Miasto Poznań w 2018 r. realizowało 29 poniżej wymienionych programów sektorowych.

RAPORT do pobrania

 

I. Zasoby materialne gminy
1. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania
2. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Poznania na lata 2014-2018
3. Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027

II. Infrastruktura komunalna
1. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025
2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet SA na lata 2017-2026
3. Wieloletni Plan Rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu na lata 2017-2019

III. Środowisko
1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania
2. Program ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku
3. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Poznania
4. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Poznania

IV. Polityka społeczna
1.Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania na lata 2011-2020
2. Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021
3. Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych na lata 2012–2020
4. Poznański Program Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2016-2020
5. Poznański Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2020
6. Poznański Program opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2016-2020
7. Poznań PRO Rodzina – promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu
8. Polityka Prorodzinna dla Miasta Poznania
9. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
10. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020
11. Wieloletni Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2017–2020

V. Inne obowiązujące programy
1. Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego
2. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2018
3. Program Rowerowy na lata 2017-2022 z perspektywą do roku 2025
4. Polityka Parkingowa Miasta Poznania
5. Program Polityki Zdrowotnej Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020
6. Wieloletnie Programy Polityki Zdrowotnej
7. Polityka dla ludzi młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025
8. Strategia Akademicka i Naukowa Miasta Poznania