Poziom wypracowanego w Poznaniu PKB przeliczony na mieszkańca wynosi 96,1 tys. zł i dwukrotnie przewyższa średnią krajową.

Poznań charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem wzrostu gospodarczego w skali kraju, zaliczany jest do ścisłej krajowej czołówki miast dobrze rozwiniętych gospodarczo. Gospodarka Poznania jest zróżnicowana strukturalnie i dobrze rozwinięta gałęziowo. Dominuje w niej sektor usług, który tworzy blisko 73% wartości dodanej brutto i jest miejscem pracy dla 77% ogółu pracujących w Poznaniu. Wartość produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca wynosiła w 2016 r. (najnowsze dostępne dane) 96,1 tys. zł, była 2-krotnie wyższa niż średnia krajowa i wyższa była jedynie w Warszawie. W Poznaniu jest zarejestrowanych 111,7 tys. firm, większość z nich to MSP, w tym ponad 3 tys. to firmy z udziałem kapitału zagranicznego. W 2018 r. na 1000 osób  przypadało 208 podmiotów gospodarczych – najwięcej wśród dużych polskich miast (poza Warszawą). Większość firm (61,3 %) stanowiła własność osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Najwięcej podmiotów gospodarczych prowadziło działalność z zakresu:

  • handlu (21,2%),
  • produkcji przemysłowej i budowlanej (15,9%),
  • działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (16,1%).

Poznań należy do grupy najprężniej działających ośrodków przemysłu spotkań w Polsce. Miasto dysponuje 596 salami konferencyjnymi z 90 tys. miejscami. Największe wydarzenia z sektora MICE odbywają się w Poznań Congress Center zlokalizowanym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W latach 2016-2017 (najnowsze dostępne dane) w 5 tys. spotkaniach i wydarzeniach biznesowych udział wzięło łącznie ponad 3 mln osób

Poznań jest atrakcyjną lokalizacją dla inwestorów zagranicznych, którzy zainwestowali tutaj 8 mld EUR. 2/3 kapitału zagranicznego pochodzi z Niemiec, Wielkiej Brytanii,  Francji, Japonii i USA, a do największych inwestorów należą m.in.: Asahi, Beiersdorf, Bridgestone, Exide Technologies, GlaxoSmithKline, Unilever, Volkswagen. Miasto należy do największych ośrodków lokalizacji centrów usług dla biznesu w Polsce. Swoje centra mają w Poznaniu m.in. IKEA, Jeronimo Martins, McKinsey & Company, Rockwool, Mars, MAN czy GlaxoSmithKline. Spośród 80 funkcjonujących w Poznaniu w 2018 r. centrów usług biznesowych ponad 30 to: centra IT, ITO lub R&D specjalizujące się w IT, a kolejne 10 posiada w swoim portofolio procesy IT. Miasto jest oceniane jako bardzo dobre (32%) i dobre (48%) miejsce do prowadzenia biznesu w sektorze IT; 53% wielkopolskich firm sektora ICT ma swoją siedzibę w Poznaniu. W Poznaniu pracowało w 2018 r. 22,4 tys. programistów.

W corocznym rankingu Rzeczpospolitej „Lista 500” największych firm polskich, w 2018 r. uplasowało się 18 firm z Poznania. W TOP100 znalazło się 6 firm z Poznania: Eurocash SA (6.pozycja), Volkswagen Poznań Sp. z o.o. (12. pozycja), ENEA SA (16. pozycja), Volkswagen Group Polska (20. pozycja), Żabka Polska Sp. z o.o. (40. pozycja) i GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA (77. pozycja).

Dobre warunki do zakładania i prowadzenia biznesu oraz przyjazność dla inwestorów są potwierdzane 1 miejscem w konkursie Outsourcing Stars Fundacji Fundacji Pro Progressio i Rankingu Miast Przyjaznych Inwestorom Polskiego Związku Firm Deweloperskich, a także 2. miejscem w  Rankingu Miast Przyjaznych dla Biznesu miesięcznika Forbes. Co roku poznańskie szkoły wyższe kończy blisko 30 tys. absolwentów. Pomimo tego, poziom bezrobocia w mieście jest od lat najniższy w kraju i w grudniu 2018 r. wynosił 1,2%.

W gospodarce Poznania coraz większą rolę odgrywa innowacyjność, w tym silne środowisko startupów oraz przemysł gier, platformy i sieci współpracy wspierające rozwój klasteringu i high-tech. Rocznie w Poznaniu jest rejestrowanych prawie 900 nowych firm sektorów kreatywnych. W ciągu ostatnich 10 lat dynamika zatrudnienia w sektorze technologicznym wzrosła o 64%. W międzynarodowym rankingu agencji CBRE  EMEA_Tech Cities oceniającym lokalizacje, w których rozwija się sektor high-tech, w 2018 r. Poznań znalazł się w TOP10 w kategorii Growth Clusters – najbardziej rozwijających się lokalizacji w regionie EMEA. W budowaniu w mieście gospodarki opartej na wiedzy aktywnie uczestniczy środowisko naukowo-akademickie. Działają interdyscyplinarne międzyuczelniane ośrodki naukowo-badawcze oraz poznańskie parki technologiczne.  Działalność badawczo-rozwojową – obok akademickiej – prowadzą także poznańskie szkoły wyższe należące do najlepszych w kraju. Kształcą one studentów na 250 kierunkach.

Zamożność miasta i bardzo wysoki potencjał wzrostu gospodarczego potwierdzają wysokie oceny wiarygodności kredytowej największych  międzynarodowych agencji ratingowych. Poznań posiada najwyższy możliwy do uzyskania przez samorząd lokalny w kraju rating A- z prognozą stabilną, nadany przez agencję Fitch Ratings. Na tym samym poziomie (A3 z prognozą stabilną) wiarygodność kredytową Poznania ocenia agencja Moody’s Investors Service. 

 

Wybrane wskaźniki rozwoju gospodarczego Poznania
Wskaźnik
Poznań  województwo wielkopolskie =100 powiat poznański =100 województwo wielkopolskie powiat poznański 
Ludność stan na 30.VI.2018  537 643 15,4 139,4 3 490 597 385 633
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-XII.2018 w tys.  158,9 20,8 bd 764,1 bd
Pracujący w sektorze przedsiębiorstw  w okresie I-XII.2018  w tys.  171,2 21,4 bd 800,5 bd
Podmioty gospodarcze stan na 31.XII.2018  111 670 26 180,8 429 658 61 776
Produkcja sprzedana przemysłu w okresie I-XII.2018 w mln zł  44 333,3 25,5 bd 173 763,5 bd
Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w 2017 r. na 1 mieszkańca w zł (ceny bieżące) 7 633 176,4 142,6 4 328 5 352
PKB per capita w 2016 r.  96 138 181,9 158,3 52 844 60 722
źródło: GUS