W 2021 r., w ramach tworzonej cyfrowej bazy o zieleni Poznania, w Systemie Gospodarki Przestrzennej opublikowane zostały kolejne informacje tematyczne: inwentaryzacja parków, skwerów, mapa wysokości drzew.

System Informacji Przestrzennej Poznania (SIP)

Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania

Zdjęcie przedstawia stronę startową portalu Systemu Informacji Przestrzennej Poznania. Na przymglonym tle zdjęcia lotniczego fragmentu Poznania umieszczonych zostało 10 prostokątnych kafli prowadzących do poszczególnych informacji: bazy danych, map, usług OCG, metadanych, modelu 3D, czujników IOT, budynków 3D, IOT komunikacja miejska, portal klienta, zdjęcia ukośne

arch. GEOPOZ

W 2021 r. aktualizowane i modernizowane były bazy danych przestrzennych, na podstawie których tworzono warstwy tematyczne SIP. Aktualizacja tych baz następuje w oparciu o dane przesłane lub wprowadzone m.in. z:

 • ewidencji gruntów i budynków;
 • nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości;
 • Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania – postępowań i decyzji administracyjnych;
 • podatników podatku od nieruchomości;
 • zwrotów nieruchomości;
 • dzierżaw i użyczeń gruntów komunalnych;
 • ewidencji ludności;
 • nieruchomości Miasta Poznania przeznaczonych do zbycia;
 • działek przeznaczonych do nabycia przez Miasto;
 • Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska – wnioski, postanowienia, decyzje;
 • zespołów i obiektów zabytkowych.

Funkcjonujący od 2003 r. System Informacji Przestrzennej (SIP) pozwala na pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie danych przestrzennych. Dane prezentowane są na ok. 500 warstwach tematycznych (m.in.: numeracja porządkowa nieruchomości, klasyfikacja dróg, zabytki, mapa akustyczna, obiekty użyteczności publicznej, opieka zdrowotna). Pełen zakres informacji udostępniany jest pracownikom Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych, natomiast ograniczony dostęp posiadają wszyscy użytkownicy Internetu. W 2021 r. zarejestrowanych było 1957 aktywnych kont pracowników wydziałów UMP i miejskich jednostek organizacyjnych, z czego 116 zarejestrowano w 2021 r. 

System Informacji Przestrzennej Poznania jest stale rozbudowywany o kolejne warstwy tematyczne, które poszerzają zakres udostępnianych danych, w tym m.in.:

 • fotowoltaika – solarna mapa Poznania przedstawia nasłonecznienie i potencjał solarny poszczególnych połaci dachowych w wersji 2D oraz 3D;
 • dane smogowe – przedstawiają poziomy zanieczyszczeń powietrza, w tym m.in. pyłów PM2,5 i PM10 z ok. 200 czujników umieszczonych w 94 lokalizacjach; dane odświeżane są co godzinę;
 • dane dla pasażerów komunikacji miejskiej:
  • parkingi – przedstawia dostępność parkingów buforowych i „Park and Ride”; dane odświeżane są co godzinę; 
  • komunikacja miejska – przedstawia bieżące informacje o pojazdach miejskiego transportu zbiorowego, m.in.: miejsce każdego autobusu i tramwaju w rzeczywistym czasie, czy w pojeździe jest biletomat i miejsce dla rowerów, czy jest on wyposażony w ładowarkę USB i rampę, czy pojazd jest klimatyzowany; dane odświeżane są co 15 sekund;
 • cyfrowa baza danych o zieleni – przedstawia inwentaryzację drzew wraz z informacją, m.in. o lokalizacji, gatunku, planowanych zabiegach pielęgnacyjnych, planowanej wycince – co usprawni zarządzanie zielenią, w tym ochronę drzew, a także zapewni mieszkańcom miasta łatwy dostęp do informacji o drzewach; baza jest w trakcie tworzenia, ale w 2021 r. opublikowane zostały kolejne informacje tematyczne: inwentaryzacja parków, skwerów, mapa wysokości drzew.
Baza zieleni Poznania

zdjęcie przedstawia przykładową formę w jakiej są prezentowane dane z bazy zieleni Poznania, na zdjęciu obraz fragmentu terenu w wersji 3D ze zinwentaryzowanymi drzewami i informacją inwetaryzacyjną

arch. GEOPOZ

w 2021 r., w ramach budowy cyfrowej bazy danych o zieleni na terenie Poznania, podjęto następujące czynności:

 • przeprowadzono prace nad rozwojem aplikacji służącej do inwentaryzacji zieleni (QGIS);
 • przystąpiono do prac nad cyfryzacją dokumentów dotyczących zieleni oraz rozpoczęto zasilanie bazy zieleni na podstawie danych pomiarowych (laserowy skaning naziemny, fotogrametria) i scyfryzowanych dokumentów, przekazywanych przez jednostki miejskie;
 • prowadzono prace zmierzające do stworzenia prawnej podstawy bazy o zieleni Poznania; w IV kwartale 2021 r. przekazano do uzgodnienia Wydziałowi Kształtowania i Ochrony Środowiska projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie bazy zieleni Poznania;
 • podpisano porozumienie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w sprawie współpracy, dotyczącej Ogrodu Botanicznego;
 • zawarto porozumienie pomiędzy GEOPOZ a Zakładem Lasów Poznańskich w celu długofalowej współpracy mającej zapewnić efektywne wykorzystanie posiadanego sprzętu i oprogramowania (w szczególności: drona, kamery i skanera naziemnego) oraz wymianę wiedzy i doświadczenia w zakresie opracowania i interpretacji danych, które będą pozyskiwane przy użyciu wspomnianego sprzętu.

Poznań jest pierwszym miastem w Polsce, które zbudowało model 3D dla całego swojego obszaru (około 261 km kw. i ponad 100 tys. budynków). Model 3D jest częścią Systemu Informacji Przestrzennej Poznania i obejmuje: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, adresy, gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska i przyrody, transport, komunikację, infrastrukturę, granice, nazewnictwo, ochronę zdrowia, porządek publiczny, opłaty lokalowe. W 2021 r., pracownicy wydziałów UMP i miejskich jednostek organizacyjnych, pobrali modele przestrzenne budynków, numeryczny model terenu i numeryczny model pokrycia terenu 4902 razy. W ramach tych pobrań wydano 721 836 modeli budynków.

Metropolitalny System Informacji Przestrzennej (MeSIP)

Miasto Poznań, realizując swoje zadania z pomocą Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ wraz z Powiatem Poznańskim i Stowarzyszeniem Metropolią Poznań, uczestniczy w budowie Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP). Budowa MeSIP dla Metropolii Poznań jest odpowiedzią na brak dostępnej, powszechnej i aktualnej informacji zarządczej o obszarze Metropolii Poznań. Celem projektu jest usprawnienie w administracji samorządowej Metropolii Poznań decyzyjnych i strategicznych procesów planistycznych, w szczególności w zakresie: planowania przestrzennego, obsługi infrastruktury technicznej, komunikacji i transportu, zarządzania mieniem komunalnym, ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytków, działalności społecznej, w tym także w obszarze turystyki oraz promocji i poprawy wizerunku Metropolii Poznań. Kluczowymi użytkownikami systemu, powstałego w ramach Projektu, będą mieszkańcy obszaru Metropolii Poznań oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego: Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań.

Miasto Poznań jest odpowiedzialne za realizację następujących zadań określonych w projekcie:

 • przeprowadzenie modernizacji SIP Poznania, który stanie się częścią MeSIP; współpraca obu systemów będzie zapewniona dzięki ich interoperacyjności i harmonizacji danych;
 • wsparcie merytoryczne Partnera wiodącego w realizacji Projektu przez powołanie centrum kompetencyjnego, którego zadaniem jest dostarczenie praktycznej i technicznej wiedzy, w szczególności w zakresie opracowań fotogrametrycznych, budowy modelu 3D oraz rozwiązań i technologii GIS/SIP; GEOPOZ w ramach projektu pełni funkcję tzw. Centrum Kompetencyjnego SIP oraz pomocniczego centrum obliczeniowego na potrzeby analiz i modelowania 3D; ponadto będzie uczestniczyć w definiowaniu dokumentacji technicznej postępowań przetargowych.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014-2020, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.4 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”. Wartość projektu wynosi 16,7 mln zł, a kwota dofinansowania – 14,0 mln zł.

W 2021 r. kontynuowano, rozpoczętą w 2019 r., modernizację SIP, prowadzoną w zakresie Budowy Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej. Wartość umowy na modernizację SIP wynosi 2,2 mln zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie z WRPO, tj. 1,8 mln. zł. Wykonane dotychczas prace obejmowały:

 • etap I – opracowanie i dostarczenie dokumentacji projektowej;
 • etap II – migrację próbki danych;
 • etap III – dostarczenie oprogramowania i konfigurację usług.

Zakończenie modernizacji SIP planowane jest na koniec marca 2022 r.