W 2019 r. Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025 jest dokumentem określającym zasadnicze kierunki działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie Poznania. Za cel strategiczny stawia wyrównywanie jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy też wykluczonych społecznie, poprzez:

  • wzrost zaangażowania osób mieszkających w Poznaniu w sprawy miasta, wzrost odpowiedzialności za innych na terenie miasta
  • poprawę zasadniczych warunków życia mieszkanek i mieszkańców: ekonomicznych, społecznych i kulturowych
  • lepsze bezpośrednie zaspokojenie potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturowych (polepszenie mechanizmów redystrybucji), co powinno korzystnie wpływać na dobrobyt osobisty

W strategii wyznaczono następujące priorytety:

  • Kapitał społeczny i aktywność obywatelska (cele operacyjne: zwiększenie współuczestnictwa osób mieszkających w Poznaniu w życiu miasta, usprawnienie systemu komunikacji społecznej, wzmocnienie i wsparcie sektora organizacji pozarządowych, wspieranie inicjatyw wspólnotowych na rzecz integracji obcokrajowców)
  • Wsparcie (cele operacyjne: zapewnienie dzieciom i rodzinom warunków rozwoju oraz pomocy w sytuacjach trudnych poprzez doskonalenie systemu wspierania rodziny oraz osiągniecie standardów systemu pieczy zastępczej, miasto przyjazne rodzinom, miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami, zapewnienie wsparcia osobom ubogim, miasto przyjazne seniorom)
  • Bezpieczeństwo (cele operacyjne: bezpośrednie zapobieganie przemocy, pośrednie zapobieganie przemocy – wspieranie inicjatyw wspólnotowych na rzecz przeciwdziałania przemocy)
  • Mieszkalnictwo (cel operacyjny: poprawa sytuacji mieszkaniowej)
  • Zdrowie (cele operacyjne: kształtowanie zachowań prozdrowotnych, poprawa jakości i dostępu do usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz poprawa dostępu do usług przedmedycznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprawa dostępu do opieki psychiatrycznej, usług terapeutycznych, szeroko rozumiana promocja zdrowego życia dla uzależnionych, promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień)
  • Praca (cele operacyjne: zwiększenie efektywności szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, kształtowanie i rozwój włączającego rynku pracy)