Wyszczególnienie 2020/2021 2021/2022 2020/2021=100
Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych)
Liczba szkół ogółem, z tego: 115 115 100,0
prowadzonych przez Miasto Poznań 76 76 100,0
prowadzonych przez inne podmioty 39 39 100,0
Liczba uczniów ogółem, z tego: 40 976 41 541 101,4
w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 33 115 33 402 100,9
w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 7 861 8 139 103,5
Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży specjalne
Liczba szkół 18 17 94,4
Liczba uczniów 1 003 857 85,4
Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych)
Liczba szkół ogółem, z tego: 99 99 100,0
branżowych szkół I stopnia 15 16 106,7
branżowych szkół II stopnia 6 6 100,0
liceów ogólnokształcących 57 56 98,2
techników 21 21 100,0
Liczba uczniów ogółem, z tego: 32 680 33 944 103,9
w branżowych szkołach I stopnia 2 564 2 736 106,7
w branżowych szkołach II stopnia 34 158 464,7
w liceach ogólnokształcących 17 698 17 919 101,2
w technikach 12 384 13 131 106,0
Ponadpodstawowe szkoły specjalne
Liczba szkół ogółem, z tego: 16 13 81,3
szkół przysposabiających do pracy 7 6 85,7
branżowych szkół I stopnia specjalnych 4 3 75,0
techników specjalnych 1 0
liceów ogólnokształcących specjalnych 4 4 100,0
Liczba uczniów ogółem, z tego: 544 494 90,8
w szkołach przysposabiających do pracy 169 186 110,1
w branżowych szkołach I stopnia specjalnych 186 164 88,2
w technikach specjalnych 16 0
w liceach ogólnokształcących specjalnych 173 144 83,2
Szkoły policealne (bez specjalnych)
Liczba szkół 36 58 161,1
Liczba uczniów 7 702 10 566 137,2
Szkoły policealne specjalne
Liczba szkół 1 1 100,0
Liczba uczniów 24 31 129,2
Szkoły dla dorosłych
Liczba szkół ogółem, z tego: 23 25 108,7
szkół podstawowych 2 2 100,0
liceów ogólnokształcących 21 23 109,5
Liczba uczniów ogółem, z tego: 3 080 2 751 89,3
w szkołach podstawowych 116 98 84,5
w liceach ogólnokształcących 2 991 2 653 88,7
Szkolnictwo wyższe 2019 2020 2019=100
Liczba szkół wyższych ogółem, z tego: 23 23 100,0
publicznych 8 8 100,0
niepublicznych 15 15 100,0
Liczba studentów szkół wyższych ogółem, z tego: 102 164 104 729 102,5
na studiach stacjonarnych 67 240 69 094 102,8
na studiach niestacjonarnych 34 924 35 635 102,0
Z ogólnej liczby studentów osoby studiujące na kierunkach
pedagogicznych 6 201 6 241 100,6
językowych 8 429 8 902 105,6
społecznych 7 643 8 609 112,6
biznesu i administracji 20 355 21 069 103,5
prawnych 3 765 3 778 100,3
technologii teleinformacyjnych 5 286 5 727 108,3
inżynieryjno-technicznych 6 947 6 979 100,5
medycznych 10 272 10 361 100,9
Liczba absolwentów szkół wyższych ogółem, z tego: 25 061 24 920 99,4
studiów stacjonarnych 16 894 16 117 95,4
studiów niestacjonarnych 8 167 8 803 107,8
Z ogólnej liczby absolwentów osoby, które ukończyły studia na kierunkach
pedagogicznych 1 820 1 539 84,6
językowych 1 360 1 482 109,0
społecznych 1 320 1 412 107,0
biznesu i administracji 5 796 5 891 101,6
prawnych 664 653 98,3
technologii teleinformacyjnych 842 1001 118,9
inżynieryjno-technicznych 2548 1920 75,4
medycznych 2 442 2 010 82,3
źródło: UMP, GUS