany miejscowe, mpzp) są podstawowym instrumentem realizacji polityki przestrzennej gminy, określonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Obecnie obowiązujące dla Poznania Studium zostało przyjęte Uchwałą nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 23 września 2014 r.

Prace w zakresie opracowania i przygotowania projektów miejscowych planów wykonywane są w imieniu Prezydenta Miasta Poznania przez Miejską Pracownię Urbanistyczną (MPU).

W 2021 r. wpłynęło 8 wniosków o sporządzenie planu miejscowego oraz 36 wniosków o zmianę mpzp. Wystąpienia o sporządzenie planów miejscowych najczęściej wynikały z: potrzeby uruchomienia terenów pod inwestycje, zablokowania inwestycji czy uregulowania warunków zabudowy. Najczęstsze powody wystąpień o zmianę planów miejscowych to: chęć zmiany obowiązującego przeznaczenia terenu, w tym zmiany zakresu dopuszczanych planem funkcji, parametrów zabudowy, zakresu dopuszczanych planem funkcji, parametrów zabudowy bądź zapisów z zakresu obsługi komunikacyjnej terenów.

W 2021 r. Rada Miasta Poznania uchwaliła 25 planów miejscowych o łącznej powierzchni 867,08 ha, co stanowi ok. 6,42% powierzchni Poznania. Na koniec 2021 r. plany uchwalone po 1994 r. – obowiązujące oraz oczekujące na wejście w życie – obejmowały 51,6% powierzchni miasta, tj. 13 505,2 ha. Uchwalone plany miejscowe umożliwią realizację najważniejszych celów, istotnych z punktu widzenia zasad kształtowania polityki przestrzennej miasta. W szczególności pozwalają na:

Podjęto również uchwały w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia dwóch planów miejscowych dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu oraz obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” Radojewo Zachód część C w Poznaniu.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w Poznaniu w 2021 r.
Nazwa mpzp Nr uchwały w spr. mpzp Data uchwalenia Nr Dz. Urz. Woj. Data wejścia w życie Powierzchnia [ha]
dla obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” klin zieleni w rejonie ulic Radojewo i Nadwarciańskiej w Poznaniu XLI/707/VIII/2021 02.02.2021 2021, poz. 2085 10.04.2021 118,5
dla terenów w rejonie ulic Drewlańskiej i Umultowskiej w Poznaniu XLI/708/VIII/2021 02.02.2021 2021, poz. 2071 24.03.2021 3,1
dla terenów w rejonie ulic Pastelowej i Bułgarskiej w Poznaniu XLI/709/VIII/2021 02.02.2021 2021, poz. 2072 24.03.2021 6,7
„Podolany Południe” – część A w Poznaniu XLI/710/VIII/2021 02.02.2021 2021, poz. 2073 24.03.2021 86,1
„W rejonie ulicy Deszczowej” w Poznaniu XLI/711/VIII/2021 02.02.2021 2021, poz. 2074 24.03.2021 1,8
obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” dla klina zieleni w rejonie ulicy Okolewo w Poznaniu XLIII/756/VIII/2021 09.03.2021 2021, poz. 2354 17.04.2021 7,8
„Morasko-Radojewo-Umultowo”, część Radojewo Wschód A w Poznaniu XLIV/767/VIII/2021 30.03.2021 2021, poz. 3097 14.05.2021 71,7
„W rejonie ulicy Wrzesińskiej” część A w Poznaniu XLVI/822/VIII/2021 11.05.2021 2021, poz. 4224 09.06.2021 11,2
„Rejon ulicy W. Majakowskiego” w Poznaniu XLVII/860/VIII/2021 01.06.2021 2021, poz. 4693 26.06.2021 29,5
dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu – rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego L/907/VIII/2021 06.07.2021 2021, poz. 5893 04.08.2021 14,2
dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu L/905/VIII/2021 06.07.2021 2021, poz. 5881 04.08.2021 4,6
dla obszaru „Węzeł Górczyn” w Poznaniu L/908/VIII/2021 06.07.2021 2021, poz. 5904 05.08.2021 33,4
„Osiedle Jana III Sobieskiego” – część A w Poznaniu L/904/VIII/2021 06.07.2021 2021, poz. 5880 04.08.2021 59,9
„Park Cytadela” w Poznaniu L/906/VIII/2021 06.07.2021 2021, poz. 5892 04.08.2021 92,1
„SOŁACZ – CZĘŚĆ B” w Poznaniu L/909/VIII/2021 06.07.2021 2021, poz. 5905 21.08.2021 26,1
„Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej” w Poznaniu LI/943/VIII/2021 07.09.2021 2021, poz. 7028 07.10.2021 4,3
obszaru Umultowo Wschód – rejon ulicy Bożywoja w Poznaniu LI/942/VIII/2021 07.09.2021 2021, poz. 7027 07.10.2021 27,7
„Park im. J.H.Dąbrowskiego” w Poznaniu LI/941/VIII/2021 07.09.2021 2021, poz. 7026 07.10.2021 9
Osiedle Zwycięstwa w rejonie ul. Księcia Mieszka I oraz ul. Połabskiej w Poznaniu LI/940/VIII/2021 07.09.2021 2021, poz. 7025 07.10.2021 1,9
dla terenów w rejonie ulic Kościerzyńskiej i Sianowskiej w Poznaniu LI/939/VIII/2021 07.09.2021 2021, poz.7024 07.10.2021 0,2
obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” Radojewo Zachód część C w Poznaniu LII/971/VIII/2021 28.09.2021 2021, poz. 7583 12.11.2021 31,8
„Świerczewo – część D” w Poznaniu LIII/988/VIII/2021 19.10.2021 2021, poz. 7961 29.11.2021 48,8
„W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej” w Poznaniu LIV/1011/VIII/2021 09.11.2021 2021, poz. 8696 08.12.2021 122,7
„SOŁACZ – CZĘŚĆ C” w Poznaniu LIV/1012/VIII/2021 09.11.2021 2021, poz. 8741 24.12.2021 40,7
„Rejon Ostrowa Tumskiego” w Poznaniu – część północna A LVI/1038/VIII/2021 07.12.2021 2021, poz.10133  28.01.2021 13,3
źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Ponadto, Rada Miasta Poznania podjęła uchwały o przystąpieniu do opracowania 5 nowych planów miejscowych, o łącznej powierzchni 95,38 ha, co stanowi ok. 0,4% powierzchni miasta. Na koniec 2021 r. plany w opracowaniu obejmowały 23,3% powierzchni miasta, tj. 6 113,2 ha, w tym plany w opracowaniu na terenach objętych planami obowiązującymi – 445,0 ha (1,7% powierzchni miasta). „Rejon Stadionu Miejskiego” – część A w Poznaniu, „Rejon Stadionu Miejskiego” – część B w Poznaniu„Osiedle Bolesława Chrobrego – część północna C” w Poznaniu,  „W rejonie ulic Winiarskiej, Szydłowskiej i Witosa” w Poznaniu,  „W rejonie ulicy Szyperskiej” w Poznaniu.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, do których opracowywania przystąpiono w 2021 r.
Nazwa mpzp Powierzchnia ha Nr Uchwały o przystąpieniu Data Uchwały o przystąpieniu
„Rejon Stadionu Miejskiego” – część A w Poznaniu 7,8 XLIII/757/VIII/2021 09.03.2021
„Rejon Stadionu Miejskiego” – część B w Poznaniu 44,6 XLIII/757/VIII/2021 09.03.2021
„Osiedle Bolesława Chrobrego – część północna C” w Poznaniu 1,8 XLVII/861/VIII/2021 01.06.2021
„W rejonie ulic Winiarskiej, Szydłowskiej i Witosa” w Poznaniu 31,9 XLVII/862/VIII/2021 01.06.2021
„W rejonie ulicy Szyperskiej” w Poznaniu 9,4 L/910/VIII/2021 06.07.2021
źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Średni czas opracowania planów miejscowych, uchwalonych w 2021 r., wynosił ok. 7 lat i 5 miesięcy. Najszybciej, w ponad 1 rok i 9 miesięcy, uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Umultowo Wschód – rejon ulicy Bożywoja. Najwięcej czasu, ponad 18 lat i 9 dni, zajęło uchwalenie planów miejscowych z rejonu Moraska, Radojewa i Umultowa, gdzie projekty planów sporządzane są na podstawie uchwały Nr XXVII/203/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 9 września 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” w Poznaniu. Powyższa uchwała dopuszcza odrębne opracowanie i uchwalanie planów dla poszczególnych części obszaru, co odbywa się w bardzo zróżnicowanym tempie. W wielu przypadkach na możliwość i tempo prac nad poszczególnymi częściami sporządzanych planów miejscowych wpływ mają uwarunkowania niezależne od Miasta. 

Stopień pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego powierzchni miasta Poznania wg stanu na 31 grudnia 2021 r.
Wyszczególnienie  Powierzchnia w ha  % powierzchni miasta mpzp
(liczba)
Plany w opracowaniu, 6113,2 23,3 148
w tym plany w opracowaniu na terenach objętych planami obowiązującymi 445,0 1,7 52
Plany obowiązujące 13491,9 51,5 297
Plany uchwalone oczekujące na wejście w życie, 13,3 0,1% 1
w tym plany uchwalone na terenach objętych planami obowiązującymi 0 0 0
Razem plany uchwalone 13505,2 51,6 298
Razem plany w opracowaniu i uchwalone 19173,4 73,2 446
źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu, następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym: decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzje o warunkach zabudowy

W 2021 r. złożono do Urzędu Miasta Poznania 988 wniosków o ustalenie warunków zabudowy, tj. o 87 mniej niż w 2020 r. Również liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy zmniejszyła się o 162 decyzje. Wydano 796 decyzji dotyczących lokalizacji 811 przedmiotów zabudowy. Największy zakres spraw dotyczył lokalizacji budownictwa mieszkaniowego – 564 decyzji (70,8% wydanych decyzji). Ponadto wydano 161 decyzji odmownych dla ustalenia warunków zabudowy.

Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w 2021 r.
  przedmioty/decyzje 2020 przedmioty/decyzje 2021
Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy ogółem, w tym obiekty: ogółem: ogółem:
Mieszkalne (łącznie), w tym: 711/619 567/564
jednorodzinne 531/432 407/406
przemysłowe  36/40 33/32
handlowe i usługowe 60/52 68/59
zdrowia 5/4 4/4
oświaty 6/6 6/6
kultury i sztuki 17/16 11/11
kultury fizycznej 10/9 12/10
pozostałe 216/216 110/110
źródło: UMP

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Inwestycja może zostać uznana za inwestycję celu publicznego, jeżeli spełnia wymagane warunki, w tym: musi mieć określony zasięg (gminny, powiatowy, wojewódzki, krajowy), musi realizować cel, o którym mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Katalog celów publicznych ma charakter konkretny i zamknięty, tzn., że celem publicznym może być tylko cel wyraźnie określony jako publiczny w art. 6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami albo w innej ustawie.

W 2021 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynęło 235 wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, tj. 52 mniej niż w 2020 r. Pozytywnie rozpatrzono i wydano 186 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, tj. o 42 decyzje mniej niż w rok wcześniej. Odmówiono udzielenia wydania decyzji w 4 przypadkach.

Liczba wydanych decyzji o lokalizacji celu publicznego ogółem
  przedmioty/decyzje 2020 przedmioty/decyzje 2021
Ogółem 253/228 220/186
Służba zdrowia 8/7 7/7
Oświata 7/7 4/4
Kultura i sztuka 6/6 4/4
Kultura fizyczna 1/1 3/1
Infrastruktura techniczna 230/206 199/166
Pozostałe 1/1 4/4
źródło: UMP

Większość wydanych decyzji dotyczyła budowy urządzeń infrastruktury technicznej – 89% wydanych decyzji.