Od 2004 r. Miasto Poznań oraz spółki miejskie pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ok. 5,3 mld zł. W perspektywie 2004-2006 było to ok. 400 mln zł, a w perspektywie 2007-2013 – 3,6 mld zł. Znaczna ich część przypada na spółki miejskie, takie jak np. Aquanet S.A., który realizował duże inwestycje współfinansowane z funduszy unijnych.


Okres programowania 2014-2020


Miasto Poznań i spółki z udziałem Miasta z okresu programowania 2014-2020 uzyskały 1,3 mld zł pomocy unijnej, w tym:

  • 58,84% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  • 39,72% z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
  • 0,91% z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • 0,49% z Inicjatyw Wspólnotowych,
  • 0,02% z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna,
  • 0,01% z EOG i Funduszu Norweskiego.

Beneficjenci przeznaczyli pozyskane fundusze głownie na przedsięwzięcia z zakresu transportu publicznego, rewitalizacji, oświaty oraz infrastruktury drogowej. Największe inwestycje dotyczą poprawy jakości zbiorowego transportu publicznego.

 

Wykaz projektów, których realizację kontynuowano lub zakończono w 2018 r.
Tytuł projektu Całkowita wartość projektu (zł) Dofinansowanie dla projektu (zł) Okres realizacji
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – Etap VI 472 782 284 241 237 943 2014-2023
Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego 450 303 000 50 000 000 2016-2019
Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu 264 439 184 109 002 900 2014-2022
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi Krajowej nr 92 w Poznaniu 244 443 501 121 668 705 2014-2021
Przebudowa trasy tramwajowej ul. Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka nowej trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej 171 043 845 56 999 377 2014-2022
Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu w ul. Ratajczaka 130 000 000 59 049 593 2016-2022
Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Święty Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 grudnia, pl. Wolności, Towarowa 100 000 000 45 422 764 2014-2020
Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego 64 434 622 27 249 408 2014-2022
Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r. 62 805 288 27 253 606 2016-2022
Park Rataje w Poznaniu 21 701 238 11 882 620 2015-2019
Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego 20 987 097 14 341 881 2017-2020
Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych 20 639 048 14 220 941 2016-2020
Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu 1 975 913 1 679 526 2014-2017

 

Tytuł projektu Całkowita wartość projektu (zł) Dofinansowanie dla projektu (zł) Okres realizacji
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje 153 753 114 106 611 085 2017-2020
Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las 96 832 390 66 786 701 2015-2017
Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta 94 115 818 39 695 290 2014-2018
Przebudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków 40 262 128 12 296 564 2014-2019
Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Poznania 24 261 165 12 820 017 2017-2018
Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie miasta Poznania 10 721 085 7 783 133 2018-2019
Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej 21 649 428 16 399 442 2015-2020
Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu 20 317 509 16 834 428 2017-2018
Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania 17 847 433 15 170 318 2017-2018
Muzeum Enigmy w Poznaniu 15 005 995 10 369 996 2017-2019
Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu – etap II 13 050 731 8 960 148 2017-2019
Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu 10 473 241 8 539 986 2016-2018
„Tu się wszystko zaczęło” – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu 9 850 000 8 217 549 2016-2018
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu 6 984 432 3 823 879 2017-2018
Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług 6 276 237  5 307 618 2016-2018
Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu – etap I 5 403 761 2 977 166 2016-2017
Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu 2 607 249 1 869 877 2017-2018
Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania 2 513 671 2 136 620 2017-2018
Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania 627 947 533 755 2018-2019
Feniks 15 000 066 12 750 056 2017-2018
Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania 395 895 269 896 2016-2019
Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania 1 088 076 471 830 2017-2018
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania 7 064 814 6 707 814 2017-2020
Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu 280 200 238 170 2018-2020
Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania 231 997 186 197 2018-2021
Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania 17 847 433 15 170 318 2017-2018
Uczeń z pasją – kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych 4 753 069 4 040 063 2017-2019
Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów MOF Poznania 1 099 990 934 992 2018-2020
Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w MOF Poznania 6 301 497 5 988 616 2017-2019
Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246 do km 243 (m. Poznań) 6 758 535 5 744 755 2018-2020
Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu 5 786 989 4 044 888 2018-2020
Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne 7 893 982 5 154 310 2018-2019

 

Tytuł projektu Całkowita wartość projektu (zł) Dofinansowanie dla projektu (zł) Okres realizacji
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 252 975 252 975 2016-2019
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 2 448 316 2 448 316 2016-2020
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej 770 476 770 476 2017-2019
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej 2 438 661 2 438 661 2018-2020
Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych 202 927 198 391 2016-2019
Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa! 294 084 289 584 2018-2021

 

Tytuł projektu

Całkowita wartość               projektu (zł)

Dofinansowanie dla projektu (zł) Okres realizacji
Mechanizmy Finansowe EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
POZ-NORD 198 000 198 000 2017
Erasmus +
Partnerstwa strategiczne – edycja 2015 170 000 euro 170 000 euro 2015-2018
Mobilność edukacyjna – edycja 2016 121 677 euro 121 677 euro 2016-2018
Partnerstwa strategiczne – edycja 2016 99 900 euro 99 900 euro 2016-2019
Young goes Euro 55 324 euro 55 324 euro 2016-2018
Mobilność kadry edukacji szkolnej – edycja 2017 615 792 euro 615 792 euro 2017-2019
Mobilność edukacji szkolnej – edycja 2017 53 140 euro 53 140 euro 2017-2019
Partnerstwa strategiczne – edycja 2017 135 855 euro 135 855 euro 2017-2020
Mobilność edukacyjna – edycja 2018 648 920 euro 648 920 euro 2018-2020
Partnerstwo strategiczne – edycja 2018 235 557 euro 205 557 euro 2018-2021
URBACT III
Get into the swing of the City! – faza rozwoju 149 960 euro 127 466 euro 2015-2018
REFILL-REuse of vacant spaces as driving Force for Innovation on Local Level 45 902 euro 39 017 euro% 2016-2018
Interreg VB
Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu (CE 222 SULPiTER) 625 100               500 080    2016-2019
Landside Airports Accessibility, Dostepność Lotnisk (LAirACE 1074) 637 150               509 720    2017-2019
Region Morza Bałtyckiego
BaltCityPrevention 654 381 556 224 2017-2020
Horyzont 2020
CONNECTING – COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance 2 579 500 773 850 2017-2022
Innovation and Networks Executive Agency – Department C – Connecting Europe Facility
European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland 312 740 220 504 2017-2018
Źródło: UMP