Mieszkalnictwo

Wyszczególnienie 2018 2020 2018=100 (najświeższe dostępne dane) Zasoby mieszkaniowe Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: 261845 271316 103,6 spółdzielczych 68402 65316 95,5 zakładów pracy 590 567 96,1 osób fizycznych 175084 187649 107,2 Skarbu Państwa 708 691 97,6 społeczno-czynszowych 3459 3820 110,4 Efekty budownictwa mieszkaniowego   2020 2021 2020=100 Efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem, w tym: 4927 6519 132,3 […]

Read More…

Wybrane nagrody, rankingi i konkursy, w których Miasto Poznań wzięło udział w latach 2021-2022

Wyszczególnienie Organizator Rok I miejsce     City of the Year Magazyn Europa Property 2021 Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce Fundacja Instytut Studiów Wschodnich i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2021 Zdrowy Samorząd Portal Samorządowy i portal Rynek Zdrowia 2021 Najbardziej dynamicznie rozwijające się miasto w Polsce CEE Business Services Summit&Awards 2021 II miejsce           Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami Województwo […]

Read More…

Wykaz większych inwestorów zagranicznych w Poznaniu

Inwestor Kraj Działalność A.P. Møller–Mærsk Gruppen i F. Salling Dania Handel Accor Francja Hotele Acteeum Group Międzynarodowy Nieruchomości Adeo Groupe Francja Handel ADM USA BSS AFP Group Austria Handel ASE USA ITO APS Niemcy BSS AKMMK Development Izrael Nieruchomości Aldi North Group Niemcy Handel Alimentation Couche – Tard Kanada Handel ALTEN Group Francja ITO Aluplast Niemcy […]

Read More…

Mieszkalnictwo

Wyszczególnienie 2018 2020 2018=100 (najświeższe dostępne dane) Zasoby mieszkaniowe Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: 261845 271316 103,6 spółdzielczych 68402 65316 95,5 zakładów pracy 590 567 96,1 osób fizycznych 175084 187649 107,2 Skarbu Państwa 708 691 97,6 społeczno-czynszowych 3459 3820 110,4 Efekty budownictwa mieszkaniowego   2020 2021 2020=100 Efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem, w tym: 4927 6519 132,3 […]

Read More…

Ruch budowlany

Wyszczególnienie  2020 2021 2020=100 Ruch budowlany Liczba przedmiotów dla których  wydano decyzje o warunkach zabudowy ogółem, z tego dotycząca obiektów: 1 073 811 75,6 mieszkalnych, w tym: 711 567 79,7 jednorodzinnych 531 407 76,6 przemysłowych 36 33 91,7 handlowych i usługowych 60 68 113,3 służby zdrowia 5 4 80 oświatowych 6 6 100 kultury i sztuki 17 11 64,7 kultury […]

Read More…

Nagrody, konkursy i stypendia przyznane przez Miasto Poznań

Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania Teresa Zarzeczańska-Różańska Tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania” Hieronim Kowalski; Barbara Napieralska; Elżbieta Nowicka; Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz; Rada Miasta Poznania postanowiła oddać symboliczny hołd i podziękowanie dla tych, którzy zaangażowali się w bezpośrednią walkę z pandemią Covid-19, ryzykując własnym zdrowiem i życiem; przedstawicielom: zawodów medycznych – lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, laborantom, sanitariuszom, salowym – oraz pracownikom socjalnym i wolontariuszom.  Nagroda […]

Read More…

Edukacja

Wyszczególnienie 2020/2021 2021/2022 2020/2021=100 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych) Liczba szkół ogółem, z tego: 115 115 100,0 prowadzonych przez Miasto Poznań 76 76 100,0 prowadzonych przez inne podmioty 39 39 100,0 Liczba uczniów ogółem, z tego: 40 976 41 541 101,4 w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 33 115 33 402 100,9 w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 7 861 […]

Read More…

Ochrona środowiska

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Oczyszczalnie ścieków komunalnych Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok 49,2 48,6 98,8 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3 BZT5 2,7 3,2 118,5 zawiesina 3,8 4,4 115,8   2019 2020 2019=100 (najnowsze dostępne dane) Oczyszczalnie ścieków przemysłowych Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego: 3,9 3,3 85,7 ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej […]

Read More…

Rynek pracy

Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100 Pracujący Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. 356,0 brak danych x Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: 167,3 166,6 99,6 przemyśle 53,0 51,0 96,2 budownictwie 8,2 8,5 103,7 handlu i naprawie pojazdów samochodowych 46,3 46,3 100,0 transporcie i gospodarce magazynowej 8,8 9,8 111,4 zakwaterowanie i gastronomia 3,6 2,0 55,6 informacja i komunikacja 11,1 12,1 […]

Read More…