Poznańską gospodarkę cechuje silnie rozwinięty przemysł oraz dynamicznie rosnący sektor usług, przede wszystkim finansowych i doradczych.

Miasto dysponuje bogatą ofertą terenów inwestycyjnych oraz nowoczesną powierzchnią biurową i jest zaliczane do najatrakcyjniejszych lokalizacji inwestycyjnych w Polsce. Atutami Poznania są:

 • dostępność transportowa
 • obecność instytucji otoczenia biznesu
 • duża chłonność rynku
 • ponadprzeciętny poziom rozwoju przemysłu
 • wysoki poziom technologiczny 
 • wysoki potencjał kapitału ludzkiego oparty na funkcjonowaniu w mieście czołowych szkół wyższych w kraju

Wartość Produktu Krajowego Brutto per capita wynosiła w 2017 r. (najnowsze dostępne dane) 103,4 tys. zł i stanowiła 199,6% średniej wartości dla kraju oraz 182,9 % średniej wartości PKB na mieszkańca województwa.

W końcu grudnia 2019 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było w Poznaniu 115,4 tys. podmiotów (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie). W ciągu roku liczba podmiotów zwiększyła się o 3,8 tys., tj. o 3,4%. 

więcej o podmiotach gospodarczych na badam.poznan.pl

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2019 r. ukształtowało się na poziomie 167 tys. osób i w porównaniu z 2018 r. zwiększyło się o 5,1%. W skali województwa przeciętne zatrudnienie w Poznaniu stanowiło 21,1%.

więcej o pracujących na badam.poznan.pl

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2019 r. wyniosło 5 742,55 zł, tj. o 6,2% więcej niż w poprzednim roku. 

więcej o dochodach mieszkańców na badam.poznan.pl

Jednym z ważnych atutów Poznania jest dostęp do młodej, wykwalifikowanej kadry, znającej języki obce. Zatrudnienie w centrach usług wspólnych wynosiło na koniec 2019 r. ok. 16 tys. osób. Poznań znajduje się w gronie 7 największych polskich ośrodków sektora BPO/SSC (Business Process Outsourcing / Shared Services Centers).

więcej o działalności inwestycyjnej na badam.poznan.pl

Raport o stanie polskich metropolii

Dokument to cykl analiz obejmujący 12 największych miast w Polsce zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich. Raporty ukazują się co 4 lata od 2007 r. i opisują rozwój miast w oparciu o autorską metodę uwzględniającą 7 kapitałów:

 • Instytucjonalno-Demokratyczny
 • Techniczny i Infrastrukturalny
 • Kultury i Wizerunku
 • Jakości Życia
 • Źródeł Finansowania
 • Atrakcyjności Inwestycyjnej
 • Kapitał Ludzki i Społeczny

Raport o polskich metropoliach 2019

Rozwój Poznania został najwyżej oceniony z badanych miast w obszarze Kapitału Ludzkiego i Społecznego, co wynika m.in. z rekordowo niskiego bezrobocia, dobrego poziomu wykształcenia mieszkanek i mieszkańców oraz dobrych wskaźników dotyczących małych przedsiębiorstw. Miasto rozwijało się szybciej, niż inne metropolie w 5 z 7 badanych obszarów. W raporcie wysoko oceniono nakłady finansowe na bezpieczeństwo publiczne, które w przeliczeniu na mieszkańca są najwyższe w kraju. Atutem Poznania jest także duża powierzchnia terenów zieleni – w przeliczeniu na mieszkańca jest o 60% większa, niż średnia w 12 metropoliach.

Raport o stanie polskich metropolii: Poznań

Rating Miasta Poznania

W 2019 r. zostały potwierdzone międzynarodowe oceny ratingowa Miasta Poznania nadane przez agencje Fitch Ratings oraz Moody’s Investors Service. Poznań posiada rating A- z prognozą stabilną nadany przez agencję Fitch Ratings oraz na tym samym poziomie rating A3 z prognozą stabilną nadany przez agencję Moody’s Investors Service. Tak wysokie oceny oznaczają, że Miasto Poznań posiada bardzo wysoką zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza stabilna informuje, że w najbliższym czasie wiarygodność finansowa Poznania nie powinna ulec zmianie.

Ocena ratingowa na poziomie A- jest najwyższą jaka może uzyskać samorząd w Polsce i jest równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju.