Programy sektorowe, zgodnie z przyjętym systemem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, stanowią operacyjne rozwinięcie zapisów strategii.

Programy dzielą się na obligatoryjne, których przyjęcie przez Radę Miasta Poznania jest wymagane przez przepisy prawa powszechnego oraz fakultatywne, których przyjęcie pozostaje w wyłącznej gestii samorządu, o ile uzna je za istotne dla systemu zarządzania zmianami rozwojowymi.

W 2018 r. uchwalono 9 nowych programów sektorowych.

5 programów obligatoryjnych:

4 programy fakultatywne:

 

W 2018 r. Rada Miasta Poznania uchwaliła następujące programy sektorowe o charakterze obligatoryjnym:

Poznański Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019

(uchwała nr LXI/1123/VII/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r.)

Program ma na celu rozwój sieci pomocy dziecku i rodzinie będących w różnych sytuacjach. Ma dotyczyć zarówno rodzin działających prawidłowo, jak i rodzin zagrożonych dysfunkcyjnością oraz rodzin już dysfunkcyjnych.

Celem głównym Programu jest zapewnienie dzieciom i rodzinom warunków rozwoju oraz pomocy w sytuacjach trudnych poprzez doskonalenie systemu wspierania rodziny oraz osiągnięcie standardów systemu pieczy zastępczej. Proponowane działania koncentrują się na:

 • wspieraniu umiejętności wychowawczych rodziców,
 • profilaktyce społecznej dzieci i młodzieży
 • optymalizacji działań związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej,
 • rozwijaniu i podnoszeniu jakości form i pieczy zastępczej,
 • tworzeniu systemu wsparcia dla rodzin zastępczych.

Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Poznania

(uchwała nr LXIX/1253/VII/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.)

Program określa dopuszczalne poziomy hałasów oraz ich przekroczenia wraz ze wskazaniem liczby osób narażonych na hałas w poszczególnych przedziałach poziomu dźwięku dla hałasu: drogowego, tramwajowego, kolejowego, przemysłowego i lotniczego.

Ponadto Program zakłada działania przeciwhałasowe poprzez m.in.:

 • skuteczną egzekucję ograniczeń prędkości,
 • sterowanie sygnalizacją świetlną,
 • progi spowalniające,
 • wyniesione skrzyżowania,
 • wyniesione przejścia dla pieszych,
 • zwężenia dróg,
 • modernizację nawierzchni drogowych,
 • promocję transportu publicznego i rowerowego,
 • utrzymanie torowisk w dobrym stanie technicznym i modernizację torowisk.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023

(uchwała nr LXIX/1274/VII/2018 z dnia 3 lipca 2018 r.)

Program określa warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Poznania. Celem Programu jest:

 • poprawa dostępności zasobu mieszkaniowego Poznania w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jego mieszkańców,
 • poprawa jakości i warunków zamieszkania w zasobie mieszkaniowym Miasta Poznania,
 • poprawa efektywności zarządzania zasobem mieszkaniowym Miasta.

Zgodnie z założeniami Programu, realizacja jego celów nastąpi w szczególności poprzez:

 • gminne budownictwo mieszkaniowe,
 • modernizację, renowację i remonty budynków,
 • likwidację barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami i starszych,
 • termomodernizację budynków,
 • racjonalne i efektywne wykorzystywanie mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania,
 • wdrożenie i realizację programów mieszkaniowych poprawiających warunki zamieszkiwania osób i rodzin wymagających wsparcia,
 • ustalenie zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszów.

Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok

(uchwała nr LXXIV/1409/2018 z dnia 16 października 2018 r.)

Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa Miasta z organizacjami pozarządowymi poprzez rozwój zakresu i form ich współpracy. Cel ten ma by realizowany poprzez m.in.:

 • zwiększanie roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych Miasta,
 • zwiększanie udziału organizacji pozarządowych w konsultacjach ogłaszanych przez Miasto,
 • ułatwianie procesu składania ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych,
 • tworzenie warunków do współpracy między organizacjami pozarządowymi,
 • nawiązywania relacji międzysektorowych organizacji z samorządem, biznesem, jednostkami naukowymi i podmiotami działającymi w ich otoczeniu,
 • wspieranie stabilności organizacji pozarządowych i dbanie o ich rozwój.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2019 rok

(uchwała nr III/21/VIII/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.)

Głównym założeniem Programu jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania alkoholu poprzez:

 • rozwój działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień,
 • wzrost społecznej świadomości związanej z tą tematyką, integrację społeczną i zawodową osób uzależnionych,
 • doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu.


Zakłada się, że osiągniecie celu Programu będzie możliwe poprzez:

 • propagowanie wiedzy i kompetencji oraz promocję adekwatnych postaw społecznych w obszarze zapobiegania uzależnieniom,
 • wdrażanie i upowszechnianie oferty programów profilaktycznych,
 • zapewnienie dostępności do specjalistycznych świadczeń, usług oraz interwencji podejmowanych w celu poprawy jakości życia osób z kręgu problemów uzależnień,
 • ograniczanie negatywnych dla zdrowia i życia rodzinnego skutków spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • doskonalenie systemu diagnozowania problemów uzależnień.

 

Oprócz opisanych wyżej programów obligatoryjnych, Rada Miasta Poznania w 2018 r. uchwaliła następujące programy sektorowe o charakterze fakultatywnym:

Park Kulturowy Stare Miasto w Poznaniu

(uchwała nr LXII/1151/VII/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.)

Park Kulturowy Stare Miasto utworzony został w celu ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków nieruchomych i przestrzeni publicznych historycznego układu urbanistyczno-architektonicznego Starego Miasta, wpisanego do rejestru zabytków oraz stanowiącego część Pomnika Historii „Poznań – historyczny zespół miasta”.

Granica parku przebiega ulicami: Solną, Wolnica, Małe Gabary, Garbary, placem Bernardyńskim, Podgórną i Alejami Marcinkowskiego.

Celem utworzenia Parku było m.in.:

 • zachowanie i ekspozycja dziedzictwa kulturowego, krajobrazu kulturowego oraz historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta wraz ze znajdującymi się na jego obszarze obiektami zabytkowymi,
 • harmonijne uzupełnianie historycznego układu urbanistycznego o nowe obiekty budowlane wysokiej jakości, wpisujące się w istniejącą tkankę historyczną,
 • zapobieganie działaniom ingerującym w formę architektoniczną, bądź zakłócającym ekspozycję obiektów zabytkowych i przestrzeni publicznych,
 • ograniczenie niekorzystnego wpływu urządzeń reklamowych, szyldów, tablic reklamowych oraz nośników audiowizualnych na przestrzeń publiczną.

Polityka dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025

(uchwała nr LXXIV/1408/VII/2018 z dnia 16 października 2018 r.)

W Polityce wyróżniono 5 grup mieszkańców, którym dedykowany jest dokument:

 • młodzież szkolna w wieku 15 do 19 lat – osoby, które nie osiągnęły samodzielności życiowej ani ekonomicznej. Wiele z nich wyraża chęć aktywnej partycypacji w życiu społecznym, kulturalnym oraz ekonomicznym,
 • młodzież studiująca na poznańskich uczelniach w wieku 19 do 26 lat – większość studentów studiów dziennych pracuje zawodowo godząc studia z aktywnością na rynku pracy. W grupie tej znajduje się wielu młodych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • młodzież pracująca w wieku 17 do 29 lat – osoby te wybierają inną drogę rozwoju niż poprzez uzyskanie formalnego wykształcenia wyższego. W grupie tej znajduje się wielu młodych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • młodzież pracująca w wieku 22 do 29 lat – absolwenci szkół wyższych. Są zwykle zatrudnieni w sektorze usług, często zajmując stanowiska kierownicze niższego szczebla, podejmują pracę w sektorze usług publicznych. Wśród nich znajduje się wielu młodych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą lub mających już doświadczenie w prowadzeniu biznesu,
 • młodzi cudzoziemcy – najczęściej studenci programu Erasmus+. Postępująca globalizacja sprawia, że w mieście będzie osiedlało się na stałe coraz więcej cudzoziemców, przede wszystkim młodych ludzi.

Diagnoza potrzeb i oczekiwań ludzi młodych pozwoliła na sformułowanie 5 priorytetów rozwojowych ujętych w dokumencie. Odwołują się one do najważniejszych aspektów życia młodych ludzi:

 • możliwości rozwoju ich umiejętności i pasji,
 • angażowania się w życie społeczne,
 • wykorzystania nowoczesnych form komunikowania się jako podstawy skutecznego dialogu społecznego,
 • zapewnienia funkcjonalnej przestrzeni miejskiej
 • zapewnienia wysokiej jakości przemieszczania się w tej przestrzeni.

Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy, dla mieszkańców Poznania na lata 2019-2023

(uchwała nr III/22/VIII/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.)

Głównym celem Programu jest zmniejszenie, poprzez szczepienia ochronne przeciwko HPV, częstości występowania raka wywołanego wirusem brodawczaka o 2% wśród populacji osób zamieszkujących Poznań, głównie 13-letnich dziewcząt i chłopców.

W ramach Programu zakłada się:

 • zabezpieczenie 15% populacji docelowej dziewcząt i chłopców szczepionką przeciwko HPV,
 • objęcie 30% populacji dziewcząt i chłopców, głównie w wieku 13 lat, działaniami edukacyjnymi dotyczącymi zachorowalności na raka,
 • zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień przeciwko HPV w grupie osób objętych Programem,
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat szczepień przeciwko HPV i ich skuteczności o 15% w grupie osób objętych działaniami edukacyjnymi,
 • wzrost o 10% liczby chętnych zgłaszających się na szczepienia, poprzez zachęcenie (przed rozpoczęciem inicjacji seksualnej) do szczepień przeciwko HPV.

 

Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji osób od 60. roku życia zamieszkujących miasto Poznań na lata 2019-2023

(uchwała nr III/22/VIII/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.)

Celem głównym Programu jest zmniejszenie częstości występowania zachorowań na grypę sezonową i infekcje grypopodobne oraz spadek powikłań po zakażeniu wirusem grypy o 2% wśród populacji osób od 60. roku życia, zamieszkałych w Poznaniu.

Program zakłada osiągnięcie tego celu poprzez:

 • zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie w grupie osób objętych programem,
 • zapobieganie zachorowaniom na grypę i występowaniu powikłań grypowych (m.in. zapaleniu płuc, zapaleniu mięśnia sercowego, zapaleniu mózgu) poprzez zwiększenie liczby osób zaszczepionych przeciwko grypie,
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat szczepień przeciwko grypie i ich skuteczności o 15% w grupie osób objętych działaniami edukacyjnymi,
 • zachęcenie osób z grup podwyższonego ryzyka, szczególnie starszych, do szczepień przeciwko grypie, poprzez wzrost o 10% liczby chętnych zgłaszających się do szczepień.