Dla zbilansowania budżetu Miasta, w 2019 r. na rynku krajowym i zagranicznym zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki na kwotę 363 mln zł, wcześniej zaciągnięte zobowiązania spłacono na kwotę 336 mln zł.

Na koniec 2019 r. łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz innych tytułów wyniosła ponad 1 151 mln zł, z tego:

  • kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 603 mln zł, środki te przeznaczono na sfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, transportowej, ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, polityki społecznej i oświaty
  • kredyty zaciągnięte na rynku krajowym – 326 mln zł
  • zobowiązania wynikające z emisji obligacji – 220 mln zł
  • zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – 1,6 mln zł
  • zobowiązania z tytułu umów leasingu na koniec 2019 r. – 0,7 mln zł
  • zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych na koniec 2019 r. – 40 tys. zł
Rozchody Miasta Poznania w 2019 r.

pobierz dane XLS