W 2020 r. Miasto Poznań zapewniło 4,9 tys. miejsc opieki dzieciom w wieku do lat 3, zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych. Opiekę tę świadczyły żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie.

Miejsca i formy opieki nad dziećmi

W 2020 r. w Poznaniu rodzice i opiekunowie dzieci do lat 3 mieli do dyspozycji łącznie 4,9 tys. miejsc zorganizowanych w różnych formach instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, takich jak żłobki, kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie. Miasto Poznań prowadziło 15 żłobków z ponad 1,3 tys. miejsc. Ponadto w Poznaniu działały 94 żłobki niepubliczne (3,2 tys. miejsc), 10 klubów dziecięcych (179 miejsc) oraz 32 dziennych opiekunów (173 miejsca).

Miejsca w żłobkach w Poznaniuwykres Miejsca w żłobkach w Poznaniu

wykres do pobrania w xls

Rekrutacja do żłobków publicznych i niepublicznych odbywała się za pomocą internetowego systemu „Nabór”.

Wydatki na opiekę żłobkową w 2020 r. w Poznaniu wyniosły 38,4 mln zł, w tym 13,5 mln zł stanowiło dofinansowanie Miasta Poznania przekazane na utrzymanie miejsc w żłobkach niepublicznych oraz zapewnienie trwałości projektów unijnych (łącznie 2,1 tys. miejsc).

Przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w 2020 r. wyniósł 1,5 tys. zł. Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt dziecka w żłobku wyniósł 21,5%. W 2020 r. utrzymano system zróżnicowanej odpłatności w żłobkach publicznych stanowiący wsparcie dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej.

W szczególnych sytuacjach Miasto Poznań, za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń, wypłacało rodzicom lub opiekunom dziecka Poznańskie Świadczenie Żłobkowe w wysokości 600 zł. W 2020 r. udzielono 1,7 tys. takich świadczeń.

Działania na rzecz poprawy jakości opieki żłobkowej

Miasto Poznań realizuje „Poznański program opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2016-2020”. Głównymi celami programu są:

  • zwiększenie dostępności opieki nad dziećmi;
  • opracowanie i wdrożenie standardów jakości opieki i edukacji dla dzieci do lat 3 oraz systemu monitoringu i ewaluacji jakości pracy różnych form opieki żłobkowej;
  • wsparcie rodziców dzieci do lat 3 w wychowaniu i opiece;
  • upowszechnianie wśród mieszkańców i mieszkanek Poznania wiedzy na temat opieki  i wychowania dzieci w wieku do lat 3.

W celu podwyższenia i ujednolicenia procesu opieki w żłobkach publicznych 29 września 2020 r. Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę ws. Likwidacji Zespołów Żłobków nr 1, 2, 3, 4 w Poznaniu oraz utworzenia na terenie miasta Poznania Poznańskiego Zespołu Żłobków, który rozpoczął działalność od 1 stycznia 2021 r.

Pandemia istotnie wpłynęła na zadania związane z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3. Czasowo zawieszono funkcjonowanie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a ich wznowienie wymagało wprowadzenia wytycznych odnośnie ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, m.in. zmniejszono liczbę dzieci mogących przebywać w placówce oraz wprowadzono szereg zasad, jakie powinna spełniać placówka, aby móc kontynuować opiekę nad dziećmi. Wytyczne te czasowo znacząco ograniczyły liczbę dzieci, które mogły zostać objęte opieką, a podmioty organizujące opiekę zobowiązane były do przygotowania odpowiednich procedur.

W związku z pandemią COVID-19 tymczasowo zawieszono proces realizacji standardów jakości opieki w żłobkach publicznych pomimo przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. Nastąpiło przesunięcie środków wcześniej zabezpieczonych w planie finansowym na prace inwestycyjne w żłobku Stokrotka (remont balustrady) na 2021 r.

Większe inwestycje w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3 dotyczyły wykonania projektów w ramach modernizacji Zespołu Żłobków nr 1 oraz nr 4 o łącznej kwocie 16,6 tys. zł.