Rating Miasta Poznania

W 2020 r. zostały potwierdzone międzynarodowe oceny ratingowe Miasta Poznania nadane przez agencje Fitch Ratings oraz Moody’s Investors Service. Poznań posiada rating A- z prognozą stabilną nadany przez agencję Fitch Ratings oraz rating na tym samym poziomie  A3 z prognozą stabilną nadany przez agencję Moody’s Investors Service. Tak wysokie oceny oznaczają, że Miasto Poznań posiada bardzo wysoką zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza stabilna informuje, że w najbliższym […]

Read More…

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poznania

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowi instrument wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Pięcioletni program inwestycyjny Miasta Poznania na lata 2020-2024, opracowany w ramach WPF, zawiera zadania i projekty inwestycyjne o łącznej wartości 3 065 mln zł. Zasady opracowania WPF Miasta Poznania WPF opracowana została w głównej mierze w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane […]

Read More…

Pozyskiwanie i wydatkowanie przez Miasto Poznań środków unijnych

Od 2004 r. Miasto Poznań oraz spółki z udziałem Miasta pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ok. 5,5 mld zł. W perspektywie 2004-2006 było to ok. 400 mln zł, a w perspektywie 2007-2013 – 3,6 mld zł. Okres programowania 2014-2020 Miasto Poznań i spółki z udziałem Miasta z okresu programowania 2014-2020 uzyskały 1,5 mld zł pomocy unijnej, w tym: 59,18% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; 37,41% z Wielkopolskiego Regionalnego Programu […]

Read More…

Najważniejsze dochody związane z gospodarką nieruchomościami oraz wierzytelności Miasta Poznania

W 2020 r. dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych powiatu wyniosły 184,5 mln zł.   Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w 2020 r. W strukturze dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań najwyższy udział posiadają: dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 30,92%; dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 25,88%; dochody […]

Read More…

Grunty Miasta Poznania

Według ewidencji księgowej powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania w jego granicach administracyjnych wynosi 96,6 km². Wartość księgowa brutto gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta, wynosi 12 234,1 mln zł. Wartość księgowa gruntów Miasta Poznania w 2020 r. Według ewidencji księgowej na koniec 2020 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania, znajdujących się […]

Read More…

Majątek Miasta Poznania

Wartość mienia Miasta Poznania według stanu na 31 grudnia 2020 r. wynosi 22 141 048 454 zł i jest sumą: aktywów (trwałych i obrotowych) wszystkich jednostek budżetowych (w tym Urzędu Miasta Poznania), zakładów budżetowych, zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury należących do Miasta Poznania; całkowitej wartości księgowej gruntów; realizowanych inwestycji; wartości nominalnej udziałów i akcji w spółkach, spółdzielniach oraz dopłat. Wartość mienia w posiadaniu jednostek organizacyjnych […]

Read More…

Dochody i wydatki Miasta Poznania

W 2020 r. dochody budżetu Miasta Poznania zostały zrealizowane w wysokości 4 358 894 219,56 zł, co stanowi 102,1% planu, z tego: dochody bieżące w kwocie 4 099 542 980,18 zł (101,9% planu); dochody majątkowe w kwocie 259 351 239,38 zł (105,3% planu). Wydatki budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości 4 376 801 596,31 zł, co stanowi 92,0% planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 3 689 […]

Read More…

Przychody, rozchody i zobowiązania Miasta Poznania

Do instrumentów finansowych, z których korzysta Miasto, należą kredyty i obligacje. Głównym celem tych instrumentów jest pozyskiwanie środków na finansowanie ambitnego programu inwestycyjnego założonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania. Zobowiązania finansowe obejmują wyemitowane obligacje oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki prezentowane w bilansie z wykonania budżetu Miasta. Przychody budżetu Korzystając z upoważnienia zapisanego w uchwale Rady Miasta Poznana w sprawie budżetu Miasta Poznania na 2020 r., zaciągnięto kredyty oraz wyemitowano obligacje […]

Read More…

Akcje i udziały Miasta Poznania w spółkach i spółdzielniach

Na koniec 2020 r. (31.12.) Miasto Poznań posiadało akcje i udziały w 22 spółkach prawa handlowego (w tym w 12 jednoosobowych spółkach Miasta Poznania), 4 spółdzielniach mieszkaniowych i 1 spółdzielni socjalnej. Wartość udziałów/akcji Miasta Poznania w 2020 r. Na dzień 31 grudnia 2020 r. łączna wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego wyniosła ponad 2,2 mld zł, z czego udziały/akcje Miasta Poznania w: jednoosobowych spółkach Miasta […]

Read More…

Rating Miasta Poznania

W 2019 r. zostały potwierdzone międzynarodowe oceny ratingowa Miasta Poznania nadane przez agencje Fitch Ratings oraz Moody’s Investors Service. Poznań posiada rating A- z prognozą stabilną nadany przez agencję Fitch Ratings oraz na tym samym poziomie rating A3 z prognozą stabilną nadany przez agencję Moody’s Investors Service. Tak wysokie oceny oznaczają, że Miasto Poznań posiada bardzo wysoką zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza stabilna informuje, że w najbliższym […]

Read More…

Najważniejsze dochody związane z gospodarką nieruchomościami oraz wierzytelności Miasta Poznania

W 2019 r. dochody z tytułu sprzedaży i gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta oraz Skarbu Państwa wyniosły 173,7 mln zł. Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w 2019 r. W strukturze dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań najwyższy udział posiadają: dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 41,8% dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 33,5% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu […]

Read More…

Grunty Miasta Poznania

Powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania w jego granicach administracyjnych wynosi 96,7 km², a ich wartość księgowa brutto to ponad 12,2 mld zł. Wartość księgowa gruntów Miasta Poznania w 2019 r. Według ewidencji księgowej powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznań znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta wynosi 96,7 km², a ich wartość wynosi 12 229 681 723,47 zł (w tym grunty nieobciążone prawem użytkowania wieczystego, […]

Read More…

Majątek Miasta Poznania

Całkowita wartość mienia Miasta Poznania na koniec 2019 r. wyniosła 21 209 699 119 zł i jest sumą: aktywów (trwałych i obrotowych) wszystkich jednostek budżetowych (w tym Urzędu Miasta Poznania), zakładów budżetowych, zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury należących do Miasta Poznania całkowitej wartości księgowej gruntów realizowanych inwestycji wartości nominalnej udziałów i akcji w spółkach, spółdzielniach oraz dopłat Wartość mienia w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta w 2019 r. […]

Read More…

Akcje i udziały Miasta Poznania w spółkach i spółdzielniach

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Miasto Poznań posiadało akcje i udziały w 20 spółkach prawa handlowego (w tym w 11 jednoosobowych spółkach Miasta), 4 spółdzielniach mieszkaniowych i 1 spółdzielni socjalnej. Wartość udziałów/akcji Miasta Poznania w 2019 r. Na dzień 31 grudnia 2019 r. łączna wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego wyniosła ponad 1,9 mld zł, z czego udziały/akcje Miasta Poznania w: jednoosobowych spółkach Miasta […]

Read More…

Ważniejsze inwestycje realizowane przez Urząd Miasta Poznania i jednostki organizacyjne

Wybrane wydatki inwestycyjne poniesione w 2019 r. mln zł Wydatki majątkowe ogółem 735,0 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej 108,1 Budowa Mostu Lecha 38,3 Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu 29,1 Program “Poznań Rataje-Franowo” – budowa ul. Folwarcznej 28,2 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego 26,0 Program „Centrum” […]

Read More…

Dochody i wydatki Miasta Poznania

W 2019 r. dochody Miasta wynosiły 4 162 mln zł i były o 12,5 % wyższe niż rok wcześniej, wydatki Miasta wynosiły ponad 4 199 mln zł i były o 18,2% wyższe niż rok wcześniej. Dochody budżetu Miasta Poznania Główne źródła dochodów Miasta stanowią podatki oraz dotacje i subwencje z budżetu państwa, w tym w szczególności: udziały w podatkach dochodowych podatki i opłaty lokalne Dochody Miasta z udziału w podatkach […]

Read More…

Przychody, rozchody i zobowiązania Miasta Poznania

Dla zbilansowania budżetu Miasta, w 2019 r. na rynku krajowym i zagranicznym zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki na kwotę 363 mln zł, wcześniej zaciągnięte zobowiązania spłacono na kwotę 336 mln zł. Na koniec 2019 r. łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz innych tytułów wyniosła ponad 1 151 mln zł, z tego: kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 603 mln zł, środki […]

Read More…

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poznania

Wieloletnia prognoza finansowa (zgodnie z ustawą o finansach publicznych) stanowi instrument wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego.  Zasady opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) opracowana została w głównej mierze w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji). […]

Read More…

Pozyskiwanie i wydatkowanie przez Miasto Poznań środków unijnych

Od 2004 r. Miasto Poznań oraz spółki z udziałem Miasta pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ok. 5,3 mld zł. W perspektywie 2004-2006 było to ok. 400 mln zł, a w perspektywie 2007-2013 – 3,6 mld zł.  Okres programowania 2014-2020 Miasto Poznań i spółki z udziałem Miasta z okresu programowania 2014-2020 uzyskały 1,3 mld zł pomocy unijnej, w tym: 62,02% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 34,92% z Wielkopolskiego Regionalnego Programu […]

Read More…

Pozyskiwanie i wydatkowanie przez Miasto Poznań środków unijnych

Od 2004 r. Miasto Poznań oraz spółki miejskie pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ok. 5,3 mld zł. W perspektywie 2004-2006 było to ok. 400 mln zł, a w perspektywie 2007-2013 – 3,6 mld zł. Znaczna ich część przypada na spółki miejskie, takie jak np. Aquanet S.A., który realizował duże inwestycje współfinansowane z funduszy unijnych. Okres programowania 2014-2020 Miasto Poznań i spółki z udziałem Miasta z okresu programowania 2014-2020 uzyskały […]

Read More…

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poznania

Wieloletnia prognoza finansowa (zgodnie z ustawą o finansach publicznych) stanowi instrument wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Zasady opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poznania (WPF) opracowana została w głównej mierze w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki centowarów i usług […]

Read More…

Akcje i udziały Miasta Poznania w spółkach i spółdzielniach

W 2018 r. Poznań posiadał akcje i udziały w 19 spółkach prawa handlowego (10 jednoosobowych spółkach Miasta i 9 spółkach z udziałem Miasta), 4 spółdzielniach mieszkaniowych i 1 spółdzielni socjalnej. Wartość udziałów/akcji Miasta Poznania w 2018 r. W 2018 r. łączna wartość bilansowa udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego wyniosła ponad 1,8 mld zł, z czego udziały/akcje Miasta Poznania w: spółkach jednoosobowych osiągnęły łączną wartość bilansową 709 […]

Read More…

Ważniejsze inwestycje realizowane przez Urząd Miasta Poznania i jednostki organizacyjne

  Wybrane wydatki inwestycyjne poniesione w 2018 r. mln zł Wydatki majątkowe ogółem 496,1 Program “Centrum” – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa 45,9 Przebudowa mostu Lecha 12 Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania 5,2 Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu 9,7 Odnowa infrastruktury […]

Read More…

Najważniejsze dochody związane z gospodarką nieruchomościami oraz wierzytelności Miasta Poznania

W 2018 r. dochody z tytułu sprzedaży i gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta oraz Skarbu Państwa wyniosły 136 mln zł. Dochody z tytułu sprzedaży i gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w 2018 r. w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych powiatu  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2018 dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności 3 342 809 3 504 559 dochody z opłat za użytkowanie wieczyste 62 256 032 60 144 847 […]

Read More…

Grunty Miasta Poznania

Według ewidencji księgowej powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania w jego granicach administracyjnych wynosi 97,5 km², a ich wartość księgowa to blisko 12,3 mld zł. Wartość księgowa gruntów Miasta Poznania w 2018 r. Całkowita wartość księgowa gruntów w odniesieniu do poprzedniego roku wzrosła o 1,25%, przy czym wartość gruntów w ewidencji bilansowej wzrosła o 8,29%. Od 01.01.2018 r. wartość gruntów Miasta Poznania oddanych w użytkowanie wieczyste oraz trwały […]

Read More…

Majątek Miasta Poznania

Całkowita wartość mienia Miasta prezentowanego w łącznym sprawozdaniu finansowym jest sumą: aktywów (trwałych i obrotowych) wszystkich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz 2 jednostek administracji zespolonej, na które składa się wartość księgowa: rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowe aktywa finansowe – obejmujące wartość bilansową udziałów i akcji w spółkach, spółdzielniach, aktywa obrotowe, głównie należności i środki pieniężne na rachunkach jednostek realizujących zadania wpisane […]

Read More…

Przychody, rozchody i zobowiązania Miasta Poznania

Dla zbilansowania budżetu Miasta w 2018 r. na rynku krajowym i zagranicznym zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki na kwotę 182 mln zł, wcześniej zaciągnięte spłacono na kwotę 282 mln zł. Na koniec 2018 r. łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz innych tytułów wyniosła ponad 1 128 mln zł, z tego: kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 532 mln zł, środki te przeznaczono […]

Read More…

Dochody i wydatki Miasta Poznania

W 2018 r. dochody Miasta wynosiły 3 699 mln zł i były o 5,4 % wyższe niż rok wcześniej, wydatki Miasta wynosiły ponad 3 553 mln zł i były o 6,1% wyższe niż rok wcześniej. Dochody budżetu Miasta Poznania Główne źródła dochodów Miasta stanowią podatki oraz dotacje i subwencje z budżetu państwa, w tym w szczególności: udziały w podatkach dochodowych podatki i opłaty lokalne Dochody Miasta z udziału w podatkach […]

Read More…

Pozyskiwanie i wydatkowanie środków unijnych

W 2017 r. najwięcej środków z funduszy europejskich pozyskano na rewitalizację, transport i oświatę – 219 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Od 2004 r. Miasto Poznań oraz spółki miejskie pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ok. 4,8 mld zł. W perspektywie 2004-2006 było to ok. 400 mln zł, a w perspektywie 2007-2013 – 3,6 mld zł. Znaczna ich część przypada […]

Read More…

Najważniejsze dochody majątkowe związane z gospodarką nieruchomościami oraz wierzytelności Miasta

W 2017 r. dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w zakresie zadań własnych gminy i zadań zleconych powiatu wyniosły ponad 198,4 mln zł. Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych powiatu zwiększyły się w porównaniu z 2016 r. o 6,6%. Wpływy ze zbytych nieruchomości osiągnęły wartość ponad 105 mln zł. Wpływy te w większości dotyczyły sprzedaży oraz użytkowania wieczystego zbytych nieruchomości w trybie […]

Read More…

Akcje i udziały Miasta w spółkach i spółdzielniach

Miasto Poznań posiada akcje i udziały w 21 spółkach prawa handlowego, 4 spółdzielniach mieszkaniowych i 1 spółdzielni socjalnej. Wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania Wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach z udziałem Miasta na koniec 2017 r. wynosiła blisko 1,8 mld zł, z tego udziały Miasta w: spółkach jednoosobowych osiągnęły wartość 643 mln zł (36% całkowitej wartości nominalnej udziałów) pozostałych spółkach 1,1 mld […]

Read More…

Inwestycje realizowane przez Urząd Miasta Poznania i jednostki organizacyjne

Wartość nakładów inwestycyjnych Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych w 2017 r. wyniosła 655,7 mln zł. Największe wydatki inwestycyjne wynoszące ponad 352 mln zł realizował Zarząd Dróg Miejskich. Drugim największym dysponentem środków finansowych ponoszonych na inwestycje był Zarząd Transportu Miejskiego, który wydatkował ponad 185 mln zł. Miasto inwestuje najwięcej w inżynierię lądową związaną z infrastrukturą drogową, a do najważniejszych inwestycji z tego zakresu należała przebudowa: […]

Read More…

Grunty Miasta

Według ewidencji księgowej powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania w jego granicach administracyjnych wynosi 97,1 km2, a ich wartość księgowa to blisko 12,2 mld zł. Największy odsetek w strukturze gruntów stanowią tereny będące własnością Miasta Poznania nieobciążone prawem użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu, które zajmują powierzchnię blisko 71 km2 o łącznej wartości księgowej 9,1 mld zł. Duży udział mają […]

Read More…

Majątek Miasta

Wartość mienia Miasta Poznania w 2017 r. wynosiła 20,1 mld zł. Udział w wartości aktywów trwałych i obrotowych Miasta ulokowany jest w 4 kategoriach miejskich jednostek organizacyjnych, do których zaliczają się: jednostki budżetowe, w tym Urząd Miasta Poznania (92,2%) zakłady budżetowe (5,1%) publiczne zakłady opieki zdrowotnej (1,8%) instytucje kultury (0,9%). Jednostki budżetowe (bez Urzędu Miasta Poznania), tj. jednostki planowania przestrzennego, ewidencji nieruchomości, gospodarki komunalnej, porządku […]

Read More…

Przychody, rozchody i zobowiązania Miasta

W 2017 r. zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki na kwotę 115,7 mln zł, a wcześniej zaciągnięte zobowiązania spłacono na kwotę 267,5 mln zł. Na koniec 2017 r. łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosła ponad 1 224 mln zł, z tego: kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym wynosiły 581,2 mln zł, środki te przeznaczono na sfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, transportowej, ochrony zdrowia, […]

Read More…

Dochody i wydatki Miasta

W 2017 r. dochody Miasta wynosiły 3 510 mln zł i były o 7,9 % wyższe,  wydatki Miasta wynosiły ponad 3 349 mln zł i były o 3,9% wyższe niż rok wcześniej. Dochody budżetu Miasta Główne źródła dochodów Miasta stanowią podatki oraz dotacje i subwencje z budżetu państwa, w tym w szczególności: udziały w podatkach dochodowych podatek od nieruchomości. Dochody Miasta z udziału w podatkach PIT i CIT wyniosły ponad 1 […]

Read More…