Całkowita wartość mienia Miasta Poznania na koniec 2019 r. wyniosła 21 209 699 119 zł i jest sumą:

 • aktywów (trwałych i obrotowych) wszystkich jednostek budżetowych (w tym Urzędu Miasta Poznania), zakładów budżetowych, zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury należących do Miasta Poznania
 • całkowitej wartości księgowej gruntów
 • realizowanych inwestycji
 • wartości nominalnej udziałów i akcji w spółkach, spółdzielniach oraz dopłat
Wartość mienia w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta w 2019 r.
  Jednostki budżetowe Zakłady
budżetowe
Instytucje
kultury
Zakłady
opieki zdrowotnej
Razem
Urząd Miasta Poznania pozostałe jednostki
Aktywa w mln zł Trwałe netto 13 983,0 5 072,9 993 184,5 293,4 20 526,8
Obrotowe 475,2 100,4 19,9 18,9 68,4 682,9
Razem 14 458,2 5 173,3 1 012,9 203,4 361,8 21 209,7
źródło: UMP

 

Procentowo udział aktywów miejskich jednostek organizacyjnych rozkłada się następująco:

 • Urząd Miasta Poznania – 68,17%
 • pozostałe jednostki budżetowe – 24,39%
 • zakłady budżetowe – 4,77%
 • instytucje kultury – 0,96%
 • zakłady opieki zdrowotnej – 1,71%

Jednostki budżetowe tworzone w trybie przewidzianym ustawą o  finansach publicznych (bez UMP):

 • jednostki budżetowe planowania przestrzennego, ewidencji nieruchomości i gospodarki komunalnej (Miejska Pracownia Urbanistyczna, Ogród Zoologiczny, Palmiarnia Poznańska, Usługi Komunalne, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni Miejskiej)
 • jednostki budżetowe porządku publicznego i bezpieczeństwa (Straż Miejska Miasta Poznania)
 • jednostki budżetowe oświaty
 • jednostki budżetowe pomocy społecznej (centra pomocy rodzinie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, zespoły żłobków)
 • pozostałe jednostki budżetowe (Centrum Usług Wspólnych, Poznańskie Centrum Świadczeń)

posiadały na koniec 2019 r. aktywa o łącznej wartości 5 173,3 mln zł, z tego aktywa trwałe netto stanowiły 98,06%, a aktywa obrotowe – 1,94%.

Najwyższy udział w aktywach trwałych stanowiły:

 • obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 2 337,5 mln zł
 • grunty – 1 433,6 mln zł
 • inwestycje – środki trwałe w budowie – 702 mln zł
 • budynki i lokale – 505,2 mln zł

Zakłady budżetowe realizujące zadania z zakresu:

 • gospodarki komunalnej (Zakład Lasów Poznańskich, Zakład Robót Drogowych)
 • kultury fizycznej (Pływalnia Miejska Atlantis, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji)

posiadały aktywa trwałe i obrotowe o łącznej wartości ponad 1 mld zł.

W strukturze majątku trwałego pozostającego w dyspozycji zakładów budżetowych najwyższy udział stanowiły:

 • budynki i lokale – 655,3 mln zł
 • obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 151,6 mln zł
 • grunty – 140,8 mln zł

Udział aktywów obrotowych, na które składają się głównie środki pieniężne, należności krótkoterminowe i zapasy wynosił 1,97% sumy bilansowej.

Publiczne zakłady opieki zdrowotnej:

 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
 • Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

posiadały aktywa trwałe i obrotowe w wysokości 361,8 mln zł.

W strukturze majątku trwałego pozostałego w dyspozycji tych jednostek największą wartość stanowiły:

 • budynki i lokale – 194,2 mln zł
 • grunty – 45,4 mln zł
 • narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie – 27,2 mln zł

Udział aktywów obrotowych, na które składają się głównie środki pieniężne, należności krótkoterminowe i zapasy wynosił 18,92% sumy bilansowej.

Instytucje Kultury:

 • Biblioteka Raczyńskich
 • Centrum Kultury Zamek
 • Centrum Sztuki Dziecka
 • Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
 • Dom Kultury „Stokrotka”
 • Estrada Poznańska
 • Galeria Miejska ARSENAŁ
 • Muzeum Archeologiczne
 • Poznański Chór Chłopięcy
 • Teatr Animacji
 • Teatr Muzyczny
 • Teatr Ósmego Dnia
 • Teatr Polski
 • Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych
 • Wydawnictwo Miejskie Posnania

w 2019 r. zarządzały aktywami trwałymi i obrotowymi o łącznej wartości 203,4 mln zł.

Największą wartościowo grupę aktywów trwałych stanowiły:

 • budynki i lokale – 107,7 mln zł
 • grunty – 30,6 mln zł
 • inwestycje – środki trwałe w budowie – 27,8 mln zł

Udział aktywów obrotowych, na które składają się głównie środki pieniężne, należności krótkoterminowe i zapasy wynosił 9,3% sumy bilansowej.

Szczegółowe informacje na temat wartości mienia w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta Poznania zawierają Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na dzień 31 grudnia 2019 r.

Udział inwestycji prowadzonych przez UMP i jednostki organizacyjne wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w %

pobierz dane XLS