Na koniec września 2021 r. w Poznaniu funkcjonowały 332 szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, do których uczęszczało 91,2 tys. uczennic i uczniów.

Szkolnictwo podstawowe

W 2021 r. w Poznaniu funkcjonowały:

 • 134 szkoły podstawowe (wg stanu na 30.09.2021 r.), w których kształciło się łącznie 42,5 tys. uczennic i uczniów; większość z nich, tj. 34,1 tys., uczęszczała do szkół prowadzonych przez Miasto Poznań, a 8,5 tys. kształciło się w szkołach prowadzonych przez inne podmioty, np. fundacje czy organizacje wyznaniowe; szkoły podstawowe kształciły przede wszystkim młodzież (99,8% osób edukowanych); w funkcjonujących 2 szkołach dla dorosłych kształciło się 98 osób; dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych naukę prowadziło 17 szkół specjalnych, w których uczyło się 857 osób, czyli 2% łącznej liczby uczennic i uczniów szkół podstawowych;
 • 3 szkoły artystyczne I stopnia (wg stanu na 30.09.2021 r.), prowadzone przez Miasto Poznań, w których naukę pobierało 664 uczennic i uczniów.
Uczniowie w szkołach podstawowych i gimnazjach w Poznaniu Wykres kolumnowy przedstawia liczbę uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w Poznaniu

wykres do pobrania w xls

Szkolnictwo ponadpodstawowe i policealne

Poznańskie szkoły ponadpodstawowe i policealne w roku szkolnym 2021/2022 kształciły łącznie 48 tys. uczennic i uczniów, w tym najwięcej w liceach ogólnokształcących oraz technikach.

Szkolnictwo ponadpodstawowe i policealne, wg stanu na 30.09.2021 r., obejmowało łącznie 195 placówek, w tym:

 • 83 licea ogólnokształcące, w tym 46 prowadzonych przez Miasto Poznań oraz 37 prowadzonych przez inne podmioty; naukę pobierało w nich łącznie 20,7 tys. uczennic i uczniów, w tym blisko 2,7 tys. osób w szkołach dla dorosłych i 144 osoby w liceach specjalnych;
 • 21 techników, w tym 18 prowadzonych przez Miasto Poznań oraz 3 prowadzone przez inne podmioty; uczęszczało do nich łącznie 13,1 tys. uczennic i uczniów;
 • 1 szkołę artystyczną II stopnia, prowadzoną przez Miasto Poznań, kształcącą 320 osób;
 • 19 branżowych szkół I stopnia, w tym 18 prowadzonych przez Miasto Poznań; kształciły one łącznie 2,9 tys. osób, w tym 164 osoby uczęszczały do branżowych szkół specjalnych;
 • 6 branżowych szkół II stopnia prowadzonych przez Miasto Poznań, w których kształciło się łącznie 158 osób;
 • 6 szkół specjalnych przysposabiających do pracy, prowadzonych przez Miasto Poznań, w których kształciło się 186 osób;
 • 59 szkół policealnych, w tym 25 prowadzonych przez Miasto Poznań (przy czym tylko 1 szkoła prowadziła nabór, tj. szkoła specjalna) oraz 34 szkoły prowadzone przez inne podmioty; kształciły one łącznie 10,6 tys. osób, w tym 31 uczennic i uczniów w szkole specjalnej.
Uczniowie w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w Poznaniu

Wykres kolumnowy przedstawia liczbę uczniów w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych

wykres do pobrania w xls

Oddziały dwujęzyczne, przygotowawcze, szkoły i oddziały sportowe oraz międzynarodowe

Umiejętności językowe w zakresie języków angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego rozwijano m.in. w oddziałach dwujęzycznych. W roku szkolnym 2021/2022 w oddziałach tych kształciło się łącznie 3,3 tys. osób, w tym ponad 1,1 tys. uczennic i uczniów w szkołach podstawowych. Najczęściej nauczanym językiem w oddziałach dwujęzycznych był język angielski (2,2 tys. osób), a najwięcej uczennic i uczniów uczęszczało do oddziałów zorganizowanych w XXXVIII Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym (605 osób) oraz XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Charles’a de Gaulle’a (483 osoby).

W poznańskich szkołach w roku szkolnym 2021/2022 w 232 oddziałach sportowych oraz mistrzostwa sportowego uczyło się 4,9 tys. uczniów. Klasy sportowe funkcjonowały w 35 szkołach podstawowych i 5 ponadpodstawowych, w tym w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego oraz Sportowym Liceum Ogólnokształcącym. Program szkolenia sportowego realizowany był we współpracy z 28 klubami i 6 organizacjami sportowymi (polskimi związkami sportowymi).

W roku szkolnym 2021/2022 w 5 szkołach podstawowych funkcjonowały 24 oddziały przygotowawcze, w których uczyło się 267 uczennic i uczniów cudzoziemskich.

W Poznaniu funkcjonowały 2 szkoły międzynarodowe, tj. Prywatna Szkoła Podstawowa Anglojęzyczna Poznań British International School oraz Liceum Dwujęzyczne z Oddziałami Międzynarodowymi International School of Poznań. Do szkół tych w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało łącznie 261 osób.

W Poznaniu możliwość zdawania międzynarodowej matury oferowało II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej, w którym w oddziałach z międzynarodową maturą kształciło się 135 osób, a do egzaminu dojrzałości w 2021 r. przystąpiło 38 osób.

Kadra w placówkach oświatowych

W 2021 r. w 242 jednostkach oświatowych, prowadzonych przez Miasto Poznań, łącznie na etatach pedagogicznych i administracyjno-organizacyjnych zatrudnionych było nieco ponad 14 tys. osób.

W 2021 r. przeprowadzono 199 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Nauczycielki i nauczyciele mianowani stanowią 31,4% etatów pedagogicznych. Najwięcej etatów było objętych przez dyplomowane nauczycielki i nauczycieli – 43,6%.

W 2021 r. dokształcało się 5,9 tys. nauczycielek i nauczycieli, a studia podjęło 597 osób. Dzięki dofinansowaniu przez Miasto Poznań studiów wiele osób uzyskało kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu.

Trwająca w 2021 r. pandemia COVID-19 w dużej mierze ukierunkowała obszary, w których nauczycielki i nauczyciele podnosili kompetencje zawodowe. Najczęściej doskonalili oni warsztat pracy poprzez uczestnictwo w:

 • kursach kwalifikacyjnych i doskonalących (np.: Teams – tajniki nauczania online; przygotowanie do pracy zdalnej, wykorzystanie aplikacji i narzędzi Teams, podstawy nauczania języka polskiego jako obcego, indywidualne podejście do ucznia; praca z uczniem zdolnym, trening umiejętności prowadzenia rozmów wspierających z młodzieżą w kryzysie psychicznym, zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci, kondycja psychiczna nastolatków – w jaki sposób ich wspierać? edukacja poprzez ruch, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej);
 • studiach podyplomowych (np.: psychologia-psychoterapia, edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; oligofrenopedagogika, nauczanie informatyki, wychowanie przedszkolne, nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, logopedia, terapia pedagogiczna, zarządzanie oświatą).

W 2021 r. w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego o tytuł „Wielkopolskiego Nauczyciela Roku 2021”, wśród nagrodzonych znaleźli się:

 • nauczycielka historii w III Liceum Ogólnokształcącym – Agnieszka Jankowiak-Maik, która otrzymała tytuł „Wielkopolskiego Nauczyciela Roku 2021”; nauczycielka prowadzi również popularnego fanpage’a „Babka od histy”, jest wiceprezeską Fundacji Muzeum Historii Kobiet, autorką artykułów na portalach „Ciekawostki Historyczne” i „Twoja Historia”, autorką książki pt. „Historia, której nie było”, a także osobą, która od lat aktywnie działa na rzecz zmiany edukacji w Polsce;
 • były dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych – Grzegorz Owczarzak, który otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”.

Nauczyciele zawodu w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych: Radosław Kropaczewski (w kategorii stolarstwo) oraz Michał Jelinski (w kategorii instalacje sanitarne i grzewcze) zostali finalistami ogólnopolskiego konkursu „SkillsPoland – liderzy branż”. W kolejnym etapie pojadą do Szanghaju na międzynarodowy finał WorldSkills.

Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej 2021 w rankingu nauczycieli 3. miejsce zajął nauczyciel w Zespole Szkół Samochodowych – Sławomir Kowalów.