fbpx

Rating Miasta Poznania

W 2019 r. zostały potwierdzone międzynarodowe oceny ratingowa Miasta Poznania nadane przez agencje Fitch Ratings oraz Moody’s Investors Service. Poznań posiada rating A- z prognozą stabilną nadany przez agencję Fitch Ratings oraz na tym samym poziomie rating A3 z prognozą stabilną nadany przez agencję Moody’s Investors Service. Tak wysokie oceny oznaczają, że Miasto Poznań posiada bardzo wysoką zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza stabilna informuje, że w najbliższym […]

Read More…

Najważniejsze dochody związane z gospodarką nieruchomościami oraz wierzytelności Miasta Poznania

W 2019 r. dochody z tytułu sprzedaży i gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta oraz Skarbu Państwa wyniosły 173,7 mln zł. Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w 2019 r. W strukturze dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań najwyższy udział posiadają: dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 41,8% dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 33,5% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, […]

Read More…

Grunty Miasta Poznania

Powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania w jego granicach administracyjnych wynosi 96,7 km², a ich wartość księgowa brutto to ponad 12,2 mld zł. Wartość księgowa gruntów Miasta Poznania w 2019 r. Według ewidencji księgowej powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznań znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta wynosi 96,7 km², a ich wartość wynosi 12 229 681 723,47 zł (w tym grunty nieobciążone prawem użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania zajmują […]

Read More…

Majątek Miasta Poznania

Całkowita wartość mienia Miasta Poznania na koniec 2019 r. wyniosła 21 209 699 119 zł i jest sumą: aktywów (trwałych i obrotowych) wszystkich jednostek budżetowych (w tym Urzędu Miasta Poznania), zakładów budżetowych, zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury należących do Miasta Poznania całkowitej wartości księgowej gruntów realizowanych inwestycji wartości nominalnej udziałów i akcji w spółkach, spółdzielniach oraz dopłat Wartość mienia w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta w 2019 r.   Jednostki budżetowe Zakładybudżetowe […]

Read More…

Akcje i udziały Miasta Poznania w spółkach i spółdzielniach

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Miasto Poznań posiadało akcje i udziały w 20 spółkach prawa handlowego (w tym w 11 jednoosobowych spółkach Miasta), 4 spółdzielniach mieszkaniowych i 1 spółdzielni socjalnej. Wartość udziałów/akcji Miasta Poznania w 2019 r. Na dzień 31 grudnia 2019 r. łączna wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego wyniosła ponad 1,9 mld zł, z czego udziały/akcje Miasta Poznania w: jednoosobowych spółkach Miasta Poznania osiągnęły łączną wartość nominalną 741,14 mln zł […]

Read More…

Ważniejsze inwestycje realizowane przez Urząd Miasta Poznania i jednostki organizacyjne

Wybrane wydatki inwestycyjne poniesione w 2019 r. mln zł Wydatki majątkowe ogółem 735,0 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej 108,1 Budowa Mostu Lecha 38,3 Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu 29,1 Program „Poznań Rataje-Franowo” – budowa ul. Folwarcznej 28,2 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego 26,0 Program „Centrum” […]

Read More…

Dochody i wydatki Miasta Poznania

W 2019 r. dochody Miasta wynosiły 4 162 mln zł i były o 12,5 % wyższe niż rok wcześniej, wydatki Miasta wynosiły ponad 4 199 mln zł i były o 18,2% wyższe niż rok wcześniej. Dochody budżetu Miasta Poznania Główne źródła dochodów Miasta stanowią podatki oraz dotacje i subwencje z budżetu państwa, w tym w szczególności: udziały w podatkach dochodowych podatki i opłaty lokalne Dochody Miasta z udziału w podatkach PIT i CIT wyniosły ponad […]

Read More…

Przychody, rozchody i zobowiązania Miasta Poznania

Dla zbilansowania budżetu Miasta, w 2019 r. na rynku krajowym i zagranicznym zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki na kwotę 363 mln zł, wcześniej zaciągnięte zobowiązania spłacono na kwotę 336 mln zł. Na koniec 2019 r. łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz innych tytułów wyniosła ponad 1 151 mln zł, z tego: kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 603 mln zł, środki te przeznaczono na sfinansowanie inwestycji z zakresu […]

Read More…

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poznania

Wieloletnia prognoza finansowa (zgodnie z ustawą o finansach publicznych) stanowi instrument wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego.  Zasady opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) opracowana została w głównej mierze w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji). […]

Read More…

Pozyskiwanie i wydatkowanie przez Miasto Poznań środków unijnych

Od 2004 r. Miasto Poznań oraz spółki z udziałem Miasta pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ok. 5,3 mld zł. W perspektywie 2004-2006 było to ok. 400 mln zł, a w perspektywie 2007-2013 – 3,6 mld zł.  Okres programowania 2014-2020 Miasto Poznań i spółki z udziałem Miasta z okresu programowania 2014-2020 uzyskały 1,3 mld zł pomocy unijnej, w tym: 62,02% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 34,92% z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 1,69% z Inicjatyw Wspólnotowych […]

Read More…