W Poznaniu w 2018 r. wykrywalność ogólna przestępstw wyniosła 58,3%.

 

Interwencje i działania Policji 

W 2018 r. w porównaniu do poprzedniego 2017 r. na terenie komisariatów Policji miasta Poznania zanotowano spadek o 782 postępowania wszczęte tj. o 5,8% mniej.

W 2018 r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu podjęli łącznie 137,9 tys. interwencji, jest to o 2,4 tys. mniej niż w 2017 r.

W wyniku działań Policji wszczęto 12,6 tys. postępowań. W Poznaniu spadki odnotowano we wszystkich kategoriach przestępstw uznanych za najbardziej uciążliwe dla mieszkańców:

 • kradzież cudzej rzeczy – spadek o 503, w tym kradzież samochodu – spadek o 100,
 • kradzież z włamaniem – spadek o 221,
 • kradzież rozbójnicza, rozbój, wymuszenie rozbójnicze – spadek o 6,
 • bójka, pobicie – spadek o 16,
 • uszkodzenie mienia– spadek o 120,
 • uszczerbek na zdrowiu– spadek o 69.

Z danych przedstawionych przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu wynika, iż w 2018 r. wykrywalność ogólna przestępstw wyniosła 58,3% i była większa o 3,9% w porównaniu do 2017 r.

W 2018 r. kontynuowano programy i projekty na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Rozszerzono współdziałanie Policji ze społecznościami lokalnymi w ramach Dzielnicowych Zespołów Koordynacyjnych- Społecznych Rad Bezpieczeństwa działających przy Komisariatach Miasta Poznania przy wiodącej roli Komendanta Komisariatu Policji. Spotkania odbywają się cyklicznie, w skład rad wchodzą przedstawiciele różnych instytucji, służb w zależności od potrzeb oraz lokalnie występujących zagrożeń

W 2018 r. Policja uczestniczyła w realizacji następujących programów:

 • Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec” – w ramach programu odbyło się 60 spotkań na terenie komisariatów policji. Tematyką spotkań było nawiązanie współpracy w zakresie analizy bezpieczeństwa i porządku publicznego, nakreślenie problemów i obaw społeczności lokalnych oraz analiza możliwych do podjęcia działań oraz realizacja problemów nakreślanych przez Osiedla do wykonania,
 • Seniorzy – bezpieczeństwo osobiste” – program ten realizowany jest we współpracy z Osiedlami. W ramach projektu organizowane są spotkania w klubach osiedlowych, klubach seniora, dziennych domach opieki, na których omawiane są zagrożenia, na jakie mogą być narażeni seniorzy w życiu codziennym (kradzieże, oszustwa), wskazywany jest sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz jak unikać tych zagrożeń. Zrealizowano 26 spotkań. Dodatkowo prowadzone były działania w ramach projektu „Wnuczek radzi i ostrzega”,
 • Poznański rower – bezpieczny rower” – program w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu jest realizowany od 2014 r. Jego głównym celem jest ograniczenie kradzieży rowerów na terenie miasta Poznania, wdrożenie efektywnego systemu znakowania rowerów i podniesienie poziomu poczuci bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Ponadto program ma na celu promowanie bezpiecznej jazdy rowerem i prawidłowego jego wyposażenia,
 • Patrole alkoholowe – Patrole ukierunkowane są na podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Policjanci z KMP Poznań wykonali 1 428 patroli (2 856 policjantów – 22 848 godziny służby). Wydatkowano na ten cel 1 mln zł.


W 2018 r. Policja uczestniczyła w realizacji następujących przedsięwzięć profilaktycznych:

 • „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy” – program realizowany jest w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego, a finansowany z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Program zakłada wprowadzenie i realizację jednolitych form współdziałania szkoły, rodziców i uczniów oraz policji i straży miejskiej zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności przeciwdziałaniu zjawiskom związanych z narkotykami i przemocą wśród nieletnich. Prowadzone działania informacyjne oraz promocja zdrowego trybu życia mają przede wszystkim wskazać młodzieży objętej programem możliwości alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, informować o odpowiedzialności prawnej dotyczącej szeroko pojętej demoralizacji,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych  – prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na:
  • objęciu nadzorem, we współpracy z Policją, Strażą Miejską Miasta Poznania miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do pływania, kąpania i uprawiania sportów wodnych,
  • uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży pod tytułem Bezpieczny Poznań z RWR 2018 – profilaktyka,
  • zapewnieniu na obszarach wodnych miasta Poznania warunków do organizowania pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w sezonie kąpielowym 2018.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożenia Bezpieczeństwa to internetowe narzędzie komunikacyjne pomiędzy Policją a społeczeństwem służące poprawie bezpieczeństwa bezpośrednio w miejscu zamieszkania.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu funkcjonuje od września 2016 r.

W 2018 r. na Mapie obejmującej teren podległy Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu naniesiono 27 180 zagrożeń, z czego na terenie miasta Poznania 15 198 zagrożeń.

Najczęściej nanoszonymi kategoriami zagrożeń były:

 • przekraczanie dozwolonej prędkości – 8 897,
 • nieprawidłowe parkowanie – 6 027,
 • spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 4 977.

Wszystkie zagrożenia podlegały weryfikacji. W 2018 r. potwierdzono 4 635 zagrożeń, w tym wyeliminowano 1 035 zgłoszonych zagrożeń. Pozostałe zgłoszone zagrożenia były żartem lub naniesiono je przez pomyłkę albo nie zostały potwierdzone.

Aplikacja Moja Komenda

W 2018 r. mieszkańcy mogli korzystać z uruchomionej 15 września 2016 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu  aplikacji mobilnej „Moja Komenda”. Jej celem jest usprawnienie komunikacji pomiędzy mieszkańcami i funkcjonariuszami Policji, a w szczególności dzielnicowymi.

Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce poprzez wpisanie w wyszukiwarkę swojego adresu zamieszkania lub po imieniu i nazwisku dzielnicowego. Wyszukując swojego dzielnicowego otrzymuje się od razu informację o numerze telefonu stacjonarnym, numerze telefonu komórkowego lub adresu mailowego konkretnego dzielnicowego, bez konieczności połączenia się z siecią Internet.

Ponadto aplikacja „Moja Komenda” pozwala na wyszukiwanie wszystkich jednostek Policji w Polsce, wytyczanie trasy do wybranej jednostki Policji oraz umożliwia bezpośrednią nawigację w przypadku posiadania dostępu do sieci Internet, widok street view w miejscu lokalizacji komend i komisariatu policji oraz na bezpośrednie połączenie z wybraną jednostką lub wybranym dzielnicowym jednym kliknięciem w zieloną słuchawkę.