W Poznaniu w 2019 r. codziennie z przestrzeni miejskiej korzystało 700 tys. osób.

Liczba osób zamieszkałych w Poznaniu

Badania operatora komórkowego pokazały, że w Poznaniu codziennie z przestrzeni miejskiej korzysta ok. 700 tys. osób. Były to osoby mieszkające w mieście na stałe, osoby przebywające w Poznaniu na dłużej tymczasowo i dojeżdżające w celu nauki lub pracy oraz osoby przebywające w celach turystycznych i biznesowych, zatrzymujące się w mieście. Natomiast ok. 635 tys. osób codziennie nocowało w Poznaniu.

Według oficjalnej statystyki GUS, w końcu 2019 r. w Poznaniu mieszkało 534,8 tys. osób. Jednak statystyka GUS nie uwzględnia blisko 100 tys. niezameldowanych osób, które zamieszkiwały w mieście i korzystały na co dzień z przestrzeni i usług miejskich. Były to przede wszystkim osoby uczące się oraz studiujące w trybie dziennym spoza Poznania oraz osoby pracujące tymczasowo, które posiadały obce obywatelstwo (głównie z Ukrainy). Ponad 80 tys. osób dojeżdżało także codziennie do Poznania w celu nauki lub pracy.

Cudzoziemcy w Poznaniu

Poznań jest jednym z 6 polskich miast, w którym przebywa najwięcej osób z ukraińskim obywatelstwem. Według badania „Poznaj Sąsiada! Obywatele Ukrainy w Metropolii Poznańskiej. Dwa spojrzenia” przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polska-Ukraina w Poznaniu i Konsula Honorowego Ukrainy w Poznaniu we współpracy z Urzędem Miasta Poznania i Starostwem Powiatowym w Poznaniu, pod koniec 2018 r. w Poznaniu zamieszkiwało 50 tys. osób z obywatelstwem ukraińskim. Stanowili oni najliczniejszą grupę osób z zagranicy przebywających w mieście. Kolejne 50 tys. osób z obywatelstwem ukraińskim zamieszkiwało w gminach powiatu poznańskiego. Były to przede wszystkim osoby pracujące tymczasowo. W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy zarejestrował 62,3 tys. oświadczeń pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osób z obcym obywatelstwem w Poznaniu i powiecie poznańskim, w tym 56,6 tys. oświadczeń dotyczyło osób z obywatelstwem ukraińskim.

Ponad 5,5 tys. osób z obcym obywatelstwem studiowało w poznańskich szkołach wyższych, w trybie stałym lub czasowo w ramach programu Erasmus. Blisko 2,1 tys. stanowiły osoby z obywatelstwem ukraińskim.

W 2019 r. w Poznaniu było zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy ok. 7,3 tys. osób posiadających obce obywatelstwo, pochodzących z ponad 100 krajów, w tym ok. 4,5 osób z obywatelstwem ukraińskim.

więcej o cudzoziemkach i cudzoziemcach w Poznaniu na badam.poznan.pl

Studenci i studentki spoza Poznania

W roku akademickim 2018/2019 w mieście na studiach dziennych nauki pobierało ok. 69 tys. osób. Więcej niż 4/5 z nich stanowiły osoby spoza Poznania, w tym 35% to osoby pochodzące spoza województwa wielkopolskiego, przede wszystkim z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

więcej  o szkolnictwie wyższym w Poznaniu na badam.poznan.pl

Ludność według jednostek pomocniczych Miasta

W 2019 r. gęstość zaludnienia obszarów 42 jednostek pomocniczych miasta była zróżnicowana:

  • największa wynosząca 16,9 tys. osób/km2 na terenie Osiedla Grunwald Północ
  • najmniejsza 0,15 tys. osób/km2 na osiedlu Morasko-Radojewo

Najwięcej osób było zameldowanych w Poznaniu na obszarze Osiedla Piątkowo (34,1 tys.) oraz Osiedla Rataje (33,3 tys. osób).

Najmniej osób było zameldowanych na obszarze Osiedla Fabianowo-Kotowo (1,8 tys.) oraz Osiedla Kiekrz (1,8 tys. osób).

W Śródmieściu obejmującym obszar 5 Osiedli: Jeżyce, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Stare Miasto, Święty Łazarz, Wilda w 2019 r. zameldowanych było 108,5 tys. osób.

Liczba mieszkańców wg jednostek pomocniczych w 2019 r.

Struktura ludności w Poznaniu wg płci i wieku

Według GUS, w końcu 2019 r. udział ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 58%. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 30–44 lata (27%). Struktura wiekowa ludności ulegała stopniowym zmianom. Dzięki stosunkowo wysokiemu poziomowi urodzeń zwiększała się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, wzrastała także w szybkim liczba osób w wieku poprodukcyjnym, przy jednoczesnym zmniejszaniu się liczby osób w wieku produkcyjnym. Na 100 mężczyzn przypadało 114 kobiet.

Struktura wiekowa ludności była odmienna po uwzględnieniu niezameldowanych osób przebywających w mieście tymczasowo na dłużej. Szacuje się, że w Poznaniu zamieszkiwało do 40 tys. niezameldowanych osób studiujących na studiach dziennych, natomiast wyniki badania „Poznaj Sąsiada! Obywatele Ukrainy w Metropolii Poznańskiej. Dwa spojrzenia” pokazały, że w grupie przebywających tymczasowo osób z obywatelstwem ukraińskim, którzy są dominującą grupą obcokrajowców w Poznaniu, najwięcej było osób w wieku do 40 lat. Uwzględnienie tych osób w populacji miasta powoduje, że dominującą grupą wiekową stanowiły osoby w wieku 19-40 lat i ich liczba przewyższała liczbę osób w wieku poprodukcyjnym.

Przyrost naturalny w Poznaniu

Na stosunkowo wysokim poziomie utrzymywała się liczba urodzeń. W 2019 r. na świat przyszło 6,0 tys. dzieci, zmarło 5,7 tys. osób. Liczba urodzeń była wyższa od liczby zgonów, co spowodowało dodatni przyrost naturalny, który wyniósł 0,6‰.

Od sierpnia 2017 r. dla poznańskich par dostępny jest miejski program in vitro. W tym czasie w ramach programu na świat przyszło ok. 200 dzieci.

Migracje w Poznaniu

Większość osób meldujących się w Poznaniu przybywa z Wielkopolski. Dobre skomunikowanie gmin ościennych z miastem powodowało, że część osób decydowała się pracować i kształcić w Poznaniu, ale mieszkać poza miastem. Z kolei większość osób, które wyprowadziły się z Poznania, wybrało na swoje nowe miejsce zamieszkania obszar powiatu poznańskiego. Najczęściej były to gminy: Komorniki, Rokietnica i Dopiewo.

Według GUS, saldo migracji wyniosło w 2019 r. -1,7 tys. osób czyli -3,2‰ i było korzystniejsze niż w 2018 r. Oficjalne saldo migracji nie pokazuje wszystkich zmian w liczbie osób faktycznie zamieszkujących w Poznaniu gdyż statystyka GUS nie uwzględnia w ogólnej populacji miasta ok. 100 tys. niezameldowanych osób. Były to osoby studiujące w trybie stacjonarnym, osoby mieszkające i pracujące, choć niezameldowane w Poznaniu, a także osoby z obcym obywatelstwem pracujące w Poznaniu (głównie z Ukrainy). Ich liczba rekompensuje ujemne saldo migracji i zwiększa liczbę osób rzeczywiście mieszkających Poznania.