W 2018 r. w Centrum Zarządzania Kryzysowego korzystano z aplikacji ,,Ostrzegator”. Wysłano ponad 70 komunikatów. Średnio komunikat docierał do 4 tys. odbiorców.

Zarządzanie kryzysowe to działania Prezydenta Miasta Poznania będące elementem kierowania bezpieczeństwem w mieście. Polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Głównym miejscem pracy Prezydenta Miasta i Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w przypadku powstania zagrożenia o znamionach sytuacji kryzysowej, jest Centrum Zarządzania Kryzysowego, zlokalizowane w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Libelta 16/20.

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu

Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia Prezydentowi Miasta Poznania ciągłość procesu decyzyjnego w sytuacji kryzysowej, dostarcza niezbędnych danych, prowadzi analizy i symulacje w zakresie zarządzania reagowaniem na zaistniałą sytuację kryzysową.

Do zadań Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) należy:

 • zapewnienie całodobowo ciągłości przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego realizowane poprzez całodobowy dyżur telefoniczny,
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej – w szczególności z CZK powiatu poznańskiego, z wojewódzkim CZK oraz w zależności od potrzeb z innymi,
 • nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności – podstawą do realizacji tego zadania jest zarządzenie nr 189/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności miasta Poznania,
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 • dokumentowanie działań podejmowanych przez CZK,
 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
 • całodobowe przyjmowanie zawiadomień i powiadamiane odpowiednich instytucji o zamiarze zorganizowania zgromadzeń w trybie uproszczonym.
Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego zrealizowane w 2018 r.

Do najważniejszych działań w zakresie zarządzania kryzysowego zrealizowanych w 2018 r. należały:

 • koordynacja zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczo-poszukiwawczych i ewakuacji ludności podczas usuwania skutków katastrofy budowlanej budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 323,
 • koordynacja ewakuacji ludności i zapewnienia miejsca czasowego pobytu mieszkańcom poszkodowanym w wyniku pożaru budynku zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Kosińskiego i na Starym Rynku,
 • koordynacja ewakuacji i transportu do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych poszkodowanych w wyniku wypadku tramwajowego w Poznaniu na ul. Grunwaldzkiej,
 • zastosowanie 4 odłowni żywiołowych w celu likwidacji zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi ze strony dzikich zwierząt. W odłownie schwytano i wywieziono poza Poznań 53 dzikie zwierzęta (31 dzików, 14 lisów, 8 kun),
 • przyjęcie i przekazanie odpowiednim instytucjom 195 zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzeń w trybie uproszczonym,
 • wprowadzenie zmian i aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania.

W wyniku podjętych działań w 2018 r. przeprowadzono:

 • koordynację ewakuacji ludności (19 ewakuacji),
 • zapewniono miejsca czasowego pobytu mieszkańcom poszkodowanym w wyniku pożarów i innych miejscowych zagrożeń (65 osób),
 • koordynację ewakuacji, transportu i zapewnienie miejsca (w autobusie MPK) oczekiwania na zakończenie działań ratowniczych (798 osób),
 • zapewniono doraźne wyżywienie (150 pakietów dla osób ewakuowanych) i wodę pitną osobom ewakuowanym.

Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania korzysta z aplikacji SerwerSMS.pl i wysyła wiadomości zgodnie z procedurą zawartą w Planie Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania.

Wysyłki realizowane są do 42 grup otwartych, do których samodzielnie logują się mieszkańcy Poznania wyrażający zgodę na otrzymywanie smsów ostrzegawczych i informacyjnych z CZK.

W 2018 r. wykonano do tych grup 22 wysyłki z 13 informacjami o zmianie funkcjonowania miasta związanych z awariami lub imprezami masowymi oraz 9 ostrzeżeniami o zagrożeniu wynikających ze zjawisk meteorologicznych. Obecnie w systemie zalogowanych jest 15 280 abonentów.

Dodatkowo w 2018 r. korzystano z aplikacji ,,Ostrzegator”. Wysłano ponad 70 komunikatów. Średnio komunikat docierał do 4 tys. odbiorców.

 Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny stanowi narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania. W ten sposób system przeciwdziała aktom wandalizmu w miejscach obserwowanych przez kamery oraz działa prewencyjnie.

Obraz z większości kamer był oglądany całodobowo przez pracowników cywilnych Straży Miejskiej Miasta Poznania w 5 centrach oglądu utworzonych na terenie komisariatów policji.

Aktualnie ze względu na remont budynku centrum oglądu z Komisariatu Policji Poznań-Stare Miasto zostało przeniesione do Komisariatu Policji Poznań-Grunwald.

Pozostałe kamery Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w szczególności zainstalowane wzdłuż trasy tramwajowej Franowo i pętli Górczyn nadzorowane są między innymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. i Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu.

Obraz z kamer monitoringu wizyjnego jest archiwizowany na dedykowanych macierzach dyskowych przez okres ok. 30 dni, w celach dowodowych na potrzeby prowadzonych przez służby postępowań karnych.

W 2018 r. w ramach zadania projektowego „Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania” zainstalowano i uruchomiono 32 nowe punkty kamerowe. Łączny koszt ich budowy wyniósł 1,3 mln zł.

W 2018 r. w ramach tego zadania projektowego wykonano rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta Poznania w następujących rejonach:

 • przebudowę, modernizację i rozbudowę monitoringu na ul. Półwiejskiej i ulic przyległych w rejonie Starego Miasta. W ramach przedmiotowych prac wymieniono 7 kamer obrotowych zainstalowanych wzdłuż ul. Półwiejskiej, 3 kamery zamontowano w nowych lokalizacjach, a 3 zastąpiono kamerami stałopozycyjnymi. Ponadto wzdłuż ul. Półwiejskiej dodatkowo zainstalowano 7 kamer stałopozycyjnych i 3 kamery panoramiczne; dodatkowo monitoringiem wizyjnym zostały objęte również podcienie przy nieruchomości Stary Rynek 52a/b,
 • budowę infrastruktury teletechnicznej w ul. Rybaki wraz z nawiązaniem do miejskiej kanalizacji kablowej oraz posadowienie 3 słupów do kamer, na potrzeby przyszłej rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania,
 • III etap rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Rataj. W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowano niezbędną infrastrukturę teletechniczną oraz zainstalowano i uruchomiono 21 nowych kamer: 13 szybkoobrotowych, 2 stałopozycyjne i 6 panoramicznych w 12 nowych lokalizacjach (7 na Górnym Tarasie Rataj i 5 na Dolnym Tarasie Rataj).

Ponadto w oparciu o środki finansowe przeniesione do budżetu 2019 zawarto umowy na:

 • budowę infrastruktury teletechnicznej od ul. Nadolnik do budynku administracji Cmentarza Komunalnego Miłostowo wraz z przygotowaniem infrastruktury do rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze miasta Poznania,
 • budowę infrastruktury teletechnicznej na potrzeby rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Parku Czarneckiego. W ramach przedmiotowych prac Wykonawca m.in. zaprojektuje, uzgodni i wybuduje niezbędną infrastrukturę teletechniczną do przyszłej instalacji 6 punktów kamerowych w obszarze Parku Czarneckiego,
 • modernizację Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania wzdłuż ul. Głogowskiej oraz w obszarze Grunwaldu. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostaną wymienione 3 punkty kamerowe w ul. Głogowskiej, w szczególności przy Dworcu Zachodnim oraz na skrzyżowaniach z ulicami Berwińskiego i Krauthofera.

Ponadto w ramach pozostałych projektów realizowanych przez Miasto Poznań System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania rozbudowano o 6 nowych punktów kamerowych.

Na koniec grudnia 2018 r. w Systemie Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania funkcjonowało 686 kamer.