Miasto Poznań prowadziło lub dofinansowywało placówki instytucjonalnej pomocy społecznej, w tym ośrodki dla osób znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej lub bytowej, które nie były w stanie tymczasowo lub docelowo funkcjonować samodzielnie we własnym miejscu zamieszkania.

W 2020 r. w Poznaniu instytucjonalnej pomocy społecznej udzielały:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie;
  • Centrum Inicjatyw Senioralnych;
  • Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, które prowadziło Punkt Interwencji Kryzysowej, „Telefon Zaufania”, „Telefon Zaufania dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin” oraz zapewniało schronienie w Hostelu Interwencji Kryzysowej, Hostelu Drugi Dom, Mieszkaniu Treningowym Chronionym, Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy;
  • 7 domów pomocy społecznej (DPS), w tym 4 placówki miejskie i 3 placówki prowadzone przez organizacje kościelne, dysponujących łącznie 716 miejscami, w tym: dla osób w podeszłym wieku (2 DPS-y, 175 miejsc), dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie (1 DPS, 136 miejsc), dla osób przewlekle somatycznie chorych (3 DPS-y, 345 miejsc) oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (1 DPS, 60 miejsc); na koniec 2020 r. w poznańskich DPS-ach przebywało łącznie 610 osób, a w ciągu roku 819 osób; średni miesięczny koszt utrzymania osoby w DPS-ie w 2020 r. wahał się od 3,7 tys. zł do 5,6 tys. zł; średni czas oczekiwania na miejsce w poznańskim DPS-ie wyniósł 5-6 miesięcy dla kobiet oraz 6-9 miesięcy dla mężczyzn; z powodu długiego czasu oczekiwania na miejsce osoby potrzebujące kierowane były do DPS-ów poza Poznaniem; na koniec 2020 r. 573 mieszkanek i mieszkańców Poznania przebywało w DPS-ach znajdujących się poza granicami miasta; do ich pobytu Miasto dopłacało 21,1 mln zł, a średnia dopłata do kosztu pobytu jednej osoby wyniosła 2,9 tys. zł;
  • 2 dzienne domy pomocy (DDPS) dysponujące łącznie 420 miejscami, w tym miejski Zespół Dziennych Domów Pomocy oferujący 350 miejsc w 5 filiach („Klub Centrum”, „Klub Ogrody”, „Klub Promień”, „Klub Starówka”, „Klub Winogrady”) oraz Dzienny Dom Pomocy „Klub Słoneczna Przystań” prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej z 70 miejscami; łącznie ze wsparcia DDPS-ów na koniec 2020 r. korzystało 265 osób;
  • 10 placówek udzielających pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym miejski Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 dysponujący 35 miejscami oraz 9 środowiskowych domów samopomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe, zapewniających łącznie 342 miejsca dziennego pobytu; na koniec 2020 r. z pomocy korzystało 372 podopiecznych;
  • 11 placówek dla osób bezdomnych (schroniska, noclegownie, ogrzewalnia), w tym miejski Ośrodek dla Bezdomnych nr 1;  na koniec 2020 r. placówki te zapewniały bezdomnym 561 miejsc, w tym 360 miejsc sfinansowanych przez Miasto Poznań; w 2020 r. Miasto Poznań oferowało ponadto 82 miejsca w ośrodkach dla osób bezdomnych znajdujących się poza granicami Poznania; 
  • 15 całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym 9 placówek prowadzonych przez Miasto Poznań typu socjalizacyjnego i interwencyjnego (Dom Dziecka nr 2, Dom Dziecka nr 3, Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”, 6 rodzinnych domów) oraz 6 niepublicznych (dotowanych przez Miasto Poznań) placówek socjalizacyjnych lub socjalizacyjno-interwencyjnych (Dom Opiekuńczo-Wychowawczy dla Dziewcząt im. bł. M. Karłowskiej, Ochronka „Jurek”, Dom Młodzieży im. św. D. Savio, Dom Młodzieży im. bł. L. Vicuni, Dom Młodzieży im. bł. Poznańskiej Piątki, Dom Młodzieży im. M. Magone); placówki te dysponowały łącznie 216 miejscami, z których 172 to miejsca socjalizacyjne, a 44 to miejsca interwencyjne, na koniec 2020 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało łącznie 198 osób;
  • 21 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz rodziców, w tym Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub”, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 (oba prowadzone przez Miasto Poznań) oraz 19 placówek prowadzonych m.in. przez stowarzyszenia, fundacje i parafie (w tym 13 świetlic socjoterapeutycznych); w ich dyspozycji znajdowały się łącznie 762 miejsca; na koniec 2020 r. z pomocy placówek wsparcia dziennego korzystały 762 osoby, w tym 309 osób ze świetlic socjoterapeutycznych.

Ponadto obsługę i wypłaty świadczeń zabezpieczenia społecznego w 2020 r. w Poznaniu realizowało Poznańskie Centrum Świadczeń, w strukturach którego funkcjonowało Centrum Inicjatyw Rodzinnych działające na rzecz rozwoju i wsparcia poznańskich rodzin.

Więcej informacji o świadczeniach dla rodzin zawarto w rozdziale Wsparcie poznańskich rodzin.

W 2020 r. 4 organizacje pozarządowe – Stowarzyszenie Dom Pomocna Dłoń, MONAR, Pogotowie Społeczne oraz Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego “Zrozumieć i Pomóc” – prowadziły 7 mieszkań chronionych, w tym 4 zlokalizowane na terenie miasta. Na realizację zadania wykorzystano kwotę w wysokości 300,5 tys. zł. Ogółem z tej formy pomocy skorzystały 54 osoby.

W 2020 r., w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną w kraju, działania związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 w obszarze pomocy i integracji społecznej Miasto Poznań realizowało m.in. w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy pomocy w Wielkopolsce”. Uzyskane dofinansowanie zostało przeznaczone na dodatki/dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników – etatowych i nieetatowych – faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/rodzinami klientami pomocy i integracji społecznej, w ich środowisku rodzinnym/domowym/zamieszkania lub w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, usługobiorcami usług opiekuńczych, wspierających (np. asystentów rodziny, pracowników socjalnych, opiekunek środowiskowych) w takich jednostkach, jak: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”, Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub”, Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu, Dzienny Ośrodek Adaptacyjny, Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, Rodzinne Domy nr 1-6 oraz 6 podmiotach niezaliczanych do sektora finansów publicznych.