Działania na rzecz ludzi młodych ujęte zostały w „Polityce dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025” przyjętej przez Miasto Poznań w 2018 r.

Realizując założenia dokumentu, w 2020 r. podejmowano m.in. takie działania, jak:

  • organizacja konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”;
  • wsparcie projektów organizacji pozarządowych;
  • współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Poznania.

Fundusz Samorządów Uczniowskich

W 2020 r. zrealizowano III edycję konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”, który umożliwia poznańskiej młodzieży uzyskanie środków na realizację własnych pomysłów. Konkurs adresowany jest do uczniów poznańskich szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest wsparcie działań młodych poznaniaków i poznanianek zaangażowanych w rozwój swojej szkoły i w życie miasta.

Przed złożeniem przez szkoły aplikacji, Samorządy Uczniowskie, pod okiem opiekunów i przy wsparciu merytorycznym przedstawicieli Miasta, uczyły się podczas warsztatów, jak pozyskiwać dofinansowanie na projekty związane np. z zainteresowaniami naukowymi, kształtowaniem postaw obywatelskich, wydarzeniami edukacyjno-kulturalnymi lub integracją uczniów.

W konkursie wzięły udział 32 szkoły, które złożyły 41 aplikacji. Nowym rozwiązaniem tej edycji była możliwość zgłaszania przez szkoły więcej niż jednego projektu. Ostatecznie zrealizowano 30 pomysłów w 24 szkołach. Uczniowie uzyskali dofinansowanie do 2 tys. zł na projekt. Dzięki środkom Miasta młodzież zrealizowała m.in. różnorodne warsztaty i projekty edukacyjne, wydarzenia sportowe oraz spotkania tematyczne. W kilku szkołach powstały atrakcyjne dla uczniów strefy wypoczynku.

Projekt zrealizowany w ramach FSU 2020 w VIII LO w Poznaniu

na zdjęciu projekt zrealizowany w ramach FSU2020 w VIII LO w Poznaniu

arch. UMP
Projekt zrealizowany w ramach FSU 2020 w ZSO nr 8 w Poznaniu

na zdjęciu projekt zrealizowany w ramach FSU2020 w ZSO nr 8 w Poznaniu

arch. UMP

Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji i integracji młodzieży

Przeprowadzono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w obszarach „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” oraz „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”. Organizacje pozarządowe zrealizowały 17 projektów, w tym m.in. działania mające na celu kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży z uwzględnieniem edukacji lokalnej i regionalnej (działania edukacyjne związane z budowaniem postawy odpowiedzialności społecznej oraz zachęcające do czynnego uczestnictwa w życiu obywatelskim miasta), a także związane z kształtowaniem kompetencji społecznych.

Kontynuowano także system wspierania organizacji pozarządowych w formie dotacji przyznawanych przez Miasto (tzw. „małe granty”) w obszarze „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”, obejmującym projekty mające na celu integrację i aktywizację młodzieży, w tym środowiska studenckiego poznańskich uczelni. Dzięki wsparciu Miasta zrealizowano m.in. warsztaty online z zakresu projektowania innowacji i budowania świadomości związanej z aktywizacją społeczności lokalnych oraz działania w ramach projektu „Przedstawiamy Akademicki Poznań”.

Organizacje pozarządowe prowadzące Centra Inicjatyw Lokalnych – Sąsiedzkie działały m.in. na rzecz młodzieży, wspierając ich aktywność obywatelską. Młodzież miała także możliwość zaangażowania się w projekty realizowane w ramach mikrodotacji z CIL-Regrantingowego 2020, a także w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Poznania

Miasto Poznań aktywnie wspiera bieżącą działalność Młodzieżowej Rady Miasta Poznania (MRMP), która jest organem samorządowym uczącej się młodzieży poznańskich szkół ponadpodstawowych. MRMP ma charakter konsultacyjny. Działa w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania zaangażowała się w 29. finał WOŚP

Młodziezowa Rada Miasta Poznania zaangazowala sie w 29. Final WOSP

arch. UMP

W 2020 r. odbyło się 7 sesji MRMP. W II półroczu 2020 r. przeprowadzono wybory do IV kadencji Rady. Podczas sesji inauguracyjnej, zorganizowanej w formie online 23 października 2020 r., wybrano Prezydium MRMP. Rada powołała Komisję Skrutacyjną, Komisję Rewizyjną oraz 7 komisji tematycznych:

  • ds. Edukacji Obywatelskiej;
  • ds. Klimatu i Ochrony Środowiska;
  • ds. Komunikacji Medialnej;
  • ds. Kultury i Sportu;
  • ds. Polityki Społecznej;
  • ds. Relacji Zewnętrznych;
  • ds. Samorządów Uczniowskich.

Komisje MRMP w 2020 r. uczestniczyły w 23 posiedzeniach.

W dniach 6-8 marca 2020 r. MRMP wzięła udział w Targach Edukacyjnych na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie prezentowała swoje działania wśród młodzieży ze szkół podstawowych i średnich.

MRMP zaangażowała się także w działania Miasta w ramach walki z pandemią COVID-19, rozpowszechniając komunikaty Miasta wśród uczniów szkół średnich.

W 2020 r. rozpoczęto nową edycję projektu „POZnaj Miasto” (cykl spotkań z przedstawicielami Miasta dla uczniów szkół ponadpodstawowych). Ponadto MRMP zebrała 2,5 tys. zł w ramach akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka” oraz objęła patronatem honorowym 2 projekty i zdecydowała o udziale w projektach i szkoleniach realizowanych przez partnerów zewnętrznych. MRMP wsparła także starania Miasta Poznania o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 (European Youth Capital 2023), angażując się w przygotowanie aplikacji.

Reprezentanci MRMP brali udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji Rady Miasta Poznania oraz współpracowali z Pełnomocniczką Prezydenta ds. młodzieży i współpracy akademickiej. Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej sprawował na bieżąco obsługę techniczną i administracyjną Rady.

Działania miejskich jednostek kultury na rzecz aktywizacji młodzieży

Miejskie jednostki kultury realizowały działania kierowane do młodzieży, m.in. warsztaty plastyczne, muzyczne i teatralne, wykłady, koncerty, spektakle, festiwale. Prowadziły także praktyki i wolontariat dla młodzieży w jednostkach kultury (np. w oddziałach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości), dyskusyjne kluby filmowe czy programy edukacji medialnej i społecznej.

Szczegółowe informacje nt. działań miejskich instytucji kultury na rzecz dzieci i młodzieży zawarto w rozdziałach Najważniejsze działania miejskich instytucji kultury w Poznaniu oraz Współpraca krajowa miejskich instytucji kultury w Poznaniu.

Działania podejmowane we współpracy ze środowiskiem akademickim na rzecz aktywizacji naukowej i zawodowej młodzieży

W 2020 r. podejmowano szereg działań kierowanych do młodzieży ze środowiska akademickiego: programy stypendialne dla studentów i młodych naukowców, wykłady otwarte, konkurs na prace magisterskie i doktorskie, staże i praktyki studenckie i absolwenckie oraz szkolenia z zakresu przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje nt. zrealizowanych projektów zawarto w rozdziale Nagrody, konkursy, stypendia.