W 2020 r. zrealizowano wiele przedsięwzięć integrujących i aktywizujących osoby starsze, wzbogacając ofertę usług o te działania, które stanowiły odpowiedź na potrzeby wynikające z panującej pandemii COVID-19.

W 2020 r. kontynuowano realizację bezpłatnych usług dla osób starszych w ramach projektu „Poznań Viva Senior”, takich jak:

 • Karta Seniora – Poznańska Złota Karta, która ułatwia dostęp do szerokiej oferty instytucji kultury, wypoczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty oraz towarów oferowanych przez instytucje i podmioty samorządowe oraz firmy prywatne (łącznie 140 partnerów); adresatami projektu są osoby, które ukończyły 60. rok życia; w 2020 r. wydano 2,9 tys. kart, a łącznie, od początku jej funkcjonowania – 30,4 tys. kart;
 • Złota Rączka dla seniora, czyli bezpłatna pomoc przy drobnych, domowych usterkach (np. wymiana żarówki, klamki, wbicie gwoździ, naprawa cieknącego kranu, spłuczki); pomoc adresowana jest do samotnych, z niepełnosprawnościami i/lub przewlekle chorych mieszkańców Poznania w wieku 65+ ; od początku realizacji projektu, tj. od 2017 r., łącznie wykonano 7,4 tys. usług, w tym 2,3 tys. usług w 2020 r.;
Grafika promocyjna akcji “Złota rączka dla seniora”

grafika promocyjna akcji Zlota raczka dla seniora

arch. UMP
 • Taksówka dla seniora, obejmująca bezpłatne usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się transportem publicznym; projekt adresowany jest do samotnych, z niepełnosprawnościami i/lub przewlekle chorych osób w wieku 70-79 lat z widoczną niepełnosprawnością oraz osób w wieku 80+ mieszkających w Poznaniu; usługa ta ma na celu ułatwienie osobistych kontaktów z urzędami i specjalistycznymi placówkami medycznymi oraz umożliwienie odwiedzin miejsca pochówku bliskich; łącznie wykonano 36,3 tys. kursów, z czego w 2020 r. ponad 12,7 tys.;
 • mobilna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów, obejmująca pielęgnację paznokci stóp samotnych, z niepełnosprawnościami i/lub długotrwale chorych osób w wieku 75+; od 2018 r. łącznie wykonano 6,9 tys. usług, w tym 2,7 tys. w 2020 r.;
 • Pudełko życia, zawierające szereg informacji mogących ułatwić służbom medycznym dostęp do najważniejszej wiedzy o stanie zdrowia i osobach, które należy poinformować w nagłych wypadkach; projekt skierowany był do osób starszych, samotnych lub mieszkających samodzielnie; łącznie wydano dotąd ponad 27,2 tys. pudełek;
 • Książka dla seniora, umożliwiająca bezpłatne dostarczanie książek, audiobooków, filmów z kolekcji Biblioteki Raczyńskich osobom po 60. roku życia, którym z powodu niepełnosprawności i innych ograniczeń w funkcjonowaniu trudno było samodzielnie dotrzeć do wypożyczalni; w projekcie uczestniczyło 100 osób, które łącznie wypożyczyły 2,1 tys. książek;
 • miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, udostępniająca osobom mieszkającym w Poznaniu niezbędny sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, który wpływał na podniesienie ich samodzielności i poprawę funkcjonowania oraz miał zastosowanie w rehabilitacji i terapii w celu poprawy jakości życia osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami, których stan zdrowia ograniczał funkcjonowanie oraz czynny udział w życiu publicznym i społecznym; z bezpłatnego wypożyczenia sprzętu mogły korzystać osoby w wieku 70+, szczególnie osoby będące w trudnej sytuacji finansowej; w 2020 r. wypożyczeń dokonało 95 osób;
 • mycie okien w domach seniorów – usługa adresowana do samotnych, z niepełnosprawnościami i/lub przewlekle chorych osób w wieku 80+ mieszkających w Poznaniu; firma sprzątająca, wykonująca usługę, dysponowała własnym sprzętem i środkami czystości; od początku realizacji usługi mycie okien wykonano 859 razy, z czego w 2020 r. – 421 razy;
 • porządkowanie nagrobków osób bliskich na miejskich cmentarzach komunalnych w Poznaniu – usługa kierowana do osób samotnych, z niepełnosprawnościami i/lub przewlekle chorych w wieku 80+ mieszkających w Poznaniu; usługa dotyczy jednego grobu/nagrobka w okresie realizacji projektu; od początku realizacji usługi uporządkowano 407 nagrobków, z czego w 2020 r. – 260 nagrobków;
 • transport seniorek i seniorów na terenie miejskich cmentarzy – projekt polegający na dowożeniu meleksami do grobów bliskich spoczywających na cmentarzach na Junikowie i Miłostowie, skierowany do osób, które ukończyły 80 lat lub 60 lat i miały widoczną dysfunkcję narządów ruchu utrudniającą samodzielne poruszanie; koszt jednorazowej usługi wynosił 1 zł; od 2019 r., czyli od początku realizacji projektu, usługę wykonano 140 razy, w 2020 r. – 50 razy.

W związku z trwającą w 2020 r. pandemią COVID-19 wdrożono usługi będące odpowiedzią na realne potrzeby seniorów w tym czasie:

 • Zakupy dla seniorów – bezpłatna usługa zakupu produktów żywnościowych, higienicznych oraz leków do 200 zł, dedykowana dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami; koszt produktów pokrywał zainteresowany; zamówienie następowało przez miejską infolinię; każda usługa miała swój unikatowy numer do wyłącznej wiadomości dla osoby zgłaszającej zamówienie;
Grafika promocyjna akcji “Zakupy dla seniorów”

grafika z plakatem promocyjnym akcji zakupy dla seniora tel 61 646 33 44

arch. UMP
 • Telefon serdeczności – specjalna infolinia dla seniorów uruchomiona w celu minimalizowania skutków wprowadzenia izolacji spowodowanej pandemią, zapewnienia formy kontaktu społecznego oraz monitorowania stanu osób w najtrudniejszym położeniu;
 • Maseczka Seniorro – akcja szycia maseczek ochronnych przez wolontariuszy w wieku senioralnym dla innych seniorów mieszkających w Poznaniu; w ramach akcji uszytych zostało 15 tys. maseczek;
 • Szyjąc pomagamy – w ramach akcji Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Grunwald i Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Flandria uszyto i dostarczono 130 maseczek osobom starszym; akcja miała na celu aktywizację społeczną seniorów, przeciwdziałanie izolacji społecznej, zbudowanie sieci kontaktów w najbliższym otoczeniu osób starszych;
 • Wspieraj Seniora – w ramach  programu  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pomocą objęto 359 seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej.
Grafika promocyjna programu “Wspieraj seniora”

Grafika promocyjna programu Wspieraj seniora

arch. UMP

Realizowano także szereg projektów mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów – tak istotnych w czasie pandemii:

 • Telefon Porad Cyfrowych – uruchomiony w celu wsparcia seniorów w korzystaniu z nowych technologii i elektronicznych narzędzi komunikacji ułatwiających budowanie relacji w czasie izolacji oraz korzystanie z usług np. medycznych; porady dotyczyły głównie instalacji oprogramowania, wysyłania e-maili, zgrywania zdjęć i pobierania aplikacji;
 • Nowoczesny i aktywny senior –  projekt realizowany przez Caritas, obejmujący organizację szkoleń komputerowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, szkoleń komputerowych modułowych (MS Excel, Power Point) oraz szkoleń z obsługi smartfona i tabletu; projekt skierowany był do 77 seniorów w wieku 60+; skorzystały z niego 43 osoby;
 • Seniorzy na ZOOM – projekt realizowany przez Fundację Wielspin-Reha, obejmujący pomoc techniczną w zakresie korzystania z podstawowych funkcji komputera i tabletu, pomoc w zainstalowaniu podstawowych aplikacji, warsztaty z posługiwania się platformą ZOOM w pełnym zakresie, warsztaty szkoleniowe; projekt skierowany był do 20 seniorów; skorzystała z niego maksymalna liczba osób;
 • Poznański senior online 2020 – projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego INPLUS, obejmujący warsztaty obsługi funkcji komunikacyjnych w smartfonie i komputerze (Messenger, WhatsApp), warsztaty obsługi platform komunikacyjnych (ZOOM, Google Meet, Skaype), warsztaty e-zdrowie (portal www.pacjent.gov.pl – jak korzystać z e-usług internetowego konta pacjenta; e-recepta,  www.terminyleczenia.nfz.gov.pl – jak dowiedzieć się, gdzie można zgłosić się na leczenie), warsztaty wyjaśniające terminologie najczęściej spotykane w Internecie (słowa i skróty, np. like, link, post, cookies, home, tweet, fanpage, RE, FWD);  w projekcie zakładano udział 60 osób starszych; z warsztatów skorzystało 97 seniorów;
 • ZOOM dla seniora – projekt realizowany przez Stowarzyszenie Senioralne Centrum Aktywności Twórczej, zakładający pozyskanie przez grupę 30 seniorów umiejętności korzystania z platformy ZOOM;
 • spacery cyfrowe – spacery zapoznające uczestników z urządzeniami cyfrowymi dostępnymi w przestrzeni miejskiej, takimi jak biletomat, bankomat czy kasa samoobsługowa; seniorzy zapoznali się również z obsługą GPS w telefonie oraz funkcjonowaniem systemu rowerów miejskich; ze względu na pandemię spacery zostały zawieszone do odwołania, mimo że cieszyły się dużym zainteresowaniem;
 • Cyfrowy Senior w Poznaniu – projekt mający na celu wzmocnienie wsparcia seniorów w zakresie nowych technologii na terenie miasta Poznania poprzez rozwinięcie sieci Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniorów (zajęcia z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego seniorów, kontynuowanie spacerów cyfrowych i kursów komputerowych).

Dla osób starszych i ich rodzin w 2020 r. organizowane były cykliczne i jednorazowe wydarzenia oraz akcje integracyjne i aktywizacyjne m.in. takie, jak:

 • Koncert Noworoczny pt. „Powróćmy jak za dawnych lat” w Sali Kongresowej Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego – na koncert seniorki i seniorów zaprosił Prezydent Miasta Poznania; w wydarzeniu zorganizowanym w styczniu 2020 r. wzięło udział ponad 800 osób;
 • Senior w Muzie – osoby starsze mogły brać udział w cotygodniowych środowych spotkaniach obejmujących 2 seanse poprzedzone prelekcją; prezentowane filmy pochodziły z bieżącego repertuaru, a program wzbogacany był także o filmową klasykę kina; w promocyjną cenę biletu wliczona była kawa lub herbata; projekt, zainicjowany w 2019 r. przez Miejską Radę Seniorów, realizowany jest we współpracy z Kinem Muza;
 • Plenerowe kino podróżnicze – odbywa się w lipcu i sierpniu; projekt ma na celu uwrażliwienie odbiorców na zagadnienie wolontariatu, jego rolę w społeczeństwie i wymianę doświadczeń na ten temat, a także przedstawienie występujących różnic pomiędzy danymi kulturami, uwrażliwienie seniorów na budowanie podstaw wzajemnej akceptacji i szacunku oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej i poczuciu samotności osób starszych w trakcie pandemii; w przedsięwzięciu uczestniczyło 60 osób;
 • Okno na świat – w ramach projektu w okresie wakacyjnym opracowano 5 bloków tematycznych dla seniorów (z uwzględnieniem ich potrzeb) oraz udzielono wsparcia psychologiczno-coachingowego i doradczego w obszarach ważnych i potrzebnych seniorom (grupowo i indywidualnie); w przedsięwzięciu uczestniczyło 50 osób;
 • Słodki podarunek dla seniora – paczki świąteczne otrzymało 20 samotnych seniorów;
 • Żywa Muzyka – aktywizacja muzyczno-ruchowa podopiecznych Dziennego Domu Pomocy AKME; w przedsięwzięciu uczestniczyło 30 osób;
 • Zaprawiamy co mamy – przedsięwzięcie skierowane do podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) „Kamyk”, polegające na budowaniu wzajemnej relacji pomiędzy seniorami a osobami niepełnosprawnymi i podtrzymaniu wzajemnych relacji w pandemii; w przedsięwzięciu uczestniczyło 15 osób;
Grafika promocyjna spotkania “Zaprawiamy co mamy”
Grafika promocyjna spotkania Zaprawiamy co mamy
arch. MOPR
 • Hortiterapia – inicjatywa skierowana do podopiecznych ŚDS „Kamyk” i seniorów Klubu Relax, obejmująca prace ogrodnicze wykonywane na świeżym powietrzu w okresie wakacyjnym, zwieńczone spotkaniem integracyjnym w ogrodzie; w przedsięwzięciu uczestniczyło 10 osób;
 • świąteczne paczki od Miasta Poznania – paczki przekazano 736 mieszkańcom 9 domów pomocy społecznej w Poznaniu; przygotowała je organizacja pozarządowa Forma+.

Ponadto w działania aktywizujące i integrujące osoby starsze zaangażowały się jednostki pomocnicze Miasta Poznania, które oferowały seniorkom i seniorom udział w różnych przedsięwzięciach, w tym wycieczkach, zajęciach sportowych, wydarzeniach kulturalnych czy spotkaniach okolicznościowych. W 2020 r. Miasto dofinansowało działania podejmowane przez jednostki pomocnicze na rzecz seniorów w kwocie ponad 22,5 tys. zł. 

W 2020 r. ze względu na trwającą pandemię COVID-19 została wstrzymana realizacja projektu „Senior maluszka tuli”, stanowiącego pomoc dla rodziców i pracowników szpitala w opiece nad dzieckiem przebywającym na oddziale noworodkowym. Rodzice, którzy z różnych względów osobistych nie mogli sprawować nad niemowlęciem osobistej opieki, mogli liczyć na pomoc ze strony wolontariuszy 60+. W czasie pandemii wolontariusze, nie mogąc bezpośrednio wspierać noworodków, przygotowali upominki świąteczne w postaci wydzierganych na szydełku bucików.

Grafika promocyjna projektu “Senior maluszka tuli”

grafika promocyjna projektu Senior maluszka tuli

arch. UMP