W 2018 r. na terenie miasta Poznania straż pożarna interweniowała 5 216 razy.

Integralną częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jednostek lokalnych jest Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego.

Tworzą go głównie jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także inne podmioty ratownicze, z którymi zawarto stosowne porozumienia np.: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

System opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, wiodącej i utrzymywanej z budżetu państwa służbie ratowniczej, jak również Ochotniczych Strażach Pożarnych, utrzymywanych z budżetów samorządowych i dotacji z budżetu państwa.

Podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne.

Interwencje straży pożarnej 

W 2018 r. na terenie miasta Poznania straż pożarna interweniowała 5 216 razy. W granicach administracyjnych Poznania odnotowano:

  • 1 507 pożarów,
  • 2 737 miejscowych zagrożeń,
  • 972 fałszywe alarmy.

W skali roku liczba pożarów znacznie wzrosła (o 29%). Prawie wszystkie pożary (98,9%) zakwalifikowane były przez strażaków jako pożary małe.

Podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w Poznaniu zostało poszkodowanych 690 osób, a 89 osób poniosło śmierć (w tym w wyniku pożarów – odpowiednio 41 i 5).

Najwięcej interwencji było w obiektach mieszkalnych oraz do zdarzeń, w których uczestniczyły środki transportu.

Najczęstszą przyczyną pożarów była nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady środków transportu.

Ochotnicze Straże Pożarne w Poznaniu:

  • Ochotnicza Straż Pożarna Poznań-Krzesiny (gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne),

  • Ochotnicza Straż Pożarna Poznań-Głuszyna (gaszenie pożarów, ratownictwo techniczne),

  • Ochotnicza Straż Pożarna os. Kwiatowe w Poznaniu (gaszenie pożarów, usuwanie owadów błonkoskrzydłych),

  • Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego w Poznaniu (działania poszukiwawcze w otwartym terenie i na miejscu katastrof budowlanych, psy ratownicze),

  • Ochotnicza Straż Pożarna „MISTRAL” (ratownictwo wodne).

 

zegar zdarzeń 2018 r.
Zdarzenia Liczba interwencji Wyjazdy do akcji co:
Pożary 1 507 5 h 5 min.
Miejscowe zagrożenia 2 737 3 h 12 min.
Alarmy fałszywe 972 8 h 54 min.

RAZEM

5 216 1 h 42 min.
źródło: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 

Profilaktyka przeciwpożarowa

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu czynnie uczestniczyła w kampanii, przekazując dzieciom, młodzieży i dorosłym informacje m.in. z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym bezpiecznych zasad ewakuacji oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodą i udzielania pierwszej pomocy.

Poznańska komenda kontynuowała akcję „Otwarte strażnice” w ramach której strażacy zapraszali do zwiedzania poznańskich jednostek ratowniczo-gaśniczych. W trakcie spotkań, obok pokazów sprzętu pożarniczego, poruszane były m.in. zagadnienia postępowania podczas pożaru i innych miejscowych zagrożeń, alarmowania Służb Ratowniczych o zaistniałych zdarzeniach oraz udzielania pierwszej pomocy.

Celem działalności profilaktycznej jest ciągłe eliminowanie lub ograniczenie zachowań i decyzji mogących przyczynić się do zaistnienia zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, powodujących utratę życia lub zdrowia ludzi oraz niosących zagrożenie dla środowiska.