Rok 2020 był kolejnym rokiem wdrażania nowych rozwiązań wynikających z rządowej reformy oświaty rozpoczętej w 2016 r. Zmiany wprowadzone Ustawą z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe objęły wszystkie szczeble edukacyjne – od szkół podstawowych po szkoły ponadpodstawowe. Zmiany dla szkół podstawowych rozpoczęły się od roku szkolnego 2017/2018, a zakończą w roku szkolnym 2022/2023. W liceach i technikach reforma będzie wprowadzana w latach 2019/2020 – 2023/2024.

Wdrażanie reformy oświaty

W czerwcu 2020 r. mury poznańskich szkół po raz pierwszy opuścili absolwenci i absolwentki branżowych szkół I stopnia (373 osoby). Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji osoby te uzyskały dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz otrzymały wykształcenie zasadnicze branżowe. Następnie mogły kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia, podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Łącznie naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ukończyło w Poznaniu w 2020 r. 9,9 tys. absolwentek i absolwentów.

W nowym roku szkolnym 2020/2021 struktura szkół obejmuje:

  • 8-letnią szkołę podstawową;
  • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
  • 5-letnie technikum;
  • 3-letnią branżową szkołę I stopnia;
  • 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
  • 2-letnią branżową szkołę II stopnia;
  • szkołę policealną.

We wrześniu 2020 r. naukę rozpoczęli pierwsi uczniowie branżowych szkół II stopnia. W Poznaniu były to 34 osoby. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwenci branżowych szkół II stopnia uzyskają wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Następnie będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości – kontynuować kształcenie na studiach wyższych.