W 2018 r. uchwalono 23 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące powierzchnię 442,98 ha, co stanowi ok. 1,7% powierzchni Poznania.

Polityka przestrzenna w Poznaniu realizowana jest poprzez studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Studium) oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp).

Działania wspomagające i usprawniające procesy planowania przestrzennego w Poznaniu

W 2018 r. Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) wykonywała zadania w zakresie planowania przestrzennego w Poznaniu obejmujące:

 • opracowywanie projektów mpzp dla miasta Poznania i ich zmian oraz prowadzenie procedury formalno-prawnej z tym związanej,
 • wydawanie opinii urbanistycznych dla potrzeb jednostek Miasta Poznania,
 • koordynację opracowań planistycznych wykonywanych przez inne podmioty,
 • wykonywanie badań, studiów, analiz z zakresu zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz gmin województwa wielkopolskiego, mogących mieć wpływ na zagospodarowanie miasta Poznania.

We wrześniu 2018 r. Miejska Pracownia Urbanistyczna uruchomiła swój kanał informacyjny w serwisie YouTube, gdzie publikowane są filmy z wizualizacjami przygotowywanymi na potrzeby różnych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dotychczas opublikowano na tym kanale 6 filmów, które dotyczyły następujących istotnych dla przestrzeni Miasta projektów:

W ramach konsultacji społecznych w 2018 r. zorganizowano:

 • 35 spotkań z mieszkańcami w ramach pierwszego i drugiego etapu pozaustawowych konsultacji społecznych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • 29 spotkań w ramach wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dyskusji publicznych.

Na bieżąco aktualizowano i rozwijano Geobazę Miasta Poznania (GMP) – komputerowy system wspomagania planowania przestrzennego, funkcjonujący od od 2012 r. Działania obejmowały m.in.:

 • tworzenie narzędzi i procedur zwiększających efektywność i jakość pracy,
 • gromadzenie, przetwarzanie, wizualizacja danych przestrzennych,
 • umożliwienie wykonywania wieloaspektowych analiz przestrzennych w celu optymalizacji podejmowanych decyzji,
 • bieżąca aktualizacja geobazy o nowe lub uaktualnione dane.

Efekty w zakresie planowania przestrzennego

W 2018 r. wpłynęło:

 • 12 wniosków o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • 34 wnioski o zmianę planu miejscowego.

Główne powody wystąpień o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to:

 • uruchomienie terenów pod inwestycje,
 • umożliwienie podziału nieruchomości,
 • zablokowanie inwestycji lub zachowanie terenów zieleni.

Natomiast do najczęstszych powodów wystąpień o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należały:

 • poszerzenie zakresu dopuszczanych planem funkcji,
 • zmiana obowiązującego przeznaczenia terenu,
 • zmiana parametrów zabudowy,
 • zmiana linii zabudowy,
 • zmiana zapisów z zakresu obsługi transportowej terenów.

W 2018 r. uchwalono 23 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące powierzchnię 442,98 ha, co stanowi ok. 1,7% powierzchni Poznania.

 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
uchwalone w Poznaniu w 2018 r. 
Lp.  Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Powierzchnia           

      w ha

1 mpzp “W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej” w Poznaniu 0,17
2 mpzp “Bałtycka – Gnieźnieńska”  10,56
3 mpzp dla obszaru “Rejon ulicy Bohaterów Westerplatte” 31,80
4 mpzp dla obszaru “Fort IX” 37,69
5 mpzp w rejonie ulicy S.Jachowicza w Poznaniu 0,06
6 mpzp “Osiedle Armii Krajowej” w Poznaniu 28,22
7 mpzp “Tereny przemysłowe w rejonie ul. Wrzesińskiej” w Poznaniu 62,42
8 mpzp dla terenów w rejonie ulic Morasko, F.Jaśkowiaka i Glinienko w Poznaniu 2,33
9 mpzp “Rejon ulic abpa A. Baraniaka i Chartowo – część B” w Poznaniu 8,81
10 mpzp dla terenu w rejonie ulicy Wirskiej w Poznaniu 1,31
11 mpzp “Osiedle Bolesława Chrobrego – część północna” A w Poznaniu 10,00
12 mpzp “W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej” w Poznaniu 6,40
13 mpzp “W rejonie ulicy Gołębiej” w Poznaniu 0,35
14 mpzp “Osiedle Lecha” część B w Poznaniu 30,79
15 mpzp rejonu Minikowa w Poznaniu część A1 7,47
16 mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” klin zieleni w rejonie ul. Umultowskiej w Poznaniu 21,26
17 mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” klin zieleni w rejonie ul. Huby Moraskie w Poznaniu 37,35
18 mpzp “Rejon dawnego folwarku Głuszyna” w Poznaniu 40,83
19 mpzp dla terenów w rejonie ul.Balonowej w Poznaniu 0,68
20 mpzp “Dolina Krzyżanki” pomiędzy ul.Słupską i Sianowską w Poznaniu 13,46
21 mpzp “Osiedle Powstań Narodowych” w Poznaniu 15,83
22 mpzp “W rejonie ulicy Droga Dębińska” w Poznaniu 20,56
23 mpzp “W rejonie ulicy Piastowskiej w paśmie rzeki Warty” w Poznaniu 54,63

 

źródło: Miejska Pracowania Urbanistyczna w Poznaniu

 

Przystąpiono do opracowania 15 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o powierzchni 208,1 ha, co stanowi 0,8% powierzchni Poznania.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, do opracowania których przystąpiono w Poznaniu w 2018 r.
Lp.  Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Powierzchnia w ha
1 mpzp “W rejonie ulicy Przygranicznej” w Poznaniu 0,25
2 mpzp “Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej” w Poznaniu 1,44
3 mpzp “Park im. J.H.Dąbrowskiego” w Poznaniu 9,02
4 mpzp “Osiedle Bolesława Chrobrego- część południowa” w Poznaniu 31,17
5 mpzp dla terenów w rejonie ulicy Kolorowej w Poznaniu 4,64
6 mpzp dla terenów w rejonie ulic Drewlańskiej i Umultowskiej w Poznaniu 3,14
7 mpzp dla terenów między ulicą Starołęcką a rzeką Wartą w Poznaniu 54,05
8 mpzp dla terenów w rejonie ulic Pastelowej i Bułgarskiej” w Poznaniu 6,72
9 mpzp dla obszaru GRUNWALD część B w Poznaniu – rejon ulic Grunwaldzkiej i Przybyszewskiego 14,16
10 mpzp dla obszaru “Brama Zachodnia – Centrum” w Poznaniu 13,30
11 mpzp “Stare Miasto” w Poznaniu 36,87
12 mpzp “Osiedle Polan” w Poznaniu 8,15
13 mpzp Osiedle Zwycięstwa w rejonie ul.Księcia Mieszka I oraz ul.Połabskiej w Poznaniu 1,91
14 mpzp dla obszaru w rejonie ulic Naramowickiej i Karpia w Poznaniu 1,35
15 mpzp dla obszaru w rejonie ulicy Karpia – część wschodnia w Poznaniu 21,91
Ogółem 208,10

 

źródło: Miejska Pracowania Urbanistyczna w Poznaniu

 

Na koniec grudnia 2018 r. ustaleniami mpzp i procedurą ich przygotowania objęto 18,8 tys. ha, tj. 72 % powierzchni miasta. W Poznaniu na koniec 2018 r. obowiązywało 241 mpzp. Ustaleniami obowiązujących miejscowych planów objęto powierzchnie 12,2 tys. ha, tj. 46% powierzchni miasta. W opracowaniu znajdowały się 164 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące powierzchnię 6,99 tys. ha, tj. 27 % powierzchni miasta.

Czas opracowania mpzp uchwalonych w 2018 r. wynosił: najkrótszy – 1 rok i 5 mies., średni – 5 lat i 10 mies., najdłuższy – 15 lat.


Wnioski z analizy i kierunków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta

W dniu 4 września 2018 r. Rada Miasta Poznania przyjęła analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, wynikającą z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Uchwała Nr LXXII/1337/VII/2018 Rady Miasta Poznania w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego). Zgodnie z wymogiem ustawowym analizę sporządza się raz na kadencję Rady. Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania zostało uchwalone Uchwałą nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 r. Jest to dokument polityki przestrzennej Miasta o stosunkowo długim horyzoncie czasowym. W najbliższym czasie Miasto nie planuje zmiany Studium, jednak gromadzi wszystkie wnioski o jego zmianę. Wykonana w 2018 r. analiza z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wykazała konieczności zmiany Studium, jednak jej nie wyklucza.

Bilans terenów na podstawie ustaleń opracowanych i obowiązujących mpzp oraz w miejscach, gdzie brak jest mpzp – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.
Stan na 31 grudnia 2018 r.
Lp.  Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego według etapu sporządzania Liczba mpzp  Powierzchnia objęta mpzp w ha  % powierzchni miasta 
1.  Plany w opracowaniu, w tym  164 6990,6 27
plany w opracowaniu na terenach objętych planami obowiązującymi  43 375,3 1
2. Plany obowiązujące  241 12160,6 46
3.  Razem plany obowiązujące i plany w opracowaniu  405 18775,9* 405
źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu , *nie obejmuje powierzchni planów w opracowaniu na terenach objętych planami obowiązującymi