Pozyskiwanie i wydatkowanie środków unijnych

W 2017 r. najwięcej środków z funduszy europejskich pozyskano na rewitalizację, transport i oświatę – 219 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Od 2004 r. Miasto Poznań oraz spółki miejskie pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ok. 4,8 mld zł. W perspektywie […]

Read More…

Najważniejsze dochody majątkowe związane z gospodarką nieruchomościami oraz wierzytelności Miasta

W 2017 r. dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w zakresie zadań własnych gminy i zadań zleconych powiatu wyniosły ponad 198,4 mln zł. Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych powiatu zwiększyły się w porównaniu z 2016 r. o 6,6%. Wpływy ze zbytych nieruchomości […]

Read More…

Akcje i udziały Miasta w spółkach i spółdzielniach

Miasto Poznań posiada akcje i udziały w 21 spółkach prawa handlowego, 4 spółdzielniach mieszkaniowych i 1 spółdzielni socjalnej. Wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania Wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach z udziałem Miasta na koniec 2017 r. wynosiła blisko 1,8 mld zł, z tego udziały Miasta w: spółkach jednoosobowych osiągnęły wartość 643 mln zł (36% […]

Read More…

Inwestycje realizowane przez Urząd Miasta Poznania i jednostki organizacyjne

Wartość nakładów inwestycyjnych Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych w 2017 r. wyniosła 655,7 mln zł. Największe wydatki inwestycyjne wynoszące ponad 352 mln zł realizował Zarząd Dróg Miejskich. Drugim największym dysponentem środków finansowych ponoszonych na inwestycje był Zarząd Transportu Miejskiego, który wydatkował ponad 185 mln zł. Miasto inwestuje najwięcej w inżynierię lądową związaną z infrastrukturą […]

Read More…

Grunty Miasta

Według ewidencji księgowej powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania w jego granicach administracyjnych wynosi 97,1 km2, a ich wartość księgowa to blisko 12,2 mld zł. Największy odsetek w strukturze gruntów stanowią tereny będące własnością Miasta Poznania nieobciążone prawem użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu, które zajmują powierzchnię blisko 71 km2 o łącznej wartości […]

Read More…

Majątek Miasta

Wartość mienia Miasta Poznania w 2017 r. wynosiła 20,1 mld zł. Udział w wartości aktywów trwałych i obrotowych Miasta ulokowany jest w 4 kategoriach miejskich jednostek organizacyjnych, do których zaliczają się: jednostki budżetowe, w tym Urząd Miasta Poznania (92,2%) zakłady budżetowe (5,1%) publiczne zakłady opieki zdrowotnej (1,8%) instytucje kultury (0,9%). Jednostki budżetowe (bez Urzędu Miasta […]

Read More…

Przychody, rozchody i zobowiązania Miasta

W 2017 r. zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki na kwotę 115,7 mln zł, a wcześniej zaciągnięte zobowiązania spłacono na kwotę 267,5 mln zł. Na koniec 2017 r. łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosła ponad 1 224 mln zł, z tego: kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym wynosiły […]

Read More…

Dochody i wydatki Miasta

W 2017 r. dochody Miasta wynosiły 3 510 mln zł i były o 7,9 % wyższe,  wydatki Miasta wynosiły ponad 3 349 mln zł i były o 3,9% wyższe niż rok wcześniej. Dochody budżetu Miasta Główne źródła dochodów Miasta stanowią podatki oraz dotacje i subwencje z budżetu państwa, w tym w szczególności: udziały w podatkach […]

Read More…