Powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania w jego granicach administracyjnych wynosi 96,7 km², a ich wartość księgowa brutto to ponad 12,2 mld zł.

Wartość księgowa gruntów Miasta Poznania w 2019 r.

Według ewidencji księgowej powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznań znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta wynosi 96,7 km², a ich wartość wynosi 12 229 681 723,47 zł (w tym grunty nieobciążone prawem użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania zajmują powierzchnię 71,37 km², a grunty obciążone ww. prawami powierzchnię 25,36 km²).

Grunty stanowiące własność i współwłasność Miasta Poznań znajdujące się poza granicami administracyjnymi Miasta obejmują powierzchnię 0,5 km², a ich wartość księgowa wynosi 17 764 529,85 zł.

Całkowita wartość księgowa brutto gruntów na koniec 2019 r. w odniesieniu do 2018 r. uległa zmniejszeniu o 0,79%, przy czym wartość gruntów w ewidencji bilansowej zmniejszyła się o 1,20%, natomiast wartość gruntów w ewidencji pozabilansowej obejmująca grunty Miasta Poznania oddane w użytkowanie i przekazane w trwały zarząd wzrosła o 1,10%.

W ewidencji bilansowej zwiększeniu uległa wartość gruntów będących własnością lub współwłasnością Miasta Poznania o 0,08%, natomiast zmniejszeniu uległy wartość brutto gruntów obcych w użytkowaniu wieczystym o 5,53%, wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste o 13,3% oraz wartość gruntów własnych łącznie z prawem użytkowania wieczystego o 19,19%.

W ewidencji pozabilansowej natomiast wzrosła wartość gruntów Miasta oddanych w trwały zarząd o 0,50% i wartość księgowa gruntów oddanych w użytkowanie oraz zwykły zarząd o 2,70%.

Struktura własności gruntów Miasta Poznania w 2019 r.

W strukturze własności gruntów największy odsetek – 73,14% powierzchni i 75,28% wartości stanowią grunty będące własnością Miasta Poznania, nieobciążone prawem użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu. Zajmują one powierzchnię 71,1 km² o łącznej wartości księgowej 9,2 mld zł.

Stosunkowo duży udział – 12,02% powierzchni i 4,66% wartości mają grunty Miasta oddane w użytkowanie wieczyste, których powierzchnia wynosi 11,7 km², a ich wartość księgowa wynosi 570,5 mln zł oraz grunty Miasta oddane w trwały zarząd –  7,38% powierzchni i 13,01% wartości, których powierzchnia wynosi 7,2 km², wartość księgowa 1,6 mld zł.

Grunty oddane w użytkowanie i zwykły zarząd stanowią 6,67% powierzchni i 5,06% wartości, zajmują powierzchnię 6,5 km² a ich wartość księgowa to 619,9 mln zł.

Pozostałe formy własności, tj. grunty własne łącznie z prawem użytkowania wieczystego  i grunty obce w użytkowaniu wieczystym stanowią 0,79% powierzchni i 1,99% wartości księgowej ogółu gruntów znajdujących się w ewidencji księgowej KSAT.

Według stanu na koniec 2019 r., Miasto Poznań jest właścicielem 36 618 działek gruntu, z tego:

 • 35 405 działek jest w całości własnością Miasta Poznania
 • w 1 213 działkach Miasto posiada udziały
Grunty stanowiące własność Miasta Poznania oddane w użytkowanie wieczyste w 2019 r.

Do użytkowników i użytkowniczek wieczystych, którzy zgodnie z ewidencją księgową posiadają największą powierzchnię gruntów w użytkowaniu wieczystym, należą:

 • spółki handlowe – 29,35%
 • spółdzielnie mieszkaniowe – 27,14%
 • państwowe osoby prawne – 16,76%
 • osoby fizyczne – 12,4%

Natomiast największą wartością księgową gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste charakteryzują się (zgodnie z ewidencją księgową):

 • spółdzielnie mieszkaniowe – 38,6%
 • stowarzyszenia – 15,38%
 • spółki handlowe – 14,59%
 • osoby fizyczne – 12,64%
Grunty Miasta Poznania w 2019 r. obciążone prawem trwałego zarządu

Wśród miejskich jednostek organizacyjnych posiadających największą wartościowo i obszarowo powierzchnię gruntów stanowiących własność Miasta Poznania w trwałym zarządzie wyróżniają się:

 • zakłady budżetowe gospodarki komunalnej – 53,09% powierzchni i 41,67% wartości
 • jednostki budżetowe oświaty – 31,55% powierzchni i 46,66% wartości
Grunty Miasta Poznania w 2019 r. oddane w użytkowanie i zwykły zarząd

Wśród użytkowników i użytkowniczek posiadających największą powierzchnię w użytkowaniu i zwykłym zarządzie, charakteryzujących się jednocześnie największą wartością księgową można wyróżnić:

 • Polski Związek Działkowców – 95,24% powierzchni i 90,22% wartości
 • Zakład Opieki Zdrowotnej – Poznań Nowe Miasto – 2,14% powierzchni i 7,25% wartości
Grunty Miasta Poznania w 2019 r. według ich przeznaczenia użytkowego

Z dniem 01.01.2018 r. została wprowadzona nowa klasyfikacja środków trwałych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864), która spowodowała:

 • zmiany nazw grupowania środków trwałych
 • zmianę zakresu grupowania przez przeniesienie części zakresu z jednego grupowania do drugiego
 • scalenia dwóch lub więcej grupowań w jedno
 • przekodowania grupowań

Według tej klasyfikacji w zakresie gruntów ujętych w ewidencji bilansowej Miasta Poznania największy odsetek stanowią:

 • pod kątem wartości księgowej:
  • drogi – 40,06%
  • grunty orne – 11,87%
  • tereny mieszkaniowe – 9,92%
 • pod kątem zajmowanej powierzchni:
  • lasy – 25,90%
  • drogi – 19,61%
  • grunty orne – 18,42%

Szczegółową strukturę gruntów według ich przeznaczenia użytkowego zawiera Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

Struktura własności gruntów w Poznaniu w 2019 r.  

pobierz dane XLS