fbpx

Rating Miasta Poznania

W 2020 r. zostały potwierdzone międzynarodowe oceny ratingowe Miasta Poznania nadane przez agencje Fitch Ratings oraz Moody’s Investors Service. Poznań posiada rating A- z prognozą stabilną nadany przez agencję Fitch Ratings oraz rating na tym samym poziomie  A3 z prognozą stabilną nadany przez agencję Moody’s Investors Service. Tak wysokie oceny oznaczają, że Miasto Poznań posiada bardzo wysoką zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza stabilna informuje, że w najbliższym czasie […]

Read More…

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poznania

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowi instrument wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Pięcioletni program inwestycyjny Miasta Poznania na lata 2020-2024, opracowany w ramach WPF, zawiera zadania i projekty inwestycyjne o łącznej wartości 3 065 mln zł. Zasady opracowania WPF Miasta Poznania WPF opracowana została w głównej mierze w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące […]

Read More…

Pozyskiwanie i wydatkowanie przez Miasto Poznań środków unijnych

Od 2004 r. Miasto Poznań oraz spółki z udziałem Miasta pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ok. 5,5 mld zł. W perspektywie 2004-2006 było to ok. 400 mln zł, a w perspektywie 2007-2013 – 3,6 mld zł. Okres programowania 2014-2020 Miasto Poznań i spółki z udziałem Miasta z okresu programowania 2014-2020 uzyskały 1,5 mld zł pomocy unijnej, w tym: 59,18% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; 37,41% z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; 1,54% z Inicjatyw Wspólnotowych; […]

Read More…

Najważniejsze dochody związane z gospodarką nieruchomościami oraz wierzytelności Miasta Poznania

W 2020 r. dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych powiatu wyniosły 184,5 mln zł.   Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w 2020 r. W strukturze dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań najwyższy udział posiadają: dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 30,92%; dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 25,88%; dochody z tytułu […]

Read More…

Grunty Miasta Poznania

Według ewidencji księgowej powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania w jego granicach administracyjnych wynosi 96,6 km². Wartość księgowa brutto gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta, wynosi 12 234,1 mln zł. Wartość księgowa gruntów Miasta Poznania w 2020 r. Według ewidencji księgowej na koniec 2020 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta, […]

Read More…

Majątek Miasta Poznania

Wartość mienia Miasta Poznania według stanu na 31 grudnia 2020 r. wynosi 22 141 048 454 zł i jest sumą: aktywów (trwałych i obrotowych) wszystkich jednostek budżetowych (w tym Urzędu Miasta Poznania), zakładów budżetowych, zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury należących do Miasta Poznania; całkowitej wartości księgowej gruntów; realizowanych inwestycji; wartości nominalnej udziałów i akcji w spółkach, spółdzielniach oraz dopłat. Wartość mienia w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta w 2020 r. w mln zł   […]

Read More…

Dochody i wydatki Miasta Poznania

W 2020 r. dochody budżetu Miasta Poznania zostały zrealizowane w wysokości 4 358 894 219,56 zł, co stanowi 102,1% planu, z tego: dochody bieżące w kwocie 4 099 542 980,18 zł (101,9% planu); dochody majątkowe w kwocie 259 351 239,38 zł (105,3% planu). Wydatki budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości 4 376 801 596,31 zł, co stanowi 92,0% planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 3 689 821 540,25 zł, tj. 95,4% planu; wydatki majątkowe w kwocie 686 980 056,06 zł, tj. 77,1% planu.   Dochody budżetu Miasta Poznania […]

Read More…

Przychody, rozchody i zobowiązania Miasta Poznania

Do instrumentów finansowych, z których korzysta Miasto, należą kredyty i obligacje. Głównym celem tych instrumentów jest pozyskiwanie środków na finansowanie ambitnego programu inwestycyjnego założonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania. Zobowiązania finansowe obejmują wyemitowane obligacje oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki prezentowane w bilansie z wykonania budżetu Miasta. Przychody budżetu Korzystając z upoważnienia zapisanego w uchwale Rady Miasta Poznana w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2020 r., zaciągnięto kredyty oraz wyemitowano obligacje […]

Read More…

Akcje i udziały Miasta Poznania w spółkach i spółdzielniach

Na koniec 2020 r. (31.12.) Miasto Poznań posiadało akcje i udziały w 22 spółkach prawa handlowego (w tym w 12 jednoosobowych spółkach Miasta Poznania), 4 spółdzielniach mieszkaniowych i 1 spółdzielni socjalnej. Wartość udziałów/akcji Miasta Poznania w 2020 r. Na dzień 31 grudnia 2020 r. łączna wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego wyniosła ponad 2,2 mld zł, z czego udziały/akcje Miasta Poznania w: jednoosobowych spółkach Miasta Poznania osiągnęły łączną wartość nominalną 878,97 mln […]

Read More…

Rating Miasta Poznania

W 2019 r. zostały potwierdzone międzynarodowe oceny ratingowa Miasta Poznania nadane przez agencje Fitch Ratings oraz Moody’s Investors Service. Poznań posiada rating A- z prognozą stabilną nadany przez agencję Fitch Ratings oraz na tym samym poziomie rating A3 z prognozą stabilną nadany przez agencję Moody’s Investors Service. Tak wysokie oceny oznaczają, że Miasto Poznań posiada bardzo wysoką zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza stabilna informuje, że w najbliższym […]

Read More…