W 2021 r. dochody budżetu Miasta Poznania zostały zrealizowane w wysokości 4 988 553 057,69 zł, co stanowi 105,2% planu, z tego:

 • dochody bieżące w kwocie 4 619 715 536,86 zł (104,5% planu);
 • dochody majątkowe w kwocie 368 837 520,83 zł (115,6% planu).

Wydatki budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości 4 928 466 559,62 zł, co stanowi 94,5% planu, z tego:

 • wydatki bieżące w kwocie 3 959 585 092,25 zł, tj. 96,9% planu;
 • wydatki majątkowe w kwocie 968 881 467,37 zł, tj. 85,5% planu.

Dochody budżetu Miasta Poznania

W 2021 r. dochody budżetu Miasta Poznania zostały zrealizowane w wysokości 4 988 553 057,69 zł, co stanowi 105,2% planu, z tego:

 • dochody bieżące w kwocie 4 619 715.536,86 zł (104,5% planu);
 • dochody majątkowe w kwocie 368 837 520,83 zł (115,6% planu).

Główne źródła dochodów bieżących Miasta stanowią:

 • wpływy z podatków i opłat;
 • udziały we wpływach z podatku dochodowego;
 • dochody jednostek budżetowych;
 • subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa.

Subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa w 2021 r. wyniosły ponad 1 727 mln zł i stanowiły 37,4% ogólnej kwoty pozyskanych dochodów. Odnotowano wzrost ich wartości w porównaniu z 2020 r. o 11,0%.
Dochody Miasta z udziału we wpływach z podatków PIT i CIT wyniosły ponad 1 525 mln zł i stanowiły 33,0% dochodów ogółem. Odnotowano wzrost ich wartości w porównaniu z rokiem 2020 o 23,3%.
Wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2021 r. wyniosły ponad 843 mln zł i stanowiły 18,2% dochodów ogółem. Odnotowano wzrost ich wartości w porównaniu z 2020 r. o 14,2%.
Źródła dochodów majątkowych Miasta stanowiły przede wszystkim:

 • dochody jednostek budżetowych;
 • środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa;
 • środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 • środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej na finansowanie lub dofinansowanie programów i projektów.

Dochody jednostek budżetowych i inne dochody zostały zrealizowane w 2021 r. w wysokości blisko 116 mln zł, co stanowi 112,0% planu.
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa zostały zrealizowane w 2021 r. w wysokości 143,6 mln zł, co stanowi 581,9% planu oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały zrealizowane w 2021 r. w wysokości 4,5 mln zł, co stanowi 100,0% planu.
Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej zostały zrealizowane w wysokości ponad 99 mln zł, co stanowi 87,8% planu.

Główne źródła dochodów budżetu Miasta w 2021 r.

Źródło

Wartość w mln zł

Subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa

1 731,8

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

1 524,9

Wpływy z podatków i opłat

842,7

Dochody jednostek budżetowych

533,6

Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej

120,8

Pozostałe dochody

234,8

Ogółem

4 988,6

źródło: UMP

Wydatki budżetu Miasta Poznania

Wydatki budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości 4 928 466 559,62 zł, co stanowi 94,5% planu, z tego:

 • wydatki bieżące w kwocie 3 959 585 092,25 zł, tj. 96,9% planu;
 • wydatki majątkowe w kwocie 968 881 467,37 zł, tj. 85,5% planu.

Ogółem w ramach planu nie wydatkowano łącznie 289,1 mln zł, z czego w zakresie wydatków bieżących – 124,7 mln zł oraz wydatków majątkowych – 164,4 mln zł.
W strukturze wydatków ogółem dominują wydatki na:

 • oświatę – 1 462,7 mln zł – 29,7% ogółu;
 • drogi oraz komunikację zbiorową – 1 315,2,0 mln zł – 26,7% ogółu;
 • politykę społeczna, zdrowotną i rodzinę – 1 068,9 mln zł – 21,7% ogółu.

Największy wzrost wydatków w 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego dotyczy dróg oraz komunikacji zbiorowej.

Wydatki ogółem według dziedzin w 2021 r.
Dziedzina Wykonanie w 2021 r.  w mln zł % wykonania planu % Razem=100
Drogi oraz komunikacja zbiorowa 1 315,2 95,1 26,7
Kultura fizyczna i turystyka 71,4 98,1 1,4
Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja 177,2 88,2 3,6
Administracja 215,4 96,2 4,4
Bezpieczeństwo publiczne 107,7 99,2 2,2
Obsługa długu publicznego 11,1 88,1 0,2
Różne rozliczenia 108,6 76,8 2,2
Oświata 1 462,7 97,5 29,7
Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina 1 068,9 98,5 21,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 223,2 70 4,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 161,2 98,5 3,3
Pozostałe 5,9 90,3 0,1
Razem 4 928,5 94,5 100
źródło: UMP

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Poznania

W 2021 r. na wydatki majątkowe z budżetu Miasta Poznania przeznaczono środki w wysokości 968,9 mln zł (o 14,5% poniżej planowanej wartości). Jest to kwota o 41,0% wyższa niż w 2020 r.

Wydatki majątkowe Miasta Poznania

wykres Wydatki majatkowe Miasta Poznania

wykres do pobrania w xls

W trakcie roku założono maksymalną ochronę przyjętego programu inwestycyjnego i utrzymania kluczowych inwestycji. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono dodatkowe środki na zadania w celu uzupełnienia o kwoty niezbędne do rozstrzygnięcia przetargów.
Ponadto w wyniku zaktualizowania harmonogramów realizacji niektórych inwestycji wydatki przesunięto na lata następne i w efekcie zmniejszono wydatki majątkowe o 199 mln zł, co wynikało m.in. z:

 • problemu z wyborem wykonawców robót (zwiększona konkurencja w wielu ogłaszanych przez Miasto przetargach, co skutkowało wnoszeniem licznych zapytań na ogłoszone przetargi a następnie odwołań od rozstrzygnięć, wstrzymując często na kilka miesięcy rozpoczęcie procesu inwestycyjnego);
 • uwarunkowaniami administracyjnymi i prawnymi (uzyskanie decyzji, zgód, opinii, uzgodnień – opóźnienia wskutek COVID-19);
 • ograniczeniami społecznymi (m.in. wydłużające się konsultacje społeczne, konflikty społeczne, protesty).

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływ miało w szczególności:

 • fakturowanie w trakcie realizacji inwestycji (termin wystawienia, a następnie płatności faktur, np. częściowych na przełomie roku nienaruszający harmonogramów rzeczowych realizowanych inwestycji);
 • uzyskanie oszczędności w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  przesunięcie części zaplanowanych wydatków do realizacji na lata następne.
Wydatki majątkowe według dziedzin w 2021 r.
Dziedzina Wykonanie w 2021 r.  w mln zł % wykonania planu % Razem=100
Drogi oraz komunikacja zbiorowa 558,7 91,3 57,7
Kultura fizyczna i turystyka 18,4 95,4 1,9
Gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami oraz rewitalizacja 116,9 85,1 12,1
Administracja 4,5 84,6 0,5
Bezpieczeństwo publiczne 13 99,8 1,3
Oświata 53,4 95,5 5,5
Polityka społeczna, zdrowotna i rodzina 67,5 97,3 7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 95,2 56,5 9,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 41,3 95,8 4,2
Razem 968,9 85,5 100
źródło: UMP

W strukturze wydatków inwestycyjnych w 2021 r. dominowały wydatki na drogi i komunikację zbiorową – 57,7% ogółu.
Po ok. 10% wydatkowano na zadania z zakresu:

 • gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami oraz rewitalizacji;
 • gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Na zadania inwestycyjne z pozostałych dziedzin wydatkowano w 2021 r. od 7,0% ogółu – polityka społeczna, zdrowotna i rodzina, do 0,5% ogółu  administracja.

Struktura wydatków Miasta Poznania w 2021 r. w %

wykres Struktura wydatków Miasta Poznania w 2021 r. w %

wykres do pobrania w xls

Ważniejsze inwestycje realizowane w 2021 r.
Nazwa zadania Wykonanie za 2021 r. w zł
Budowa węzła Nowa Naramowicka 113 768 056,22
Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu 99 263 041,13
Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje 91 067 947,15
Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. 45 422 646,25
Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 44 472 753,91
Przebudowa Rynku Łazarskiego 27 602 351,70
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej – nowa siedziba DPS 26 640 237,92
Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o. 24 676 500,00
Budowa ul. Św. Wawrzyńca 21 634 733,94
Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego 20 077 476,47
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej – rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło 19 602 160,78
Uporządkowanie parkowania – Strefa Płatnego Parkowania 18 043 593,73
Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 17 786 388,97
Muzeum Enigmy w Poznaniu 17 058 729,77
Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu 16 035 879,34
Program “Centrum”–  etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa 15 998 345,89
Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 15 502 212,85
Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego 15 067 037,76
Ochrona powietrza w Poznaniu 14 975 819,34
Budowa dróg rowerowych 12 454 716,35
Budowa nowego schroniska dla zwierząt 11 213 726,00
Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o. 11 000 000,00
Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych 9 804 977,87
Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania 6 795 961,67
Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. 6 700 000,00
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia – zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala 6 399 990,51
Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej 6 162 334,88
Budowa i modernizacja parków i zieleńców 5 694 390,81
Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia 5 640 459,30
Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej 5 444 479,64
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich 5 266 220,18
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich 5 068 699,73
Program “Centrum” – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka 4 989 387,68
Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego – etap II 4 986 407,00
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego 4 676 844,89
Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej 4 639 560,00
Modernizacja obiektów inżynierskich 4 338 512,86
Budowa basenu na Os. Zwycięstwa 4 086 964,30
Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu 3 871 999,35
Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o. 3 840 000,00
Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego 3 821 295,57
Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu – etap II 3 634 839,03
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2  – budowa łącznika 3 558 451,85
Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego 3 539 581,69
Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO 3 523 093,09
Bezpieczeństwo ruchu drogowego 3 522 106,07
Modernizacja budynków komunalnych 3 502 462,99
Szpital Miejski im. F. Raszei – zakupy inwestycyjne 3 491 000,00
Ogród Zoologiczny – Nowe ZOO – modernizacje 3 327 634,93
III Liceum Ogólnokształcące – modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej 3 237 516,14
Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu 3 215 556,37
źródło: UMP

Wynik budżetu Miasta Poznania

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 4 001 704 675,40 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 3 681 403 876,53 zł. Budżet w części gminnej zamknął się nadwyżką w wysokości 320 300 798,87 zł.
Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 986 848 382,29 zł. Na realizację zadań powiatu przeznaczono kwotę 1 247 062 683,09 zł. Budżet w części powiatowej zamknął się deficytem w wysokości 260 214 300,80 zł.
Łączne dochody za 2021 rok wyniosły 4 988 553 057,69 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 4 928 466 559,62 zł, a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się nadwyżką w wysokości 60 086 498,07 zł.
Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 660 130 444,61 zł i było wyższe od planowanego o 323 288 711,93 zł.
Szczegółowe informacje na temat dochodów i wydatków Miasta Poznania znajdują się w Opisowym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2021 rok.