W 2019 r. dochody z tytułu sprzedaży i gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta oraz Skarbu Państwa wyniosły 173,7 mln zł.

Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w 2019 r.

W strukturze dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań najwyższy udział posiadają:

  • dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 41,8%
  • dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 33,5%
  • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 11,6%
Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych powiatu według stanu na 31.12.2019 r.
  31.12.2019 r. w zł Dynamika (do roku poprzedniego)
Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności  4 167 406 119%
Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste 58 192 835 97%
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 72 543 976 201%
Dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15 227 298 265%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 077 985 72%
Różne dochody 64 761 67%
Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację celu publicznego 4 530 49%
Odsetki od nieterminowych wpłat 883 126 49%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego 355 045 70%
Wpływy z opłat i kosztów z tytułu postępowania egzekucyjnego 82 626 77%
Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych 170 592 23%
Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów 161 264 336%
Dochody z tytułu umów partycypacyjnych 1 743 042
Razem gmina i powiat 173 674 486 128%
źródło: UMP

 

Wierzytelności Miasta Poznania w 2019 r.

Wierzytelności przysługujące Miastu Poznań w zakresie podatków i opłat lokalnych według stanu na 31.12.2019 r.
Rodzaje wierzytelności Kwota wierzytelności (w zł) Kwoty zaległości (w zł)
Podatek od nieruchomości 80 963 528 54 847 090
Podatek rolny 588 982 64 153
Podatek leśny 4 800 4 106
Podatek od środków transportu 2 922 982 2 122 474
Opłata targowa 5 080 2 225
Razem 84 485 372 57 040 048
źródło: UMP

 

Wierzytelności Miasta Poznania w zakresie opłat dotyczących gospodarki nieruchomościami
Rodzaje wierzytelności 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. Dynamika
Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 15 216 899 29 250 447 192%
Z tytułu sprzedaży składników majątkowych 1 520 027 1 498 631 99%
Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności 22 212 762 24 776 659 112%
Z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 527 897 471 756 89%
Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie  21 602 144 15 180 039 70%
Z tytułu kosztów wyceny nieruchomości, kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy i pozostałych opłat 2 079 299 2 335 009 112%
Razem 63 159 028 73 512 541 116%
źródło: UMP