W Poznaniu według GUS-u w 2023 r. mieszkało 142,1 tys. seniorów w wieku 60 lat i powyżej, którzy stanowili 26,4% wszystkich mieszkańców.

Instytucjonalna opieka nad osobami starszymi zapewniona była przez 6 domów pomocy społecznej (DPS) oraz 2 dzienne domy pomocy (DDP), w których łącznie na koniec roku przebywało 921 osób.

DPS-y dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych dysponowały 616 miejscami, z których na koniec roku korzystało 585 osób. Dzienne domy pomocy (znajdujące się w 6 lokalizacjach) dysponowały 360 miejscami, z których na koniec roku korzystało 336 osób. W 5 DPS-ach zrealizowano nowy projekt pn. „Wolontariat łączy pokolenia w Poznaniu”, którego celem było wsparcie rozwoju wolontariatu poprzez realizację działań szkoleniowych, doradczych i mentoringowych, skierowanych zarówno do koordynatorów wolontariatu w DPS-ach, jak również do potencjalnych wolontariuszy oraz organizatorów zespołów wolontariackich. Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA kontynuował bezpłatną opiekę wytchnieniową dla opiekunów osób starszych. Ze wsparcia domu skorzystały 154 osoby (80 seniorów i 74 opiekunów). Osobom starszym, które wymagały częściowej opieki i pomocy w miejscu zamieszkania, udzielono usług opiekuńczych (skorzystało 4,7 tys. osób).

Działalność kontynuowała Miejska Rada Seniorów (IV kadencja) reprezentująca osoby starsze oraz pełniąca funkcję doradczą i opiniodawczą wobec działań Miasta Poznania. W 2023 r. Rada spotkała się 16 razy i omówiła najważniejsze tematy dotyczące osób starszych. Rada zainicjowała nowy projekt pn. „Srebrny Fyrtel”, dedykowany osobom w wieku dojrzałym, które chcą aktywnie uczestniczyć m.in. w kulturalnej ofercie miasta i jednocześnie być jej twórcami. Współrealizatorem projektu jest Centrum Inicjatyw Senioralnych (CentrumIS). Ponadto Rada, m.in. angażowała się w działania różnych zespołów konsultacyjnych, klubów seniora, organizacji pozarządowych, przeprowadziła 4. edycję nagrody „Senioribus Optime Meritis” („Najlepszy Przyjaciel Seniorów”).

CentrumIS realizowało działania ukierunkowane na wsparcie osób starszych, w tym informacyjno-promocyjne. Placówka prowadziła stałe oraz cykliczne działania: udzielanie stacjonarnych porad z zakresu nowych technologii (206 konsultacji), porady prawne i psychologiczne udzielane przez specjalistów (udzielono 38 porad prawnych, 70 porad psychologicznych), „Senioralne Pogaduszki” (linia telefoniczna funkcjonowała do lipca 2023 r.), projekt wspierający działalność klubów seniora „Animator senioralny” (w tym Forum Klubów Seniora, Akademia Liderów i Liderek), związane z wolontariatem akcyjnym, informacyjnym oraz „Poznańskim wolontariatem 60+” (promocja i rozwój wolontariatu), współorganizację Targów Viva Seniorzy, organizację 13. edycji „Senioralni. Poznań” (ok. 3,8 tys. seniorów wzięło udział w ponad 225 wydarzeniach), organizację kampanii i akcji („Poznańska Złota Karta”, „Poznańska Akademia Bezpieczeństwa”, „Senior w Formie”, „Senior w Domu”, „Senioralna Mapa Poznania” – nowa edycja dotychczasowej akcji „Miejsca Przyjazne Seniorom”, w której do września 2023 r. przyznano 67 certyfikatów), prowadzenie strony internetowej i profili na Facebooku, redagowanie dodatku „Tytka Seniora” do miesięcznika „Senioralny Poznań”.

W trakcie rozpoczęcia 13. edycji cyklu kulturalno-edukacyjnego „Senioralni. Poznań”, Jacek Jaśkowiak przekazał uroczyście seniorom klucze do bram stolicy Wielkopolski  

Senioralni Poznań

Źródło: UMP

W 2023 r. w Poznaniu odbyła się 12. edycja Targów Viva Seniorzy. Te największe w Polsce targi senioralne zgromadziły 100 wystawców oraz 3 tys. zwiedzających.

Na targach „Viva Seniorzy” przez dwa dni można było zapoznać się z ofertą wielu wystawców

Viva Semiorzy

Źródło: UMP (fot. MTP)

W ramach projektu pn. „Poznań Viva Senior” kontynuowano świadczenie bezpłatnych usług dla osób starszych, które obejmowały: Kartę OK Poznań – Poznańska Złota Karta (wcześniej: Karta Seniora – Poznańska Złota Karta; łącznie wydano 5,4 tys. kart), „Złotą rączkę dla seniora” (wykonano 2,6 tys. usług), „Taksówkę dla seniora” (wykonano 10,7 tys. usług), „Mobilną pielęgnację paznokci u stóp seniorów” (wykonano 4,3 tys. usług), „Poznańskie pudełko życia” (wydano 2,4 tys. pudełek), „Książkę dla seniora” (91 osób wypożyczyło 3,3 tys. książek), „Miejską wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego” (zawarto 82 umowy), „Mycie okien w domach seniorów” (wykonano 237 usług), „Porządkowanie nagrobków osób bliskich na miejskich cmentarzach” (wykonano 250 usług), „Transport seniorów na terenie miejskich cmentarzy” (wykonano 686 usług).

Miasto Poznań kontynuowało program pn. „Mieszkanie dla Seniora”, w ramach którego dostępnych było 249 lokali (w tym pozyskanych 7 nowych lokali oraz włączonych 39 lokali). Do seniorów skierowany był także program pn. „Mieszkania studyjne dla seniorów”, w ramach którego dostępnych było 9 mieszkań. Jednocześnie kontynuowano prace nad włączeniem do wspomnianego programu kolejnych 17 lokali dla seniorów.

Osoby, które ukończyły 70. rok życia uprawnione były do bezpłatnych przejazdów transportem miejskim. Seniorzy pomiędzy 65. a 70. rokiem życia mogli korzystać z ulgowego Biletu Seniora.

W mieście funkcjonowało wiele organizacji, instytucji, fundacji, stowarzyszeń działających na rzecz wspierania osób starszych, w tym 79 klubów seniora. Część z nich otrzymała dofinansowanie Miasta Poznania na swoje działania. Dzięki niemu organizacje zaoferowały poznańskim seniorom liczne działania prozdrowotne, wspierające różnorodną aktywność oraz rozwój osobisty.

Po raz czwarty Miasto Poznań przekazało „Mikrogranty dla Seniorów”, czyli dotacje dla nieformalnych grup seniorów mieszkających w Poznaniu na działania integracyjno-aktywizujące. Dotacje przekazano na realizację 41 inicjatyw.

Dla osób starszych organizowane były cykliczne i jednorazowe wydarzenia oraz akcje integracyjne i aktywizacyjne, w tym projekty kontynuowane z lat poprzednich, m.in. „Senior w Muzie”, „Trener Senioralny”, Spartakiada Seniorów. Wznowiono, zainicjowany w 2019 r., cieszący się dużą popularnością projekt pn. „Senior Maluszka Tuli”, który powstał, by pomóc zarówno rodzicom, jak i pracownikom szpitala w opiece nad noworodkami. Seniorzy (wolontariusze), którzy ukończyli 60 lat, za zgodą rodziców i personelu szpitalnego, spędzają czas z dziećmi, opiekując się nimi.

Wolontariuszki biorące udział w programie Senior maluszka tuli przeszły szkolenie i praktyki pod okiem pielęgniarek lub położnych w Szpitalu Miejskim im. Franciszka Raszei

Senior maluszka tuli

Źródło: UMP

MOPR wspólnie z Caritas Archidiecezji Poznańskiej realizował moduł I programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”. Wsparciem 76 wolontariuszy Caritasu oraz pracowników MOPR-u zostało objętych 180 seniorów, którzy potrzebowali pomocy w codziennych czynnościach czy przy umówieniu się na wizytę lekarską, pomocy psychologicznej, a także towarzystwa do wspólnego spędzania czasu. Ponadto MOPR we współpracy ze Stowarzyszeniem „Mali bracia Ubogich” w ramach projektu pn. „Twoja obecność pomaga mi żyć” zorganizowali tzw. wolontariat towarzyszący, który polegał na tym, że wolontariusze regularnie odwiedzali 17 podopiecznych Stowarzyszenia, budując więzi oparte na zaufaniu i przyjaźni.