Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100
Rynek pracy
Pracujący
Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. 340,267 brak danych x
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: 147,5 154,7 104,9
przemyśle 49,8 51,6 103,6
budownictwie 7,4 7,3 98,6
handlu i naprawie pojazdów samochodowych 39,8 42,8 107,5
transporcie i gospodarce magazynowej 7,2 7,7 106,9
obsłudze rynku nieruchomości 3,2 3,5 109,4
Bezrobocie
Stopa bezrobocia w % 1,9 1,4 x
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w tys., w tym: 6,6 5,0 76,5
kobiet 3,6 2,8 77,8
Z ogólnej liczby bezrobotnych liczba osób w tys., wg:
czasu pozostawania bez pracy:
do 1 miesiąca 0,6 0,6 87,2
1 do 3 miesięcy 1,5 1,2 80,0
3 do 6 miesięcy 1,2 0,8 68,1
6 do 12 miesięcy 1,1 0,8 70,2
12 do 24 miesięcy 1,0 0,8 75,5
pow. 24 miesięcy 1,1 0,9 83,8
wieku:
18-24 lata 0,4 0,3 80,4
25-34 lata 1,8 1,4 78,8
35-44 lata 1,6 1,3 83,7
45-54 lata 1,2 0,9 70,9
55-59 lat 0,9 0,7 74,7
60-64 lata 0,7 0,4 66,0
wykształcenia:
wyższe 1,8 1,5 81,5
policealne i średnie zawodowe 1,2 0,9 75,7
średnie ogólnokształcące 0,8 0,6 80,8
zasadnicze zawodowe 1,1 0,8 69,7
gimnazjalne i poniżej 1,6 1,2 75,1
stażu pracy:
do 1 roku 1,3 1,0 77,8
1 do 5 lat 1,2 1,0 81,6
5 do 10 lat 1,0 0,8 78,3
10 do 20 lat 1,0 0,8 77,8
20 do 30 lat 0,9 0,6 68,6
30 i więcej lat 0,5 0,3 66,1
bez stażu 0,6 0,5 80,5
Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych 517 331 64,0
Liczba ofert pracy na koniec roku 716 483 67,5
Liczba osób bezrobotnych nowo zarejstrowanych w tys. 13,3 11,5 86,4
Liczba osób wykreślonych z rejestru bezrobotnych w tys. 14,7 13,0 88,6
Liczba bezrobotnych kobiet na 100 mężczyzn 124 123 x
Udział osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych w % 19,2 19,1 x
Liczba bezrobotnych przypadajacych na 1 ofertę pracy 9 10 111,1
Wynagrodzenia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ogółem w zł, w tym: 4 818 5 110 106,1
w informacji i komunikacji 6 995 7 189 102,8
w przemyśle 5 714 6 198 108,5
w budownictwie 5 336 5 656 106,0
w handlu i naprawie pojazdów samochodowych 4 068 4 300 105,7
Źródło: UMP