W 2021 r. w Poznaniu zwiększyła się wartość produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa.

Tereny przemysłowe w Poznaniu zajmują 3,9% powierzchni miasta i zlokalizowane są głównie w jego północno-wschodniej części (Główna, Karolin), na Podolanach, Junikowie oraz na Wildzie, na południe od ul. Hetmańskiej. Najdynamiczniej rozwijającymi się rejonami o funkcji przemysłowej są: Antoninek, Starołęka i Podolany.
W 2021 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 46 988,1 mln zł (w cenach bieżących), tj. o 6,0% więcej (w cenach stałych) niż przed rokiem.
Wzrost produkcji sprzedanej w stosunku do roku poprzedniego notowano w 23 z 28 działów przemysłu, których sprzedaż stanowiła 76,1% wartości produkcji przemysłowej ogółem. W największym stopniu produkcja zwiększyła się w działach: produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz produkcja papieru i wyrobów z papieru (po 25,2%), produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 19,6%), a także produkcja wyrobów farmaceutycznych (o 10,3%). Obniżenie produkcji sprzedanej wystąpiło natomiast, m.in. w dziale produkcja napojów (o 3,7%) oraz produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 2,1%).
Wydajność pracy w 2021 r. mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego, wyniosła 920,6 tys. zł (w cenach bieżących) i była o 10,2% wyższa (w cenach stałych) niż przed rokiem, przy przeciętnym zatrudnieniu mniejszym o 3,7% i przeciętym miesięcznym wynagrodzeniu brutto wyższym o 5,3%.
W przemyśle Poznania zatrudnionych było prawie 31% ogółu zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw .

W sekcji „Przemysł” na terenie Poznania zarejestrowanych było 7868 podmiotów gospodarczych, co stanowi 6,4% wszystkich jednostek gospodarczych działających na terenie miasta. W 2021 r. przybyło 81 nowych firm.
Najwięcej podmiotów z sekcji przemysł znajduje się na terenie Starego Miasta i Grunwaldu.

Podmioty gospodarcze w sekcji „Przemysł” w Poznaniu w 2021 r.
Wyszczególnienie Razem (0-9) (10-49) (50-249) (250-999)  1000 i więcej
M. Poznań            
Ogółem  7868 7262 451 117 33 5
Górnictwo i wydobywanie  75 67 7 1 0 0
Przetwórstwo przemysłowe 7138 6584 415 107 29 3
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę  420 408 6 2 2 2
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja  235 203 23 7 2 0
w tym:            
Grunwald 1930 1785 114 27 4 0
Górnictwo i wydobywanie  19 18 0 1 0 0
Przetwórstwo przemysłowe 1744 1606 109 26 3 0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę  112 110 1 0 1 0
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja  55 51 4 0 0 0
Jeżyce 1372 1269 78 17 6 2
Górnictwo i wydobywanie  20 19 1 0 0 0
Przetwórstwo przemysłowe 1239 1144 71 17 6 1
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę  74 72 1 0 0 1
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja  39 34 5 0 0 0
Nowe Miasto 1681 1493 129 43 14 2
Górnictwo i wydobywanie  9 7 2 0 0 0
Przetwórstwo przemysłowe 1579 1403 124 37 13 2
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę  43 41 0 1 1 0
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja  50 42 3 5 0 0
Stare Miasto  2052 1940 91 18 2 1
Górnictwo i wydobywanie  17 14 3 0 0 0
Przetwórstwo przemysłowe 1813 1721 74 16 2 0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę  164 160 3 0 0 1
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja  58 45 11 2 0 0
Wilda  708 665 32 4 7 0
Górnictwo i wydobywanie  7 6 1 0 0 0
Przetwórstwo przemysłowe 655 617 30 3 5 0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę  20 18 1 1 0 0
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja  26 24 0 0 2 0
źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Budownictwo

W 2021 r. w Poznaniu zarejestrowanych było 11,6 tys. firm budowlanych. Większość z nich (96%) stanowiły firmy małe, zatrudniające do 9 osób. W ciągu roku zarejestrowano ponad 600 nowych firm.
W 2021 r. produkcja sprzedana sekcji „Budownictwo” w Poznaniu osiągnęła wartość 7793,5 mln zł i była o 16,5% większa niż rok wcześniej. Udział wartości sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w produkcji sprzedanej budownictwa wyniósł 37,6% (przed rokiem 44,7%). Wartość sprzedanej produkcji budowlano-montażowej wyniosła 2931,0 mln zł i zmniejszyła się o 2,1%.
Wydajność pracy, mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego, w 2021 r. wyniosła 921,9 tys. zł, tj. o 13,1% więcej niż przed rokiem, przy wzroście przeciętnego zatrudnienia 2,9% i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto – o 6,0%.

Produkcja sprzedana budownictwa w Poznaniu w latach 2020-2021
  2020 2021 2020=100
Ogółem (mln zł) 6690,8 7793,5 116,5
w tym produkcja budowlano-montażowa:      
razem 2992,5 2931 97,9
budowa budynków 619,2 670 108,2
budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej 1939,3 1879,4 96,9
roboty budowlano specjalistyczne 434,1 381,6 87,9
źródło: Biuletyn Urzędu Statystycznego w Poznaniu (IV kwartał 2021)
Podmioty gospodarcze w sekcji „Budownictwo” w Poznaniu w mln zł
Podmioty gospodarcze wg wielkości zatrudnienia  Budownictwo   
   
2021 2020
Razem 11635 11013
0-9 osób 11180 10567
10 – 49 osób 413 405
50-249 osób 38 37
250-999 osób 4 4
źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu
Podmioty gospodarcze w sekcji „Budownictwo” w Poznaniu w 2021 r. według lokalizacji przestrzennej
Wyszczególnienie Razem (0-9) (10-49) (50-249) (250-999)  1000 i więcej
Miasto Poznań ogółem, w tym: 11635 11180 413 38 4 0
Grunwald 2695 2589 97 6 3 0
Jeżyce 1985 1914 65 6 0 0
Nowe Miasto  2400 2278 110 11 1 0
Stare Miasto 3130 3026 93 11 0 0
Wilda  1255 1215 36 4 0 0
źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu

Efekty rzeczowe inwestycji budowlanych

Budynki mieszkalne jednorodzinne
Zakończono budowę 487 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, czyli o 6% więcej w stosunku do 2020 r., w którym zrealizowano 461 tego rodzaju obiektów.

Budynki mieszkalne wielorodzinne
Zakończono budowę 72 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, czyli o 14% mniej niż rok wcześniej, w którym zrealizowano 84 tego rodzaju obiekty. W budynkach tych oddano do użytku 5798 mieszkań, tj. o 12% mniej niż w 2020 r. Rozpoczęto budowę 85 budynków, blisko 2-krotnie więcej niż rok wcześniej, w którym rozpoczęto budowę 44 tego rodzaju obiektów.

Infrastruktura drogowa
Zakończono budowę 68 inwestycji drogowych, stanowi to wzrost o 48% w stosunku do 2020 r., w którym zrealizowano 46 tego rodzaju obiektów. Rozpoczęto 57 inwestycji drogowych, czyli o 19% więcej niż rok wcześniej, w którym rozpoczęto budowę 48 tego rodzaju obiektów.

Budowle i inne mniejsze obiekty, np. obiekty małej architektury
Zakończono budowę 65 tego rodzaju obiektów, czyli ponad 2-krotnie więcej niż rok wcześniej, w którym zrealizowano 30 takich obiektów. Rozpoczęto budowę 160 tego rodzaju obiektów, czyli o 60% więcej w stosunku do 2020 r., w którym rozpoczęto budowę 100 tego rodzaju obiektów.

Sieci uzbrojenia terenu
Zakończono budowę 288 sieci, czyli o 6% w stosunku do 2020 r., w którym zrealizowano 271 takich inwestycji. Największy wzrost dotyczy sieci: ciepłowniczych, kanalizacyjnych i gazowych, których wykonano 207. Rozpoczęto budowę 250 sieci, tj. o 5% więcej w stosunku do 2020 r., w którym rozpoczęto budowę 238 sieci.

Obiekty niemieszkalne
Zakończono budowę 274 obiektów niemieszkalnych, czyli o jedną trzecią mniej niż w 2020 r., w którym zrealizowano 445 takich obiektów. W grupie tej znajdują się budynki użyteczności publicznej, przemysłowe, magazynowe i garażowe. Liczba rozpoczętych budynków z tej grupy zwiększyła się o 13% (do 78) w stosunku do 2020 r.