Poznań posiada bogatą ofertę dla podmiotów inwestujących w branżach priorytetowych.

Strategia rozwoju inwestycji w mieście jest ukierunkowana na pozyskiwanie nowych i wspieranie już działających podmiotów inwestujących w branżach wytwarzających wysoką wartość dodaną, a także generowanie zapotrzebowania na wykształcone i dobrze opłacane osoby w gospodarce opartej na wiedzy.

Priorytetowymi dla Poznania sektorami gospodarki są:

 • produkcja zaawansowana technologicznie;
 • Business Process Outsourcing (BPO);
 • Shared Services Center (SSC);
 • badania i rozwój (B+R);
 • sektor game development;
 • działalność kongresowo-wystawiennicza;
 • infrastruktura rekreacyjno-rozrywkowa.

Działania Miasta mają na celu uczynienie Poznania centrum wysokospecjalistycznych usług. Miasto wspiera także działanie podmiotów inwestujących w podstrefie specjalnej strefy ekonomicznej.


Instrumenty wsparcia podmiotów inwestujących

Miasto oferuje podmiotom inwestującym w Poznaniu wsparcie dopasowane do potrzeb konkretnej firmy i projektu.
Do najczęściej stosowanych instrumentów i zachęt należą:

 • indywidualna obsługa projektów, wyznaczenie „project managera” – osoby dedykowanej do projektu, pomocnej w trakcie całego procesu przygotowania i realizacji inwestycji;
 • przygotowanie inwestycji:
  • udostępnienie wszelkich informacji i danych potrzebnych podmiotowi inwestującemu;
  • organizacja wizyt osób reprezentujących podmiot inwestujący w Poznaniu;
  • organizacja spotkań z Prezydentem Miasta, osobami reprezentującymi różne urzędy w Poznaniu, wyjaśnienie roli poszczególnych urzędów, ułatwienie kontaktów z urzędami i instytucjami administracji publicznej;
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności:
  • zebranie ofert nieruchomości/powierzchni biurowej spełniających wymogi podmiotu inwestującego;
  • wsparcie w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń na budowę, pozwoleń na zatrudnienie osób z zagranicy;
  • współpraca z podmiotem inwestującym w zakresie promocji projektu;
 • wsparcie w zakresie poszukiwania osób gotowych do podjęcia pracy:
  • employer branding poprzez organizowanie konferencji prasowych, dystrybuowanie materiałów do lokalnych mediów, poprzez media społecznościowe oraz stronę www.poznan.pl;
  • wdrażanie niestandardowych rozwiązań w celu rekrutacji odpowiednich osób, np. organizacja eventów, konkursów rekrutacyjnych;
  • pomoc w nawiązaniu kontaktów z uczelniami i biurami karier prowadzonymi przez uczelnie;
  • wsparcie współpracy z uczelniami, np. stworzenie lub dostosowanie programów zajęć do potrzeb inwestora;
  • bezpłatna pomoc Powiatowego Urzędu Pracy;
 • współpraca z podmiotem inwestującym po uruchomieniu projektu:
  • pomoc w uzyskaniu grantów państwowych;
  • regularne spotkania w celu poznania potrzeb podmiotów inwestujących i aktualnych wyzwań rynkowych;
  • angażowanie podmiotów inwestujących w akcje CSR organizowane przez Miasto Poznań (np. Poznan Business Run);
  • dostosowanie transportu publicznego do potrzeb dużych pracodawców;
  • stypendia na staże w poznańskich firmach dla osób studiujących.

Zachęty dla inwestorów

Projekty miejskie

Do przedsięwzięć realizowanych w 2020 r. w celu wzmocnienia atrakcyjności Miasta dla podmiotów inwestujących należą m.in.:

 • program stypendialny – program dla osób studiujących, przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia w Poznaniu, stanowiący wsparcie dla firm w zakresie organizacji staży, dostępny dla wszystkich przedsiębiorstw mających siedzibę w Poznaniu; stypendium przyznawane jest na 6 miesięcy; po zakończeniu stażu wymagane jest zatrudnienie osób zatrudnionych na stażu i utrzymanie utworzonego w ten sposób miejsca pracy przez kolejne 6 miesięcy;
 • kampania promująca zatrudnienie w sektorze usług nowoczesnych w Poznaniu zorganizowana we współpracy z poznańskimi pracodawcami – istotą kampanii było podkreślenie, że branża BPO/SSC w Poznaniu dynamicznie się rozwija i oferuje zatrudnienie na różnorodnych stanowiskach w wielu międzynarodowych firmach; kampania łączyła działania w outdoorze oraz reklamę digital w mediach społecznościowych;
 • projekt „Każdy komputer się przyda”, dzięki któremu poznańskie firmy przekazały uczniom komputery niezbędne do nauki zdalnej prowadzonej w czasie pandemii COVID-19.