Miasto Poznań prowadzi lub dofinansowuje placówki instytucjonalnej pomocy społecznej, w tym ośrodki dla osób znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej lub bytowej, nie będących w stanie tymczasowo lub docelowo funkcjonować samodzielnie we własnym miejscu zamieszkania.

W 2018 r. w Poznaniu funkcjonowały następujące placówki instytucjonalnej pomocy społecznej:

 • miejskie centra pomocy:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
  • Poznańskie Centrum Świadczeń,
  • Centrum Inicjatyw Senioralnych,
  • Centrum Inicjatyw Rodzinnych,
Poznańskie Centrum Świadczeń

arch. UMP
 • Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, prowadziło Punkt Interwencji Kryzysowej, „Telefon Zaufania”, „Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin”, a także tzw. „Niebieską Linię”, zapewniało krótkoterminowe schronienie w:
  • „Hostelu Interwencji Kryzysowej”,
  • Hostelu „Drugi Dom”,
  • Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy
  • Mieszkaniu Integracji Środowiskowej,
 • domy pomocy społecznej – 4 placówki miejskie dysponujące 481 miejscami przy ulicach: Bukowskiej, Konarskiego (z oddziałem na ul. Zamenhofa), Niedziałkowskiego i Ugory oraz placówki prowadzone przez 3 organizacje kościelne zapewniające 235 miejsc przy ulicach: Pokrzywno, Sielskiej i św. Rocha, w kosztach których Miasto partycypuje; w 2018 r. w DPS przebywało 835 osób, w tym 147 nowych podopiecznych; koszty utrzymania mieszkańca w DPS w 2018 r. wynosiły 3,4 – 4,7 tys. zł w zależności od domu pomocy społecznej,
 • dzienne domy pomocy – miejski Zespół Dziennych Domów Pomocy oferujący 350 miejsc w 5 filiach:
  • nr 1 „Klub Centrum”,
  • nr 2 „Klub Ogrody”,
  • nr 3 „Klub Promień”,
  • nr 4 „Klub Starówka”,
  • nr 5 „Klub Winogrady”,
  • Dzienny Dom Pomocy „Słoneczna Przystań” prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej z 70 miejscami,
 • 10 placówek udzielających pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną, w tym miejski Dzienny Ośrodek Adaptacyjny oraz 9 środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przez różne stowarzyszenia, w których oferowano 374 miejsca dziennego pobytu. a z pomocy skorzystało 437 osób,
 • 8 ośrodków dla bezdomnych, w tym miejski Ośrodek dla Bezdomnych Nr 1,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze:
  • 9 miejskich, tj. placówka opiekuńczo-wychowawcza w Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”, Dom Dziecka nr 2, Dom Dziecka nr 3 oraz 6 rodzinnych domów dziecka,
  • 4 działające na zlecenie Miasta, tj. 2 placówki socjalizacyjne: Dom Opiekuńczo-Wychowawczy dla dziewcząt im. Bł. M. Karłowskiej i Ochronka „Jurek”, 2 placówki wielofunkcyjne: Dom Młodzieży im. Bł. L. Vicuni, Dom Młodzieży im. św. Dominika Savio; placówki te łącznie prowadziły całodobową opieką i wychowanie 181 dzieci i młodzieży,
 • placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz rodziców – miejskie Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” oraz 21 innych placówek (np. świetlice, kluby) prowadzone przez organizacje kościelne, fundacje i stowarzyszenia; placówki te objęły wsparciem prawie 1 tys. osób.