Centrum Inicjatyw Senioralnych podejmowało liczne działania samodzielnie oraz współpracowało z innymi jednostkami, organizacjami, instytucjami i partnerami w celu poszerzenia oferty dla osób w wieku senioralnym.

Centrum Inicjatyw Senioralnych (CentrumIS) realizowało zadania, projekty i działania ukierunkowane na wsparcie osób starszych. Działalność ta obejmowała m.in. współpracę z podmiotami działającymi na rzecz osób starszych oraz seniorkami i seniorami, organizacjami pozarządowymi i władzami Miasta w celu: tworzenia, kształtowania i współtworzenia nowych inicjatyw senioralnych, pozyskiwania partnerów wśród jednostek działających na rzecz osób starszych, aktualizacji bazy danych, prowadzenia wydarzeń i kampanii dedykowanych osobom w wieku senioralnym.

CentrumIS w 2020 r. kontynuowało realizację następujących projektów:

 • „Poznańskie pudełko życia” realizowane w ramach projektu “Poznań Viva Senior”; projekt ma na celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób starszych poprzez ułatwienie dostępu służbom medycznym do najważniejszych informacji o ich stanie zdrowia i osobach, które należy poinformować w nagłych wypadkach; pudełko, zawierające ankietę dotyczącą stanu zdrowia, przyjmowanych leków i substancji uczulających, umieszcza się na półce w drzwiach lodówki, a jego zlokalizowanie ułatwia naklejka na zewnętrznych drzwiach lodówki; od początku trwania projektu do 2020 r. rozdano 27,2 tys. takich pudełek;
Poznańskie pudełko życia
na zdjęciu Poznańskie Pudełko Życia
arch. UMP
 • „Poznański przewodnik seniorki i seniora” – publikacja, której zawartość wynika z wieloletniego doświadczenia w rozmowach z seniorkami i seniorami kontaktującymi się z CentrumIS; publikacja została podzielona na kategorie zawierające pytania najczęściej zadawane przez osoby starsze; w 2020 r. rozdano łącznie ok. 800 egzemplarzy przewodnika;
 • „Animator senioralny” – projekt, w ramach którego animatorki kontynuowały spotkania zapoznawcze i informacyjne z klubami seniora; ze względu na obostrzenia, jakie weszły w życie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, liczba bezpośrednich spotkań została ograniczona do 8, a dalszy kontakt podtrzymywano w przestrzeni wirtualnej; w ramach projektu przeprowadzono ankietę „Kluby seniora w czasie pandemii” na temat funkcjonowania poznańskich klubów seniora w czasie pandemii poznańskich;
 • „Akademia Liderek i Liderów Klubów Seniora”, obejmująca cykl spotkań warsztatowych dotyczących roli liderki/lidera w grupie, różnorodności środowiska osób starszych oraz ich potrzeb i oczekiwań, komunikacji wewnątrzgrupowej, działań włączających, możliwości i źródeł pozyskiwania środków na działania grup nieformalnych oraz próby pisania wniosków (myślenie projektowe), przykładów działań międzypokoleniowych oraz potencjału wolontariatu, kanałów i źródeł promowania działań na rzecz osób starszych oraz metod promocji; w 2020 r. odbyły się spotkania mające na celu wymianę dobrych praktyk uczestniczek i uczestników Akademii;
 • Poznański Wolontariat 60+”, obejmujący działania zachęcające osoby w wieku 60+ do włączenia się w szereg działań realizowanych przez CentrumIS, które pośredniczy pomiędzy wolontariuszami a instytucjami i organizacjami pozarządowymi potrzebującymi ich pomocy; w ramach tego projektu realizowane są różne rodzaje wolontariatu, m.in.:
  • informacyjny – dystrybucja informacji poprzez wolontariuszy i wolontariuszki do wybranych miejsc – „punktów informacji”, w których seniorzy mogą znaleźć informacje o aktualnej ofercie wydarzeń i działalności CentrumIS – poprzez specjalne dyżury telefoniczne w CentrumIS oraz przygotowywane materiały informacyjne i prasę senioralną; w 2020 r. pozyskano 29 nowych osób;
  • kompetencyjny – udzielanie bezpłatnych porad z zakresu obsługi nowych technologii (w 2020 r. udzielono 188 konsultacji) oraz organizowanie szkoleń z obsługi tabletu (8 uczestników) i komputera (7 osób);
  • akcyjny – związany z organizacją i promocją wydarzeń; w 2020 r. 20 wolontariuszy wsparło organizację Koncertu Noworocznego dla Seniorów, a 8 zaangażowało się w przeprowadzenie akcji „Zostań w domu”.

Ważnym obszarem aktywności CentrumIS w 2020 r. była działalność informacyjno-promocyjna, która obejmowała m.in.:

 • prowadzenie Pokoju Informacyjnego, za pośrednictwem którego dystrybuowano ulotki, wydawnictwa o tematyce senioralnej oraz udzielano informacji;
 • obsługę infolinii informacyjnej;
 • prowadzenie strony internetowej www.centrumis.pl;
 • redagowanie cotygodniowego wydania newslettera, za pomocą którego seniorzy informowani są o aktualnej ofercie skierowanej do osób starszych;
 • prowadzenie Cyfrowego Informatora Seniora – ze względu na pandemię COVID-19 informator dostępny był w CentrumIS od stycznia do początku marca 2020 r.;
 • prowadzenie profilu CentrumIS na Facebooku, który polubiło 4 tys. osób – publikowanie informacji o bieżącej ofercie skierowanej do seniorów oraz komunikatów związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2;
 • prowadzenie profilu Miejsc Przyjaznych Seniorom na Facebooku, który polubiło 0,5 tys. osób;
 • prowadzenie działalności informacyjnej z udziałem wolontariuszek i wolontariuszy informacyjnych;
 • informowanie o działalności CentrumIS oraz ofercie skierowanej do osób starszych za pośrednictwem mediów lokalnych, w tym poprzez: Winogradzką Telewizję Kablową TVK Winogrady, TVP Poznań („Medycyna i Ty”), Radio Poznań, miesięcznik „Gazeta Senior”, gazetę telewizyjną „Tele-Wizja”, Wydawnictwo Miejskie Posnania, gazetę „My 60+”, portal pion.pl, Radio Emaus, „Brawo Senior”, Polsat News, WTK (Puls Dnia), Radio Afera, TVN, Gazetę Wyborczą, RMF FM, Radio Eska;
 • promowanie działań CentrumIS poprzez współpracę z miejskimi centrami informacyjnymi oraz instytucjami kulturalnymi;
 • dystrybucję Tytki Seniora w wersjach papierowej i elektronicznej; w związku z bardzo dużym zainteresowaniem Tytką Seniora, we współpracy z Wydawnictwem Miejskim Posnania opracowano jej nową wersję, dostępną dla większej liczby osób; nowa Tytka Seniora to 4-stronicowy dodatek do miesięcznika „Senioralny Poznań”, redagowany przez Wydawnictwo Miejskie Posnania; od stycznia do grudnia 2020 r. ukazało się 12 wydań miesięcznika z Tytką Seniora (wydanie kwietniowe, majowe i czerwcowe, ze względu na epidemię, dostępne było tylko w wersji elektronicznej).

W czasie pandemii COVID-19 Centrum Inicjatyw Senioralnych podjęło szczególne działania informacyjno-promocyjne, takie jak:

 • kampania informacyjna „Zostań w domu” zachęcająca seniorów do pozostania w domach w trakcie pierwszej fazy pandemii, informująca o formach wsparcia dla najstarszych poznaniaków;
 • akcja „Senior w domu” przedstawiająca zbiór propozycji online na aktywne i ciekawe spędzenie czasu w domu dla seniorów (m.in. ćwiczenia, wirtualne spacery, wykłady, słuchowiska, audycje, koncerty, porady, jak zadbać o swoje zdrowie);
Logo akcji Senior w domu
na grafice Logo akcji Senior w domu

 

arch. CentrumIS
 • Aplikacja Smart City Poznań – dzięki współpracy CentrumIS z aplikacją Smart City Poznań, stworzono nową kategorię powiadomień – „Seniorzy”; komunikaty dotyczą inicjatyw i wydarzeń dla seniorów przygotowywanych przez CentrumIS (m.in. Zakupy dla seniorów, Telefon Serdeczności, Telefon Porad Cyfrowych, Senioralny Poznań w grudniu, Książka dla seniora, Świąteczne dyżury telefoniczne dla seniorów, Senior w domu).

CentrumIS współpracowało także z innymi podmiotami działającymi na rzecz osób w wieku emerytalnym lub posiadającymi wiedzę i doświadczenie, które można wykorzystać w rozwiązywaniu problemów lub wspieraniu osób starszych. W 2020 r. realizowano m.in.:

 • Poznańską Akademię Bezpieczeństwa – projekt mający na celu zwrócenie uwagi osób starszych na sposoby oszustw, z jakimi mogą się spotkać, oraz możliwości, jak się przed nimi bronić i jak postępować, kiedy już dojdzie do przestępstwa; w ramach projektu organizowano spotkania oraz przekazywano niezbędne informacje nt. bezpieczeństwa, w różnej formie i różnymi kanałami, np. wydając 450 informatorów;
 • „Senioralni. Poznań” – 10. edycja cyklicznej imprezy, trwającej zwykle przez cały październik oraz część listopada, z powodu pandemii w 2020 r. skrócona do kilku dni (5–15 października); impreza ta, umożliwiająca seniorkom i seniorom uczestnictwo w wydarzeniach edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, ma na celu zamanifestowanie obecności i potencjału osób starszych; część wydarzeń 10. edycji odbyła się stacjonarnie, część online, a część została odwołana; dzięki współpracy z 56 parterami w programie imprezy znalazło się 80 wydarzeń, z których 14 zostało odwołanych; ponadto w siedzibie CentrumIS odbyły się 4 spotkania, w których wzięło udział ok. 20 osób; 8 propozycji zaplanowanych w programie odbyło się w przestrzeni wirtualnej; ze względów bezpieczeństwa nie zaplanowano dużego koncertu na rozpoczęcie cyklu wydarzeń; w zamian za to CentrumIS, wraz z Gabinetem Prezydenta, Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu i spółką Aquanet, u zbiegu ulic Ślusarskiej i Wodnej przygotowało mural o tematyce senioralnej – „Mural senioralny”;
Mural senioralny

na zdjęciu mural wykonany przez poznańskich seniorów

arch. CentrumIS
 • „Miejsce Przyjazne Seniorom” – głównym celem akcji jest wyróżnienie i promowanie miejsc otwartych na potrzeby osób starszych poprzez dostosowanie architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy; w 2020 r. wyróżniono 2 takie miejsca: Schron Kultury Europa oraz gabinet podologiczny na os. Stefana Batorego.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju odwołano 11. edycję Targów VIVA SENIORZY!