W 2017 r. 98% mieszkańców korzystało z miejskiej sieci wodociągowej, a 95% z sieci kanalizacyjnej.

Wodociągi i kanalizacja

Zużycie wody z wodociągów w 2017 r. wyniosło 31 mln m3, w tym 21,6 mln m3 zużyły gospodarstwa domowe. Oznacza to, że przeciętny mieszkaniec zużył w ciągu roku na cele bytowe 40 m3 wody. Jakość wody dostarczanej przez system wodociągowy spółki Aquanet S.A. (Aquanet) była po uzdatnieniu dobra i nie odbiegała od obowiązujących norm.
Wszystkie ścieki były oczyszczane mechanicznie i biologicznie w 2 podstawowych dla Poznania oczyszczalniach: Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COŚ) w Koziegłowach oraz Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków (LOŚ) przy ul. Serbskiej. Łączna ilość ścieków oczyszczanych przez poznańskie oczyszczalnie wyniosła 54,4 tys. m3/rok.

Inwestycje i remonty

Spółka Aquanet SA prowadziła prace inwestycyjno-remontowe w celu poprawy gospodarki wodno-ściekowej i ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach. W 2017 r. realizowano m.in.:

 • budowę junikowskiego kolektora sanitarnego na odcinku między ulicami Samotną i Głogowską
 • modernizację Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiśniowej
 • prace wodociągowo-kanalizacyjne m.in. w rejonie ulic: Jana Pawła II, Krzywoustego, Łacina (Centrum Posnania), na osiedlu ks. Skorupki.

Łączna wartość zrealizowanych w 2017 r. prac inwestycyjnych wyniosła 53,6 mln zł.
W październiku 2017 r. spółka Aquanet podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach” – etap VI w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do końca 2017 r. spółka zrealizowała 8% projektu, który ma być zakończony w 2023 r.

W 2017 r. Miasto zawarło umowy ze społecznymi stowarzyszeniami lokalnymi na realizację wspólnych inwestycji infrastrukturalnych dotyczących budowy sieci wodno-kanalizacyjnych, o łącznej długości 1 408 m, m.in. w rejonie ulic: Bruzdowej, Lubelskiej, Cieszyńskiej, Szczepankowo, Studziennej, Przebiśniegowej.
W 2017 r. Rada Miasta Poznania uchwaliła Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2017-2026 oraz Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu na lata 2017-2019.

Poznańskie gospodarstwa domowe w 2017 r. zużywały dziennie średnio 59 tys. m3 wody. To tyle samo wody, ile mieści się w 20 basenach olimpijskich.

Energia elektryczna

W 2017 r. dostawca energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z o.o. (ENEA) odnotował wzrost liczby odbiorców z poznańskich gospodarstw domowych oraz z lokali niemieszkalnych.

Odbiorcy energii elektrycznej w Poznaniu
2016
2017
w tys. w tys.
Liczba odbiorców ogółem, w tym: 296,4 301,4
przemysł 0,7 0,7
lokale mieszkalne 269,2 273,1
lokale niemieszkalne 26,5 27,6
Źródło: ENEA Operator Sp. z o.o.

W 2017 r. w Poznaniu wzrosło zużycie energii elektrycznej do 2 260 GWh, czyli o 23 GWh więcej w porównaniu z 2016 r., w tym w lokalach mieszkalnych wzrost wyniósł 5,1 GWh.

Inwestycje i modernizacje

W 2017 r. w Poznaniu prowadzono działania mające na celu poprawę pewności zasilania aglomeracji poznańskiej. Realizowane były m.in.:

 • program likwidacji sieci 6kV, którego celem było zmniejszenie nakładów na eksploatację awaryjnej sieci 6 kV, która w znacznej części ma ponad 50 lat; był to kolejny etap realizacji projektu modernizacyjnego, którego zakończenie planowane jest na 2022 r.
 • prace w celu zwiększenia automatyzacji sieci poprzez zabudowę łączników sterowanych zdalnie oraz telemechaniki w stacjach SN/nn.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla miasta, ENEA planuje:

 • budowę stacji 110/15 kV przy ul. Towarowej
 • przebudowę stacji 110/15 kV przy ul. Głównej
 • budowę linii napowietrznej 110 kV Kromolice-Nagradowice-Swarzędz oraz Kromolice-Gądki wraz z budową rozdzielni sieciowej w Garaszewie.

Inwestycje unowocześnią infrastrukturę energetyczną poprawiając warunki zasilania oraz pozwolą na budowę bardziej zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego.

Sieć ciepłownicza

Dostęp do sieci ciepłowniczej na terenie miasta Poznania zapewnia spółka Veolia Energia Poznań S.A. (Veolia), należąca do francuskiej grupy kapitałowej Veolia Environnement. Na koniec 2017 r. długość  sieci ciepłowniczej wynosiła 538,6 km i wzrosła w ciągu roku o 13,9 km. Do sieci podłączono nowych odbiorców o łącznej mocy 45,3 MW.

Program KAWKA

W ramach programu KAWKA, którego celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Poznaniu, kontynuowano podłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków opalanych węglem, znajdujących się na osiedlach św. Łazarz i Wilda oraz w centrum miasta. W 2017 r. w ramach programu:

 • udzielono 127 dotacji na kwotę 1,6 mln zł
 • zlikwidowano 508 pieców opalanych węglem i drewnem, zredukowano spalanie 1 171,17 ton paliw stałych. 257 pieców zastąpiono ciepłem systemowym, 226 ogrzewaniem gazowym, 25 ogrzewaniem elektrycznym.

Ograniczono emisję spalin do powietrza: o 9,43 tony pyłów drobnych PM10 i o 5,8 kg benzo(a)piranu.

Nowe podłączenia do sieci cieplnej

W latach 2015-2017, Veolia zlikwidowała 57 małych kotłowni własnych o mocy cieplnej 36 MW. W 2017 r.:

 • zawarto ok. 140 umów przyłączeniowych dotyczących dostaw ciepła z miejskiej sieci cieplnej na łączną moc 44,8  MW, w tym ok. 40% związane było z likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła na gaz, olej, paliwo stałe – nie należących do Veolii
 • w ramach Projektu KERMIT, zlikwidowano i podłączono do sieci cieplnej 18 źródeł gazowych należących do Veolia o łącznej mocy 6,5 MW.
Nowe inwestycje

Rozpoczęto prace przygotowawcze rozbudowy sieci cieplnej w znacznie oddalonych od istniejącej infrastruktury ciepłowniczej rejonach ulic: Gnieźnieńskiej, Opolskiej, Wieruszowskiej, Krauthofera, Trójpole. Prace będą realizowane  w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Gazownictwo

Dostawcą paliwa gazowego dla poznańskich gospodarstw domowych oraz przemysłu jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG) Oddział Poznań, obsługujący 180,4 tys. odbiorców, w tym 178,6 tys. odbiorców indywidualnych.

W 2017 r. spółka sprzedała 236,9 mln m3 gazu, tj. o 1,8% więcej w porównaniu z 2016 r. Około 60% gazu w mieście zużywają odbiorcy przemysłowi, a pozostałe 40% – gospodarstwa domowe. 80% mieszkańców korzysta z miejskiej sieci gazowej.

Od stycznia 2017 r. PSG funkcjonuje w ramach nowej struktury organizacyjnej. Oddział Zakład Gazowniczy (OZG) w Poznaniu jest integralną częścią PSG, będąc jednym z największych z 17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych w całym kraju. W ramach OZG w Poznaniu działa obecnie 18 Gazowni na terenie całej Wielkopolski, w tym 3 w Poznaniu.

538,6 km – tyle wynosiła długość sieci cieplnej w 2017 r. i zwiększyła się ona o 13,9 km

Pierwsze miejsce w konkursie „Głośna woda”  w kategorii miast ponad 100 tys. mieszkańców zajęła spółka Aquanet S.A. w Poznaniu za prowadzenie działań edukacyjnych w niespotykanych przestrzeniach, np. na wernisażach sztuki i z poczuciem humoru, szczególnie za kampanię „Zdrowy Związek. Ty i woda z kranu”.

Infrastruktura techniczna w Poznaniu
2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017/2000 w %
Wodociągi
Długość rozdzielczej sieci wodociągowej w km 758,6 866,7 910,5 1156,6 1172,3 1185,7 156
Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w mln m3 27,2 24 22,9 22 21,3 21,8 80
Korzystający z wodociągów w % ogółu ludności 95,4* 95,4 96,5 97,1 97,9 97,9 2,5
Kanalizacja
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 623,7 718,6 758,2 925,7 951,9 977,3 157
Korzystający z kanalizacji w % ogółu ludności 89,5* 89,6 90,4 93,6 94,6 94,7 5,2
Sieć gazowa  
Długość czynnej sieci gazowej w km 1109,6 1184,3 1240,9 1283,4 1294,2 1300,4 117
Korzystający z sieci gazowej w % ogółu ludności 89,0* 89 87,2 81,3 80,4 79,6 -9,4
* 2002 r.
Źródło: GUS
Infrastruktura techniczna w największych miastach Polski (2016 r.)
Poznań Kraków Łódź Warszawa Wrocław
Korzystający z wodociągów w % ogółu ludności 97,9 99,7 94,9 95,9 96,6
Korzystający z kanalizacji w % ogółu ludności 94,7 91,8 87,5 93,3 92,8
Korzystający z sieci gazowej w % ogółu ludności 79,6 72,5 82 76,6 78
Źródło: GUS