Miasto Poznań podejmowało liczne działania mające na celu polepszenie warunków nauki dzieci, młodzieży i dorosłych w szkołach, a także zwiększenie efektywności lokalnego systemu oświaty.

Prace nad poznańską polityką oświatową

W 2020 r. kontynuowano prace nad przygotowaniem dokumentu strategicznego – Polityki Oświatowej Miasta Poznania. Powołane w 2019 r. Zespoły problemowe, tworzone przez reprezentantów wielu instytucji, organizacji i środowisk społecznych (ponad 40 osób), podczas wielu spotkań oraz konsultacji online wypracowały rekomendacje dalszych działań i następujące priorytety dla Polityki Oświatowej Miasta Poznania:

 • edukacja klimatyczna;
 • równość w edukacji;
 • edukacja bliższa potrzebom rynku pracy;
 • edukacja zapewniająca bezpieczeństwo uczniom;
 • podwyższenie kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół;
 • wsparcie instytucjonalne dla innowacji;
 • działania na rzecz intensyfikacji współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami.

W 2020 r. zrealizowano badania jakościowe na reprezentatywnej próbie (60 osób) przedstawicieli kluczowych grup interesariuszy poznańskiej oświaty. Celem badania było sprawdzenie, czy interesariusze w moderowanej, racjonalnej, krytycznej i merytorycznej dyskusji, przedstawiają argumentację spójną i komplementarną z dotychczasowymi informacjami zawartymi w raportach przygotowywanych przez Zespoły Problemowe. Przeprowadzono również badanie ilościowe metodą CAWI. W jego ramach przedstawiciele grup badawczych (dyrektorzy, nauczyciele i rodzice) wyrazili swoje opinie na tematy dotyczące m.in. sposobów poprawy zarządzania poznańskimi szkołami i placówkami oświatowymi, pracy nauczycieli, tematów szkoleń, priorytetów dla poznańskiej oświaty. Badanie było anonimowe, zostało przeprowadzone za pomocą ankiety online, którą wypełniło 328 dyrektorów, 2162 rodziców oraz 1599 nauczycieli.

Zakończenie prac związanych z powstaniem dokumentu planowane jest na 2021 r.

Projekty unijne realizowane w poznańskich szkołach

Miasto Poznań oraz poznańskie szkoły realizowały wiele projektów mających na celu poprawę warunków kształcenia oraz wsparcie edukacji i rozwoju poznańskich uczennic, uczniów i kadry pedagogicznej. Projekty te dofinansowane były ze środków unijnych w ramach programów: Erasmus+, URBACT III, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Horyzont 2000. Wśród projektów rozpoczętych lub kontynuowanych w 2020 r. znalazły się m.in. następujące przedsięwzięcia:

 • Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” – założeniem projektu jest wsparcie uczniów z poznańskich liceów w zakresie podniesienia kompetencji z matematyki oraz zwiększenie zainteresowania tworzeniem gier komputerowych; realizacja projektu obejmuje prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki oraz wykładów i warsztatów, podczas których osoby zainteresowane informatyką oraz grafiką mogą doskonalić swoje umiejętności w zakresie projektowania gier komputerowych i finalnie stworzyć prostą grę pod okiem ekspertów i doświadczonych twórców gier;
 • ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań”, którego liderem jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań; celem projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkół licealnych do potrzeb uczniów i lokalnego rynku pracy poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych w sprzęt i wyposażenie niezbędne do nauki metodą eksperymentu, wsparcie nauczycieli w zakresie podwyższenia kompetencji zawodowych, organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów oraz prowadzenie działań mających na celu popularyzację matematyki i informatyki wśród uczniów; realizacja projektu będzie miała miejsce w poznańskich liceach ogólnokształcących nr III, VII, VIII oraz liceum św. Marii Magdaleny;
 • CONNECTING NATURE – projekt, którego przedmiotem jest promowanie w Poznaniu wdrażania zintegrowanych małoskalowych rozwiązań opartych na przyrodzie (ang. NBS – Nature–Based Solutions) w kontekście rewitalizacji przestrzeni, podnoszenia poziomu jakości życia mieszkańców oraz poprawy warunków środowiska w mieście; małoskalowe działania NBS realizowane w związku z projektem to: naturalne place zabaw w poznańskich przedszkolach (miejsca, w których oprócz tradycyjnych urządzeń zabawowych dla dzieci wykorzystuje się naturalne elementy przyrody – w ogrodach wprowadzana jest roślinność wzmacniająca bioróżnorodność, sadzone są nowe drzewa, rozszczelniane są sztuczne nawierzchnie; dodatkowo w przedszkolach instalowane są ekodemonstatory, czyli mikroinstalacje obrazujące naturalne procesy zachodzące w przyrodzie, będące jednocześnie elementami zabawy i relaksu) oraz ogrody otwarte przy poznańskich przedszkolach (połączenie idei ogrodu społecznego i naturalnego miejsca zabaw zarządzanego przez instytucję, udostępnianego nie tylko dzieciom przedszkolnym, ale też m.in. sąsiadom, seniorom, organizacjom pozarządowym);
 • Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu” – projekt realizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące; celem projektu było nabycie kompetencji kluczowych przez młodzież, złagodzenie problemów rozwojowych uczniów i uczennic z potrzebami emocjonalnymi, nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez nauczycieli i nauczycielki oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i pracowni matematycznych;
 • School building for better everyday school life” – projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego mający na celu znalezienie sposobów poprawienia jakości szkolnego życia w przyszłości oraz zaplanowanie projektu idealnej szkoły; 
 • Connecting Schools Across Borders” – projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego mający celu wzrost świadomości młodzieży w kwestii rozumienia demokracji lokalnej i europejskiej;
 • Droga do nowoczesnej szkoły – kształcenie kadry pedagogicznej” – projekt realizowany przez XX Liceum Ogólnokształcące mający na celu podniesienie poziomu językowego kadry pedagogicznej oraz uatrakcyjnienie oferty szkolnej i lekcji, a także wzrost kompetencji społecznych i cyfrowych kadry pedagogicznej;
 • All disease begins in the gut” – projekt realizowany przez XX Liceum Ogólnokształcące, mający na celu poszerzenie wiedzy nt. probiotyków, fermentacji i zdrowego odżywiania wśród młodzieży;
 • It’s our world – take care of it” – projekt realizowany przez XX Liceum Ogólnokształcące, mający na celu poszerzenie wiedzy nt. zmian klimatu, ochrony środowiska, czystej energii wśród uczniów i uczennic oraz zwrócenie uwagi na problem równości płci i eliminacji głodu;
 • Are we really social with social media” – projekt realizowany przez XX Liceum Ogólnokształcące, mający na celu poszerzenie wiedzy nt. negatywnego, nadmiernego korzystania z mediów społecznościowych i telefonów komórkowych wśród młodzieży oraz zwrócenie uwagi na zdrowe alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu przez uczniów;
 • Together With Arts” – projekt artystyczny realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2;
 • Get Plugged To Rural Life” – projekt społeczno-geograficzny realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2;
 • BOOSTBudowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych w celu zwiększenia odporności psychicznej dzieci i młodzieży w Europie” – projekt współrealizowany przez szkoły podstawowe nr 19 i 54; głównym celem projektu jest opracowanie systemu całościowego wsparcia (programu szkoleń na platformie online) dla nauczycieli, udostępnionego pracownikom szkoły, a następnie rozpowszechnianego w krajach europejskich; program będzie pomocą w realizacji aktualnych zadań wychowawczo-profilaktycznych szkoły, realizowanych nie tylko na zajęciach z wychowawcą, ale przede wszystkim w ramach poszczególnych przedmiotów;
 • Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 23, obejmujący organizację zajęć dodatkowych i wyrównawczych dla uczniów oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli, a także organizację we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza wykładów dla najzdolniejszych uczniów;
 • Save your environment, save your future” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 23, mający na celu uwrażliwienie uczniów, rodziców oraz nauczycieli na kwestie ochrony środowiska oraz wskazanie uczniom różnych form spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, a także gier i zabaw zespołowych, które mają przeciwdziałać samotności oraz wyobcowaniu wśród najmłodszych dzieci;
 • On Board_Connecting cities through Education” – projekt realizowany przez Miasto Poznań wspólnie z jeżyckimi szkołami podstawowymi nr: 23, 36, 71, Radą Osiedla Jeżyce, Politechniką Poznańską oraz EduLab (Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego); najważniejszym celem projektu jest utworzenie sieci powiązań lokalnych podmiotów i instytucji, angażowanie ich w działania proedukacyjne oraz nabycie przez uczniów i uczennice nowoczesnych umiejętności, przy dodatkowym wsparciu wdrożonych innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, w tym również technologii i narzędzi cyfrowych;
 • „Nowe szanse dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP 48 w Poznaniu” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 48 mający na celu zwiększenie szans edukacyjnych 35 uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz zwiększenie kompetencji 34 pedagogów w celu wyrównania szans i zmniejszenia dysproporcji w procesie kształcenia; realizacja projektu obejmuje podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej z zakresu stosowania innowacyjnych metod edukacyjnych, doposażenie sal szkoleniowych w sprzęt dydaktyczny wykorzystywany m.in. w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością oraz organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów z niepełnosprawnością;
 • Kultura w małych rękach” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 58, mający na celu poznanie przez uczniów i uczennice innych kultur i historii krajów partnerskich, upowszechnianie kultury polskiej oraz lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób możemy zachować nasze dziedzictwo kulturowe;
 • Europejskie spotkania. Tożsamość i tolerancja” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 61, dzięki któremu nauczyciele kształcili się w różnych szkołach językowych Unii Europejskiej, ucząc się języka angielskiego; uczniowie brali czynny udział w projekcie, uczestnicząc w konkursach i dniach europejskich oraz innych wydarzeniach, zdobyli wiedzę o kulturze, historii i tradycjach krajów europejskich wykraczającą poza podstawę programową;
 • Język obcy przyszłością i przepustką do międzynarodowej edukacji” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 61 skierowany do uczniów klas VI i VII, którzy będą mogli wyjechać do różnych krajów Unii Europejskiej, aby wśród rówieśników szkół partnerskich rozwijać umiejętności językowe;
 • Our best for heritage” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 66 miał na celu doskonalenie przez młodzież umiejętności komunikowania się w języku angielskim oraz poszerzenie wiedzy nt. dziedzictwa kulturowego w ramach listy UNESCO;
 • „Life is beautiful when you love – Życie jest piękne, kiedy kochasz”, „Christmas to remember – Święta Bożego Narodzenia godne zapamiętania”, „E-pals project – Projekt korespondencji drogą elektroniczną”, „My ABC – my amazing big classroom – Mój alfabet – moja wielka klasa” – projekty realizowane przez Szkołę Podstawową nr 70 w ramach programu Erasmus+;
 • Different Quests in Foreign Language Teaching-Technology and Game Based Language Teaching” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi;
 • ,,Code for the Environment” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 77;
 • Projekt zagospodarowania strefy sportowej w nowo zaprojektowanej przestrzeni Naturalnego ogrodu przedszkolnego dla Szkoły Podstawowej nr 82 im. Księcia Przemysława I w Poznaniu” – projekt obejmuje budowę m.in. boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki nożnej, bieżni lekkoatletycznej prostej, bieżni do skoku w dal, montaż siedzisk widowni, oświetlenia, projekt zieleni; dodatkową funkcją zaimplementowaną w strefie sportowej jest sposób zbierania, gromadzenia i retencjonowania wód opadowych z terenu boisk i części budynku szkoły;
 • Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito” – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 90, mający na celu wsparcie procesu uczenia się nauczycieli i nauczycielek przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatyki i języków obcych oraz wspomaganie szkół w kształtowaniu kluczowych kompetencji.

W związku z pandemią COVID-19 Miasto Poznań zaangażowało się ponadto w pomoc dla szkół w zakresie dostarczenia sprzętu niezbędnego do nauki zdalnej. W ramach rządowych projektów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ uzyskało dofinansowanie unijne w wysokości 261,4 tys. zł, które przeznaczono na zakup 112 laptopów z zestawami słuchawkowymi dla 110 nauczycieli i 33 uczniów poznańskich szkół podstawowych.

Zajęcia dodatkowe i rozwijające

Miasto Poznań w 2020 r. finansowało dodatkowe zajęcia w szkołach w celu wyrównania szans edukacyjnych i rozwojowych uczniów. Szkoły proponowały uczniom liczne dodatkowe zajęcia przedmiotowe, językowe (w tym lekcje języka polskiego jako obcego dla uczniów cudzoziemskich) i sportowe, a także udział w projektach antydyskryminacyjnych, poświęconych tolerancji, prawom człowieka, otwartości i wrażliwości na drugiego człowieka oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu ze względu na orientację seksualną, narodowość, kolor skóry, wyznanie, wygląd czy ubóstwo. Łącznie sfinansowano prawie 169 projektów przedmiotowych (dofinansowanie w wysokości 301,6 tys. zł) oraz 62 projekty antydyskryminacyjne (176,5 tys. zł). W ramach zajęć dodatkowych prowadzono także nauczenie języka polskiego jako obcego.

W ramach otwartego konkursu ofert w 2020 r. Miasto Poznań wybrało 17 projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Zrealizowane projekty wpisywały się w następujące obszary zadań publicznych:

 • organizacja wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (m.in. kolonie, zimowe warsztaty dla dzieci z niepełnosprawnością);
 • działania edukacyjne promujące szkolnictwo zawodowe (ZetPeTy w Zakładzie – warsztaty dla dzieci i młodzieży);
 • rozwijanie zainteresowań i pasji oraz upowszechnianie wiedzy (m.in. warsztaty historyczno-krajoznawcze oraz zajęcia z genetyki dla dzieci i młodzieży);
 • działania edukacyjne o charakterze profilaktycznym i wychowawczym oraz kształtowanie kompetencji społecznych (m.in. warsztaty kompetencji interpersonalnych dla dzieci oraz warsztaty o niepełnosprawności, tolerancji i akceptacji);
 • kształtowanie postaw obywatelskich z uwzględnieniem edukacji lokalnej i regionalnej (m.in. Teatr Wielu Kultur, eduJEŻE – program wzmacniania kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży z Jeżyc);
 • doskonalenie kompetencji kadry pedagogiczne (warsztaty kompetencji praktycznych dla nauczycieli).

Miasto Poznań wspierało także edukację uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych mających problemy z przyswajaniem wiedzy. W ramach projektu „Korki w mieście” dzieciom i młodzieży udzielano bezpłatnych korepetycji z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, przyrody, fizyki i geografii (do kwietnia w 10 lokalizacjach w Poznaniu, następnie – ze względu na pandemię – w formie zdalnej). W 2020 r. udzielono łącznie 1,3 tys. godzin korepetycji, z których skorzystało 392 uczniów. Korepetycji udzielali zarówno emerytowani, jak i młodzi nauczyciele, a także studenci i wolontariusze. Na realizację tego zadania Miasto przeznaczyło 100 tys. zł.

Wychowawcza rola szkoły

W roku szkolnym 2020/2021 w 3 szkołach podstawowych oraz 3 liceach ogólnokształcących (IX LO, XI LO, XIV LO) funkcjonowały oddziały przygotowawcze dla uczniów i uczennic cudzoziemskich (głównie z Ukrainy) oraz osób powracających z zagranicy. Naukę w oddziale przygotowawczym prowadzono w maksymalnie 15 osobowych klasach, w których uczniowie, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, realizowali dodatkowe godziny z języka polskiego. Do oddziałów przygotowawczych w szkołach podstawowych uczęszczało 150 osób, a w liceach 50 osób. Ponadto w wielu szkołach język polski nauczany był jako obcy, dzięki czemu uczniowie cudzoziemscy nabywali kompetencje językowe niezbędne w procesie komunikowania się po polsku.

W ramach wsparcia uczniów pochodzących z innych krajów lub powracających z emigracji Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu uruchomiło na swojej stronie zakładkę Cudzoziemcy i Powracający, zawierającą materiały dotyczące systemu szkolnictwa w Polsce i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz informacje ws. wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej uczniów obcokrajowców oraz osób powracających z emigracji. Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu zorganizowało również wykłady i warsztaty online dla uczniów i rodziców z doświadczeniem migracji. Wzięły w nich udział 42 osoby.

Wsparcia w procesie edukacji udzielano także uczniom pochodzenia romskiego. W ramach realizacji Rządowego Programu Integracji Społeczności Romskiej wzmacniano kompetencje uczniów w zakresie posługiwania się językiem polskim, motywowano ich do dalszej nauki, wskazywano na mocne strony i sukcesy w procesie kształcenia. Utrudnieniem w realizacji projektu w 2020 r. była edukacja zdalna i brak dostępu do Internetu uczniów pochodzenia romskiego.

Miasto Poznań w 2020 r. ponownie zleciło organizacjom pozarządowym organizację mediacji rówieśniczych w szkołach w ramach prowadzonego centrum mediacji. Działania te miały zwiększyć powszechność korzystania z mediacji oraz zwiększyć wiedzę i kompetencje kadry nauczycielskiej i wychowawczej. Część zadań ze względu na pandemię zorganizowano w formie zdalnej. Miasto przeznaczyło na ten cel 100 tys. zł.

W 2020 r. poznańskie szkoły angażowały się w liczne przedsięwzięcia zwracające dzieciom i młodzieży uwagę na ważne obszary funkcjonowania w społeczeństwie. Były to m.in.:

 • projekt „Poznań dzieli się życiem”, którego głównym celem było podniesienie wiedzy nt. oddawania krwi, bycia dawcą szpiku i organów oraz Ogólnopolski Projekt „Transplantacja drugie życie”, promujący ideę transplantacji wśród dzieci i młodzieży;
 • cykliczne zbiórki krwi dla uczniów szkoły i mieszkańców miasta organizowane na terenie szkół;
 • współpraca z: Fundacją Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, niosącą pomoc potrzebującym mieszkańcom i mieszkankom Afryki, Fundacją Burego Misia, wspierającą dzieci z niepełnosprawnościami, Fundacją „Zielona Agrafka” przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, Fundacją „Dajemy dzieciom siłę”, organizującą Dzień Bezpiecznego Internetu „Safer Internet”, Fundacją Animalia, Polską Akcją Humanitarną, Caritas Archidiecezji Poznańskiej;
 • akcje i zbiórki okolicznościowe „Szlachetna paczka”, „Razem na Święta”, „Tytka Miłosierdzia”, „Świąteczna Torba Dobroci”;
 • współpraca z domami dziecka i domami pomocy społecznej, Hospicjum Palium oraz innymi instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej;
 • pomoc bezdomnym i ubogim mieszkańcom Poznania w ramach akcji „Podaruj uśmiech bezdomnemu” oraz z okazji Światowego Dnia Ubogich;
 • zbiórki pieniędzy dla Polskiego Czerwonego Krzyża oraz na rzecz potrzebujących osób i rodzin związanym ze środowiskiem szkolnych;
 • działania wolontariackie na rzecz seniorów (m.in. „Dla Seniora na Święta”) i dzieci (m.in. „Bajka dla Malucha – Bajka od serca, bajki w Świetlicy Socjoterapeutycznej”) oraz schroniska dla zwierząt;
 • zbiórki książek i artykułów plastycznych dla dzieci z wybranych oddziałów szpitalnych w ramach akcji „Bajka w wielu odsłonach” i „Kolorowa magia serca”;
 • maraton pisania listów Amnesty International (online);
 • akcje i programy proekologiczne, np. „Skończmy ze smogiem w Poznaniu”, „Sprzątanie Świata”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Moje miasto bez elektrośmieci”, „Bądź Eko na święta”, „Stań po zielonej stronie mocy”, „Code for Green”;
 • działania kształtujące postawę obywatelską i patriotyzm, m.in. projekty „Trwała Pamięć Pokoleń”, BohaterON – włącz historię!,”#Mali Powstańcy na 102″, „Na tropach tajemnic polskiej historii”; obchody rocznicy akcji Bollwerk oraz próba pobicia rekordu Guinessa w odśpiewaniu hymnu państwowego w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej”; udział w spotkaniach z uczestnikami walk o wolność ojczyzny;
 • pomoc w organizacji finału WOŚP w Warszawie;
 • projekty promujące zdrowy tryb życia, zdrowie psychiczne, wolność od uzależnień, aktywność fizyczną.

Ważne wydarzenia i inicjatywy edukacyjne

W 2020 r., podobnie jak w latach ubiegłych, w poznańskich przedszkolach i szkołach odbyły się Drzwi Otwarte. Niektóre placówki – jeszcze przed wybuchem pandemii – rodzice i dzieci mogli odwiedzić osobiście, w innych, ze względu na wprowadzone obostrzenia, Drzwi Otwarte miały formę online. Obie formy spotkań umożliwiały zapoznanie się ze specyfiką danej placówki, profilami klas czy oddziałów oraz charakterystyką działań edukacyjnych prowadzonych w danym przedszkolu czy szkole.

W marcu 2020 r. odbyła się XXIV edycja Targów Edukacyjnych pod hasłem #KreaTYwni. Wydarzenie zgromadziło ponad 200 wystawców, w tym m.in. szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, policealne, wyższe oraz organizacje pozwalające rozwijać pasje młodych ludzi. Podczas targów można było skorzystać z porad udzielanych przez doradców zawodowych, którzy odpowiadali na pytania uczniów dotyczące możliwości wyboru ścieżki kształcenia i kariery, a także przeprowadzali testy kompetencji, ustalając tym samym predyspozycje młodych ludzi do wybranych zawodów. Informacji dotyczących szkół ponadpodstawowych funkcjonujących na terenie miasta Poznania i ich specyfiki oraz dotychczasowych osiągnięć udzielano także rodzicom przyszłych uczniów.

W 2020 r. realizowano projekty wyłonione w trzeciej edycji konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”, umożliwiającego poznańskiej młodzieży uzyskanie środków na realizację własnych pomysłów. Konkurs adresowany jest do uczniów i uczennic poznańskich szkół ponadpodstawowych, a jego celem jest wsparcie działań młodych osób zaangażowanych w rozwój swojej szkoły i życie miasta. W 2020 r. zrealizowano 30 projektów w 24 szkołach. Projekty realizowane ramach konkursu finansowane są z budżetu Miasta (do 2 tys. zł na projekt).

Więcej informacji nt. konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich” zawarto w rozdziale Działania na rzecz aktywizacji młodzieży w Poznaniu.