fbpx

Pozyskiwanie i wydatkowanie przez Miasto Poznań środków unijnych

Od 2004 r. Miasto Poznań oraz spółki miejskie pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ok. 5,3 mld zł. W perspektywie 2004-2006 było to ok. 400 mln zł, a w perspektywie 2007-2013 – 3,6 mld zł. Znaczna ich część przypada na spółki miejskie, takie jak np. Aquanet S.A., który realizował duże inwestycje współfinansowane z funduszy […]

Read More…

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poznania

Wieloletnia prognoza finansowa (zgodnie z ustawą o finansach publicznych) stanowi instrument wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Zasady opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poznania (WPF) opracowana została w głównej mierze w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki […]

Read More…

Akcje i udziały Miasta Poznania w spółkach i spółdzielniach

W 2018 r. Poznań posiadał akcje i udziały w 19 spółkach prawa handlowego (10 jednoosobowych spółkach Miasta i 9 spółkach z udziałem Miasta), 4 spółdzielniach mieszkaniowych i 1 spółdzielni socjalnej. Wartość udziałów/akcji Miasta Poznania w 2018 r. W 2018 r. łączna wartość bilansowa udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego wyniosła ponad 1,8 mld zł, […]

Read More…

Ważniejsze inwestycje realizowane przez Urząd Miasta Poznania i jednostki organizacyjne

  Wybrane wydatki inwestycyjne poniesione w 2018 r. mln zł Wydatki majątkowe ogółem 496,1 Program „Centrum” – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa 45,9 Przebudowa mostu Lecha 12 Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania 5,2 Budowa trasy tramwajowej […]

Read More…

Najważniejsze dochody związane z gospodarką nieruchomościami oraz wierzytelności Miasta Poznania

W 2018 r. dochody z tytułu sprzedaży i gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta oraz Skarbu Państwa wyniosły 136 mln zł. Dochody z tytułu sprzedaży i gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w 2018 r. w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych powiatu  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2018 dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności 3 342 […]

Read More…

Grunty Miasta Poznania

Według ewidencji księgowej powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania w jego granicach administracyjnych wynosi 97,5 km², a ich wartość księgowa to blisko 12,3 mld zł. Wartość księgowa gruntów Miasta Poznania w 2018 r. Całkowita wartość księgowa gruntów w odniesieniu do poprzedniego roku wzrosła o 1,25%, przy czym wartość gruntów w ewidencji bilansowej wzrosła […]

Read More…

Majątek Miasta Poznania

Całkowita wartość mienia Miasta prezentowanego w łącznym sprawozdaniu finansowym jest sumą: aktywów (trwałych i obrotowych) wszystkich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz 2 jednostek administracji zespolonej, na które składa się wartość księgowa: rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowe aktywa finansowe – obejmujące wartość bilansową udziałów i akcji w spółkach, spółdzielniach, aktywa obrotowe, głównie […]

Read More…

Przychody, rozchody i zobowiązania Miasta Poznania

Dla zbilansowania budżetu Miasta w 2018 r. na rynku krajowym i zagranicznym zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki na kwotę 182 mln zł, wcześniej zaciągnięte spłacono na kwotę 282 mln zł. Na koniec 2018 r. łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz innych tytułów wyniosła ponad 1 128 mln zł, z tego: kredyty […]

Read More…

Dochody i wydatki Miasta Poznania

W 2018 r. dochody Miasta wynosiły 3 699 mln zł i były o 5,4 % wyższe niż rok wcześniej, wydatki Miasta wynosiły ponad 3 553 mln zł i były o 6,1% wyższe niż rok wcześniej. Dochody budżetu Miasta Poznania Główne źródła dochodów Miasta stanowią podatki oraz dotacje i subwencje z budżetu państwa, w tym w […]

Read More…

Pozyskiwanie i wydatkowanie środków unijnych

W 2017 r. najwięcej środków z funduszy europejskich pozyskano na rewitalizację, transport i oświatę – 219 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Od 2004 r. Miasto Poznań oraz spółki miejskie pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ok. 4,8 mld zł. W perspektywie […]

Read More…