fbpx

W 2020 r. dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych powiatu wyniosły 184,5 mln zł.

Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w 2020 r.

W strukturze dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań najwyższy udział posiadają:

  • dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 30,92%;
  • dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 25,88%;
  • dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 15,48%;
  • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 12,11%.
Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych powiatu według stanu na 31.12.2020 r.
Wyszczególnienie31.12.2020 r. w złDynamika (do roku poprzedniego)
Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności4 053 433,8297,27%
Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste47 740 344,2182,04%
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości57 034 648,3078,62%
Dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności28 559 942,97187,56%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze17 425 262,3386,79%
Różne dochody307 227,86474,40%
Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację celu publicznego4 376 529,0096612,12%
Odsetki od nieterminowych wpłat1 152 676,64130,52%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego567 136,36159,74%
Wpływy z opłat i kosztów z tytułu postępowania egzekucyjnego51 258,4362,04%
Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych6 788,433,98%
Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów25 511,6015,82%
Dochody z tytułu umów partycypacyjnych817 976,64
RAZEM GMINA I POWIAT184 462 636,59106,30%
Źródło: UMP

Wierzytelności Miasta Poznania w 2020 r.


Wierzytelności przysługujące Miastu Poznań w zakresie podatków i opłat lokalnych według stanu na 31.12.2020 r.
Rodzaje wierzytelnościKwota wierzytelności (w zł)Kwoty zaległości (w zł)
Podatek od nieruchomości71 710 623,9023 215 978,02
Podatek rolny437 172,4155 957,12
Podatek leśny5 837,804 309,43
Podatek od środków transportu2 526 462,131 794 966,34
Opłata targowa00
RAZEM74 680 096,2425 071 210,91
Źródło: UMP
Wierzytelności Miasta Poznania w zakresie opłat dotyczących gospodarki nieruchomościami
Rodzaje wierzytelności31.12.2019 r.31.12.2020 r.Dynamika
Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych29 250 446,8231 204 919,37106,68%
Z tytułu sprzedaży składników majątkowych1 498 631,031 701 164,24113,51%
Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności24 776 659,1329 047 896,21117,24%
Z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności471 755,644 509 483,30955,89%
Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie15 180 039,4513 286 090,9687,52%
Z tytułu kosztów wyceny nieruchomości, kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy i pozostałych opłat2 335 009,312 447 961,72104,83%
RAZEM73 512 541,3882 197 515,80111,81%
Źródło: UMP