W 2023 r. Miasto prowadziło lub dofinansowało placówki instytucjonalnej pomocy społecznej, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPR) oraz całodobowe lub dzienne ośrodki dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub bytowej. Z kolei Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ) zapewniało obsługę i wypłaty przysługujących świadczeń.

Tabela 6. Rodzaje placówek pomocy społecznej znajdujących się w Poznaniu prowadzonych przez Miasto oraz przez inne podmioty, które otrzymały dotację od Miasta (według stanu na 31.12.2023 r.)
Rodzaj placówki Liczba placówek  Liczba placówek Liczba osób
korzystających
Całodobowe placówki
opiekuńczo-wychowawcze 
18 197
  
Placówki wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży
14 748
Mieszkania: chronione (treningowe,
wspierane), wspomagane-treningowe,
interwencyjne
33 195*
Środowiskowe domy samopomocy 9 348
Domy pomocy społecznej  7 639
Dzienne domy pomocy 2 336
Placówki dla osób w kryzysie bezdomności 11 532
Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej
(Hostel Drugi Dom, Specjalistyczny Ośrodek
Wsparcia Interwencji Kryzysowej)
1 27
Dzienny Ośrodek Adaptacyjny   1 34
*Liczba szacunkowa
Źródło: UMP

W 2023 r. zmodernizowano i/lub doposażono takie jednostki pomocy społecznej, jak: domy pomocy społecznej (przy ul. Konarskiego, ul. Ugory, ul. Niedziałkowskiego), Zespół Dziennych Domów Pomocy, Ośrodek dla Bezdomnych nr 1, placówki opiekuńczo-wychowawcze (przy ul. Perzyckiej, „Dom Pamiątkowa” przy ul. Pamiątkowej, „Nasz Dom” i „Zakątek” przy ul. Suwalskiej). Działania o największym zakresie finansowo-rzeczowym przeprowadzono w domach pomocy społecznej przy ul. Ugory oraz ul. Konarskiego.