Wyszczególnienie  2018 2019 2018=100
Zasoby mieszkaniowe
Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: 262,0 266,3 101,6
spółdzielczych 67,9 67,3 99,1
zakładów pracy 0,7 0,5 71,4
osób fizycznych 174,8 179,4 102,6
społeczno-czynszowych 3,5 3,8 108,6
Efekty budownictwa mieszkaniowego
Efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem, w tym: 4 012 5 053 125,9
przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 3 545 4 181 117,9
indywidualne 327 384 117,4
Komunalne zasoby mieszkaniowe
Liczba lokali mieszkalnych ogółem, w tym: 12499 12537 100,3
w samodzielnych budynkach należących do Miasta Poznania 5518 5535 100,3
Sprzedaż mieszkań komunalnych
Liczba złożonych wniosków o wykup mieszkania komunalnego 26 16 61,5
Liczba sprzedanych mieszkań ogółem, z tego: 18 + 8  budynków jedno lokalowych  18 lokali mieszkalnych plus 7 nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi x
dotychczasowym najemcom 16 +8 budynków jednolokalowych 18 lokali mieszkalnych plus 7 nieruchomości zabudowanych budynkami jednolokalowymi x
w trybie przetargowym 2 0 x
Przeciętna cena 1 m2 powierzchni mieszkania wg wyceny biegłego w zł 3 844 4 512 117,4
Przeciętna cena 1 m2 powierzchni mieszkania po zastosowaniu ulg w zł 534 483,52 90,5
Wpływy ze sprzedaży mieszkań ogółem w mln zł, w tym: 1,9 1,2 63,2
ze sprzedaży mieszkań z bonifikatą 1,7 1,2 70,6
Realizacja zobowiązań mieszkaniowych gminy
Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy ogółem, z tego: 524 594 113,4
mieszkalnych w ramach listy 168 173 103,0
socjalnych w ramach listy 356 421 118,3
Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych  120 109 90,8
Dodatki mieszkaniowe
Wartość wypłaconych ustawowych dodatków mieszkaniowych ogółem w mln zł, z tego dla lokatorów mieszkań: 14,8 13,7 92,6
spółdzielczych 3 2,7 90,0
komunalnych 4,6 4,8 104,3
prywatno-czynszowych 7,2 6,2 86,1
zakładowych 0,04 0,03 75,0
Liczba gospodarstw domowych, którym wypłacono ustawowe dodatki mieszkaniowe ogółem w tys., z tego: 8,4 7,8 92,9
1-osobowych 3,0 3,0 100,0
2-osobowych 1,7 1,5 88,2
3-osobowych 1,4 1,2 85,7
4-osobowych 1,3 1,1 84,6
5-osobowych 0,6 0,6 100,0
6- i więcej osobowych 0,4 0,4 100,0
źródło: GUS, Urząd Miasta Poznania