Najszerszy i największy zakres działań i pomocy udzielonej w różnych zakresie i formach dotyczył osób o najniższych dochodach. Podmiotowo politykę mieszkaniową w imieniu Prezydenta Miasta realizowały: Urząd Miasta Poznania, Pełnomocnik Prezydenta ds. interwencji lokatorskich oraz miejskie spółki: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej SAMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Podstawowe dokumenty regulujące zarządzanie i gospodarowanie komunalnymi zasobami lokalowymi w Poznaniu

Cele, warunki, sposoby zarządzania i gospodarowanie komunalnymi zasobami lokalowymi, zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych realizowane były w oparciu o:

 • Uchwałę Rady Miasta Poznania nr LVIII/1095/VII/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027
 • Uchwałę Nr LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023
 • Uchwałę Rady Miasta Poznania nr XXX/443/VII/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania (ze zm.)
 • Uchwałę nr LXI/842/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych
 • Uchwałę Nr XIX/321/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z 19 listopada 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych
 • Uchwałę nr LI/786/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednolokalowymi stanowiącymi w całości przedmiot najmu, będących własnością Miasta Poznania, oraz określenia zasad ich sprzedaży (ze zm.)
 • Uchwałę nr L/777/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa handlowego (ze zm.)
 • Umowę dzierżawy nr D/51/1031 z 9 października 2013 roku (ze. zm.) zawartą pomiędzy Miastem Poznań a ZKZL Sp. z o.o.
 • Umowę w sprawie warunków realizacji powierzonych zadań własnych oraz przyznawania i rozliczania wsparcia działalności powierzonej wraz z aneksem do umowy z 31 lipca 2018 r. zawartą pomiędzy Miastem Poznań a Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Zakres zrealizowanych działań dotyczących zaspokojenia potrzeb i ochrony lokatorskiej

Zrealizowane w 2019 r. działania i zadania obejmowały m.in.:

 • tworzenie  rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub mieszkalnego 
 • realizację listy na 2019 r. oraz ustalenie listy na 2020 r.
 • prowadzenie interwencji dotyczące nielegalnych eksmisji, prób „czyszczenia kamienic”
 • realizację programów i projektów pomocowych, wsparcia rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, budowy i wsparcia finansowego mieszkań komunalnych, partycypacji w budowie mieszkań społeczno-czynszowych
 • uczestnictwo i współpracę na forum krajowym i międzynarodowym w zakresie spraw społecznych, praw socjalnych
 • zapewnienie wsparcia i dobrobytu dla mieszkanek i mieszkańców w każdym wieku

Komunalny zasób lokali mieszkalnych w 2019 r. (lokale mieszkalne i socjalne) wynosił na koniec grudnia 2019 r. 12 537, w tym: w budynkach wspólnot mieszkaniowych znajdowały się 6 953 lokale, w budynkach komunalnych 5 535 lokale i 49 lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych. W ramach nowego budownictwa przybyło 120 lokali. W ciągu roku z zasobu ubyło 19 budynków, w których znajdowało się 61 lokali. Sprzedano dotychczasowym najemcom 18 lokali i 7 nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednolokalowym. W zasobach komunalnych Poznania zamieszkiwało 11,6 tys. osób.

Rozpatrywanie wniosków osób i rodzin o udzielenie pomocy mieszkaniowej poprzez zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu komunalnego

Od kilku lat obserwuje bardzo duże zainteresowanie możliwością wynajęcia lokalu z zasobu komunalnego, co przekłada się na utrzymującą się na bardzo wysokim poziomie liczbę złożonych w 2019 r. wniosków o pomoc mieszkaniową.

Do listy na 2019 r. wpłynęły 2 372 wnioski, do listy na 2020 r. 2 216 wniosków.

Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta realizowana w 2019 r. (uwzględniająca dodatkowe ujęcia) zawierała ostatecznie po kwalifikacjach łącznie 594 pozycje, w tym 421 pozycje na liście socjalnej i 173 pozycji na liście mieszkaniowej.

Według stanu na 31.12.2019 r. lista socjalna ustalona na 2019 r. została zrealizowana w 55,3%, a lista mieszkaniowa została zrealizowana w 67,0%. W ujęciu ogólnym lista uprawnionych do lokalu socjalnego i mieszkalnego na 2019 r. została zrealizowana w 89,0%. Powodem niepełnego zrealizowania listy osób uprawnionych był fakt, iż pozostające w dyspozycji lokale komunalne, poza realizacją uprawnień wynikających z Zarządzenia Prezydenta ustalającego listę osób uprawnionych, przekazywane były również na realizację innych zobowiązań mieszkaniowych Miasta, tj. wskazania lokali socjalnych osobom, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do takiego lokalu, wskazania pomieszczeń tymczasowych uprawnionym na podstawie wyroku eksmisyjnego oraz wskazania lokali zamiennych w związku z planowaną renowacją budynku komunalnego, przeznaczeniem budynku na sprzedaż, czy złym stanem technicznym.

Zgodnie z uchwałą nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 3279), umowy najmu mogły być zawierane m.in. z osobami, które osiągają dochód uprawniający do uzyskania lokalu z zasobu Miasta i zostały umieszczone na liście socjalnej lub mieszkaniowej. Średni miesięczny dochód uprawniający do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu nie mógł przekroczyć:

 • 1 287,25 zł/osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego (125% kwoty najniższej emerytury)
 • 1 802,15 zł/osobę w przypadku gospodarstwa jednoosobowego (175% kwoty najniższej emerytury)

Natomiast średni miesięczny dochód uprawniający do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nie mógł przekroczyć:

 • 1 802,15 zł/osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego (175% kwoty najniższej emerytury)
 • 2 317,05 zł/osobę w przypadku gospodarstwa jednoosobowego (225% kwoty najniższej emerytury)

Przy rozpatrywaniu wniosku badany jest dochód osiągnięty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rok ustalenia projektu listy socjalnej lub mieszkaniowej.

Realizacja tzw. Listy Prezydenta Miasta Poznania uprawnionych do lokalu
  2018 2019
Liczba uprawnionych do lokalu socjalnego 356 421
Zrealizowane uprawnienia do lokalu socjalnego 120 171
Zawarte umowy najmu lokalu socjalnego 120 109
Liczba uprawnionych do lokalu mieszkalnego 168 173
Zrealizowane uprawnienia do lokalu mieszkalnego 112 116
Zawarte umowy najmu lokalu mieszkalnego 112 178

 

źródło: UMP

 

  2018 2019
W zakresie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego
Liczba zawartych umów najmu lokalu socjalnego  808 1 067
W zakresie dostarczenia lokali zamiennych
Liczba zawartych umów lokalu zamiennego  15 49
Zobowiązania w zakresie realizacji wyroków eksmisyjnych
Liczba wyroków eksmisyjnych orzeczonych po 11.XI.1994 r., w tym:
Liczba wyroków z prawem do lokalu socjalnego 1 687 1 549
Liczba wyroków z prawem do pomieszczenia tymczasowego (bez prawa do lokalu socjalnego) 191 209
Liczba wyroków z prawem do lokalu socjalnego i z prawem do pomieszczenia tymczasowego 980 376
Liczba wskazanych ofert do lokalu socjalnego 330 744
Liczba wskazanych ofert do pomieszczenia tymczasowego 42 61
źródło: UMP, ZKZL