Miejska Rada Seniorów jest organem doradczym, opiniodawczym i inicjatywnym Prezydenta Miasta Poznania.

Miejska Rada Seniorów (MRS) została powołana w 2007 r. Reprezentuje interesy seniorów wobec władz Miasta. Do jej zadań należy:

 • ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych,
 • przedstawienie propozycji przy ustalaniu priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów,
 • monitorowanie potrzeb poznańskich seniorów,
 • wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,
 • zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego,
 • inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Poznania ze środowiskiem osób starszych,
 • informowanie społeczności Miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów.

W 2018 r. zakończyła się III kadencja MRS. W tym okresie Rada podejmowała wiele działań aktywizujących środowisko poznańskich seniorów, poprzez np.:

 • rozwijanie komunikacji społecznej,
 • „Zoom na DPS-y” – różne formy aktywizacji mieszkańców poza obiektami Domów Pomocy Społecznej,
 • inicjowanie nowych, innowacyjnych usług dla seniorów, szczególnie niesamodzielnych, samotnych,
 • uruchomienie dodatku „Aktywny Senior” w miesięczniku „Poznań. Informator samorządowy Metropolii Poznań”,
 • podejmowanie działań edukacyjnych (np. Wiosenna Szkoła Wielkopolskich Rad Seniorów),
 • inicjowanie i monitorowanie działań w mieście wokół budownictwa dla seniorów oraz medycznych usług geriatrycznych,
 • pilotowanie „punktowych i oddolnych inicjatyw” w ramach Miasta Przyjaznego Starzeniu (np. stworzenie nowoczesnego miejsca spotkań i rozwoju seniorów),
 • współorganizacja w 2016 r. konferencji nt. polityki senioralnej Miasta i publikacja materiałów konferencyjnych,
 • wprowadzanie oryginalnych form aktywizacji seniorów (Kluby Seniora) w formie bezpłatnych wejściówek na próby generalne do teatrów czy wybrane imprezy targowe.

Ponadto, przedstawiciele MRS aktywnie uczestniczyli w pracach wielu zespołów zadaniowych i roboczych, np. w:

 • zespole ds. polityki mieszkaniowej,
 • zespole ds. polityki senioralnej,
 • Radzie Programowej ds. wdrażania i realizacji polityki senioralnej.

Inicjowano również wymianę doświadczeń między Radami innych samorządów w województwie wielkopolskim i kraju. Przedstawiciele MRS uczestniczyli w wyjazdach studyjnych, gościli w Poznaniu przedstawicieli innych rad, uczestniczyli (często w sposób czynny) w konferencjach, sympozjach organizowanych przez inne samorządy.

14 sierpnia 2018 r. rozpoczęto procedurę wyborów kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów IV kadencji. Do 28 sierpnia 2018 r. organizacje pozarządowe, kluby seniora, rady osiedli, uniwersytety III wieku mogły zgłaszać swoich przedstawicieli jako kandydatów. 10 grudnia odbyły się wybory, podczas których wyłoniono 9 kandydatów do MRS IV kadencji – przedstawicieli ww. podmiotów.