W 2020 r. dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych powiatu wyniosły 184,5 mln zł.

 

Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w 2020 r.

W strukturze dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań najwyższy udział posiadają:

  • dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 30,92%;
  • dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 25,88%;
  • dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 15,48%;
  • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 12,11%.
Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych powiatu według stanu na 31.12.2020 r.
Wyszczególnienie 31.12.2020 r. w zł Dynamika (do roku poprzedniego)
Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności  4 053 433,82 97,27%
Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste 47 740 344,21 82,04%
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 57 034 648,30 78,62%
Dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 28 559 942,97 187,56%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 425 262,33 86,79%
Różne dochody 307 227,86 474,40%
Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację celu publicznego 4 376 529,00 96612,12%
Odsetki od nieterminowych wpłat 1 152 676,64 130,52%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 567 136,36 159,74%
Wpływy z opłat i kosztów z tytułu postępowania egzekucyjnego 51 258,43 62,04%
Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych 6 788,43 3,98%
Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 25 511,60 15,82%
Dochody z tytułu umów partycypacyjnych 817 976,64
RAZEM GMINA I POWIAT 184 462 636,59 106,30%
Źródło: UMP

 

Wierzytelności Miasta Poznania w 2020 r.


Wierzytelności przysługujące Miastu Poznań w zakresie podatków i opłat lokalnych według stanu na 31.12.2020 r.
Rodzaje wierzytelności Kwota wierzytelności (w zł) Kwoty zaległości (w zł)
Podatek od nieruchomości 71 710 623,90 23 215 978,02
Podatek rolny 437 172,41 55 957,12
Podatek leśny 5 837,80 4 309,43
Podatek od środków transportu 2 526 462,13 1 794 966,34
Opłata targowa 0 0
RAZEM 74 680 096,24 25 071 210,91
Źródło: UMP
 
Wierzytelności Miasta Poznania w zakresie opłat dotyczących gospodarki nieruchomościami
Rodzaje wierzytelności 31.12.2019 r. 31.12.2020 r. Dynamika
Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 29 250 446,82 31 204 919,37 106,68%
Z tytułu sprzedaży składników majątkowych 1 498 631,03 1 701 164,24 113,51%
Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności 24 776 659,13 29 047 896,21 117,24%
Z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 471 755,64 4 509 483,30 955,89%
Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie  15 180 039,45 13 286 090,96 87,52%
Z tytułu kosztów wyceny nieruchomości, kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy i pozostałych opłat 2 335 009,31 2 447 961,72 104,83%
RAZEM 73 512 541,38 82 197 515,80 111,81%
Źródło: UMP