Na podstawie art. 30 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Prezydent Miasta wykonuje uchwały Rady Miasta i określa sposób ich wykonania oraz na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Miasta Poznania przedkłada Radzie Miasta raz na pół roku Informację o wykonaniu uchwał.

Przedłożona Informacja o wykonaniu uchwał w I półroczu 2019 r. zawiera:

  • 334 uchwały w trakcie realizacji i w realizacji ciągłej podzielonych na kategorie tematyczne
  • 119 uchwał zrealizowanych

Cz. I, uchwały w trakcie realizacji i realizacji ciągłej

Cz. II, uchwały zrealizowane

Dokument zawiera informacje o stanie realizacji uchwał na dzień 30 czerwca 2019 r.

 

Przedłożona Informacja o wykonaniu uchwał w II półroczu 2019 r. zawiera:

  • 407 uchwał w trakcie realizacji i w realizacji ciągłej podzielonych na kategorie tematyczne
  • 100 uchwał zrealizowanych

Cz. I, uchwały w trakcie realizacji i realizacji ciągłej

Cz. II, uchwały zrealizowane


Dokument zawiera informacje o stanie realizacji uchwał na dzień 31 grudnia 2019 r.

 

W celu sporządzenia Informacji wystosowano do wydziałów Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, którym Prezydent Miasta powierzył realizację poszczególnych uchwał Rady Miasta, zapytanie o stan ich wykonania.