Dla zbilansowania budżetu Miasta w 2018 r. na rynku krajowym i zagranicznym zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki na kwotę 182 mln zł, wcześniej zaciągnięte spłacono na kwotę 282 mln zł.

Na koniec 2018 r. łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz innych tytułów wyniosła ponad 1 128 mln zł, z tego:

  • kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 532 mln zł, środki te przeznaczono na sfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, transportowej, ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, polityki społecznej i oświaty
  • kredyty zaciągnięte na rynku krajowym – 309 mln zł
  • zobowiązania wynikające z emisji obligacji – 280 mln zł
  • zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – 2,2 mln zł
  • zobowiązania wynikające z umów nabycia nieruchomości z płatnościami wykraczającymi poza rok 2018 – 5 mln zł

 

Rozchody budżetu zrealizowano łącznie na kwotę 295,1 mln zł.

Rozchody budżetu Miasta Poznania w 2018 r. (w %)