W Poznaniu na koniec 2020 r. (najnowsze dostępne dane) pracowało 346,0 tys. osób.

Pracujący w Poznaniu

W 2020 r. (najnowsze dostępne dane) odnotowano wzrost liczby pracujących w Poznaniu. W mieście pracowało 346,0 tys. osób, tj. o 3,9 tys. osób mniej niż rok wcześniej. Oznacza to, że w przeliczeniu na 1000 osób w Poznaniu pracowało 650 osób, co plasuje Poznań na 2. miejscu wśród największych miast w kraju (za Warszawą).

Struktura pracujących obejmowała:

  • 80,4% pracujących w usługach;
  • 19,0% pracujących w przemyśle i budownictwie;
  • 0,6% pracujących w rolnictwie.

Największą grupę stanowili pracujący w firmach działających w sekcjach: przemysł, handel i naprawa pojazdów samochodowych oraz edukacja.

Jednostki ze sfery zaliczanej do sektora prywatnego, zatrudniające powyżej 9 osób, skupiały 68% pracujących.

Miasto Poznań uczestniczy w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia, która pełni rolę opiniodawczo-doradczą w sprawach polityki rynku pracy.

Zatrudnianie cudzoziemców i cudzoziemek

Spadek poziomu bezrobocia w Polsce w ostatnich latach powodował pojawienie się problemów ze znalezieniem odpowiednich osób, pracujących w wielu działach gospodarki. Pracodawcy mieli największe problemy ze znalezieniem osób z wykształceniem specjalistycznym zawodowym oraz osób do prac prostych. Sytuacja ta spowodowała, że pracodawcy z Poznania od kilku lat korzystają z możliwości zatrudnienia obcokrajowców.

W 2021 r. w Poznaniu i powiecie poznańskim zarejestrowano 97,7 tys. oświadczeń pracodawców o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (o 22,1 tys. więcej niż rok wcześniej), w tym:

  • 80% dotyczyło osób z Ukrainy;
  • 7% dotyczyło osób z Białorusi;
  • 7% dotyczyło osób z Gruzji;
  • 3% dotyczyło osób z Rosji;
  • 2% dotyczyło osób z Mołdawii;
  • 0,02% dotyczyło osób z Armenii.

Najczęściej cudzoziemcy byli zatrudniani przy wykonywaniu prac prostych, rzadziej
w zawodach takich jak: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, operatorzy maszyn i urządzeń, pracownicy biurowi. Najczęściej reprezentowanymi rodzajami działalności pracodawców były: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, transport i gospodarka magazynowa.

Od 2018 r. urzędy pracy wydają zezwolenia na pracę sezonową, dotyczące wykonywania przez cudzoziemców prac w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce. W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu wydał 1893 zezwoleń tego typu. Pracodawcy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową w 87% przypadków zatrudnili obywateli Ukrainy. Pozostałe 13% dotyczyło obywateli: Filipin, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Rosji oraz innych krajów azjatyckich i afrykańskich.