Uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 r. przyjęta zostałaPolityka dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025”.

Opracowanie dokumentu poprzedziła diagnoza potrzeb i oczekiwań młodych ludzi, której wykorzystano wyniki warsztatów, badań ankietowych na próbie 1 200 osób oraz wnioski z wywiadów pogłębionych z przedstawicielami młodzieży.

Diagnoza potrzeb i oczekiwań pozwoliła na sformułowanie 5 priorytetów, które odwołują się one do najważniejszych aspektów życia młodych ludzi:

  • możliwości rozwoju ich umiejętności i pasji (Miasto Talentów),
  • angażowania się w życie społeczne (Miasto Aktywnych),
  • wykorzystania nowoczesnych form komunikowania się jako podstawy skutecznego dialogu społecznego (Miasto Otwarte),
  • zapewnienia funkcjonalnej przestrzeni miejskiej (Miasto Przyjaznej Przestrzeni),
  • zapewnienia wysokiej jakości przemieszczania się w przestrzeni miejskiej (Miasto Ecomobilności).

Dokument poddany został konsultacjom społecznym, z udziałem m.in. organizacji młodzieżowych, w tym Młodzieżowej Rady Miasta Poznania (MRMP), samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządów studenckich i organizacji pozarządowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży w 2018 r.  Prezydent Miasta powołał Pełnomocniczkę ds. młodzieży i współpracy akademickiej. Pełnomocniczka uczestniczyła w konsultacjach z uczniami organizowanych w poznańskich liceach, podczas których dyskutowano o potrzebach młodzieży oraz możliwości ich większego zaangażowania się i wpływu w życie miasta. Jednym z efektów współpracy z MRMP było uruchomienie konkursu „Fundusz Samorządów Uczniowskich”. Rolą Pełnomocniczki jest także bieżące wsparcie młodzieży w kontakcie z jednostkami miejskimi.

Miasto Poznań aktywnie wspiera bieżącą działalność Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, która jest organem samorządowym uczącej się młodzieży poznańskich szkół ponadpodstawowych. MRMP ma charakter konsultacyjny oraz działa w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży.

W 2018 r. MRMP zorganizowała I Poznański Kongres Samorządów Uczniowskich, konferencję o zrównoważonym transporcie, konferencję “Get To Work”, a także cykl spotkań dla uczniów szkół średnich pn. „POZnaj: Urząd” oraz „POZnaj: Miasto” dla uczniów szkół średnich poświęcony funkcjonowaniu miasta.

Rada włączyła się w organizację Poznańskich Dni Rodziny, Parady międzypokoleniowej,  konferencji Hack Your Mind i wzięła udział w konsultacjach ws. zagospodarowania brzegów rzeki Warty.  Podjęła także prace nad założeniem Porozumienia Młodzieżowych Rad Wielkopolski, które zostało podpisane w czerwcu 2018 r.

MRMP aktywnie włączyła się w prace nad tworzeniem Polityki dla ludzi Młodych na lata 2019-2025 oraz prowadziła działania mające na celu utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Jesienią 2018 r. przeprowadzone zostały wybory do III kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. I posiedzenie MRMP nowej kadencji odbyło się 13 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miasta Poznania.

W 2018 r., dzięki staraniom Rady uruchomiono konkurs “Fundusz Samorządów Uczniowskich“, który umożliwia poznańskiej młodzieży uzyskanie środków finansowych na realizację własnych pomysłów. Konkurs adresowany jest do uczniów poznańskich szkół średnich. Jego celem jest wsparcie działań młodzieży zaangażowanej w rozwój swojej szkoły i  życie miasta. Przed złożeniem przez szkoły aplikacji, Samorządy Uczniowskie, pod okiem opiekunów i przy wsparciu merytorycznym przedstawicieli Miasta, uczyły się podczas warsztatów pozyskiwać dofinansowanie na projekty związane np. z zainteresowaniami naukowymi, kształtowaniem postaw obywatelskich, wydarzeniami edukacyjno-kulturalnymi lub integracją uczniów.

Wnioski o dofinansowanie projektów młodzieży złożyło 18 szkół. Dzięki środkom Miasta młodzież zrealizowała m.in. różnorodne warsztaty i projekty edukacyjne, wydarzenia sportowe oraz spotkania tematyczne. W kilku szkołach powstały atrakcyjne dla uczniów strefy wypoczynku.

Wypracowane z młodzieżą rekomendacje przyszłych działań Miasta ukierunkowanych na ludzi młodych, znalazły swój wyraz w staraniach Poznania o tytuł  Europejskiej Stolicy Młodzieży 2022 (European Youth Capital 2022). W 2018 r. przygotowywano się do złożenia wniosku aplikacyjnego.