fbpx

W 2019 r. dochody z tytułu sprzedaży i gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta oraz Skarbu Państwa wyniosły 173,7 mln zł.

Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w 2019 r.

W strukturze dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań najwyższy udział posiadają:

  • dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 41,8%
  • dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 33,5%
  • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 11,6%
Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych powiatu według stanu na 31.12.2019 r.
31.12.2019 r. w złDynamika (do roku poprzedniego)
Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności4 167 406119%
Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste58 192 83597%
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości72 543 976201%
Dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności15 227 298265%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze20 077 98572%
Różne dochody64 76167%
Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację celu publicznego4 53049%
Odsetki od nieterminowych wpłat883 12649%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego355 04570%
Wpływy z opłat i kosztów z tytułu postępowania egzekucyjnego82 62677%
Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych170 59223%
Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów161 264336%
Dochody z tytułu umów partycypacyjnych1 743 042
Razem gmina i powiat173 674 486128%
źródło: UMP

Wierzytelności Miasta Poznania w 2019 r.

Wierzytelności przysługujące Miastu Poznań w zakresie podatków i opłat lokalnych według stanu na 31.12.2019 r.
Rodzaje wierzytelnościKwota wierzytelności (w zł)Kwoty zaległości (w zł)
Podatek od nieruchomości80 963 52854 847 090
Podatek rolny588 98264 153
Podatek leśny4 8004 106
Podatek od środków transportu2 922 9822 122 474
Opłata targowa5 0802 225
Razem84 485 37257 040 048
źródło: UMP

Wierzytelności Miasta Poznania w zakresie opłat dotyczących gospodarki nieruchomościami
Rodzaje wierzytelności31.12.2018 r.31.12.2019 r.Dynamika
Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych15 216 89929 250 447192%
Z tytułu sprzedaży składników majątkowych1 520 0271 498 63199%
Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności22 212 76224 776 659112%
Z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności527 897471 75689%
Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie21 602 14415 180 03970%
Z tytułu kosztów wyceny nieruchomości, kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy i pozostałych opłat2 079 2992 335 009112%
Razem63 159 02873 512 541116%
źródło: UMP